finanse_i_rachunkowosc - Krakowska Akademia im Andrzeja

advertisement
Załącznik nr 11
do uchwały Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 11
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia efektów kształcenia dla niektórych kierunków studiów
oraz poziomów i profili kształcenia
Efekty kształcenia
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: nauki społeczne
Objaśnienie oznaczeń:
S — obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 — studia pierwszego stopnia
A — profil ogólnoakademicki
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia które odpowiednio obejmują:
K_W – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy
K_U- kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności
K_K kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
Odniesienie
Kierunko
do efektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
we Efekty
kształcenia
"FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ"
Kształcen
w obszarze
ia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "Finanse i nauk
(symbol) Rachunkowość" absolwent:
społecznych
(symbol)
WIEDZA
identyfikuje miejsce finansów i rachunkowości w systemie nauk
K_W01
społecznych oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innych S1A_W01,
dyscyplinami nauk społecznych
identyfikuje podstawowe teorie i kategorie finansów i rachunkowości w
K_W02
S1A_W01,
ujęciu ekonomicznym, organizacyjnym, prawa bilansowego
wyjaśnia podstawowe terminologie i kategorie finansów i rachunkowości
K_W03
stosowane w obrębie pokrewnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych, S1A_W01,
charakteryzuje specyfikę finansów i rachunkowości
interpretuje podstawowe zasady rachunkowości finansowej w świetle
K_W04
S1A_W01
krajowych i międzynarodowych standardów
charakteryzuje zasady funkcjonowania systemu prawa i odnoszenia do S1A_W01,
K_W05
praktyki przedsiębiorstw, rynków i instytucji finansowych oraz podmiotów S1A_W02,
sektora finansów publicznych
S1A_W07
K_W06
opisuje zasady funkcjonowania struktur przedsiębiorstw. Rynków S1A_W02,
1
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
finansowych, instytucji finansowych oraz podmiotów sektora finansów S1A_W03,
publicznych w ich wzajemnych relacjach i uwarunkowaniach społeczno - S1A_W07
prawno – ekonomicznych w skali krajowej i międzynarodowej
S1A_W04,
charakteryzuje
interesariuszy
zewnętrznych
i
wewnętrznych
S1A_W07,
przedsiębiorstwa, ich cele i relacje między nimi.
S1A_W08,
wyjaśnia rolę i znaczenie pracownika służb finansowo-księgowych w
S1A_W04
przedsiębiorstwach i instytucjach
zna zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
S1A_W05
zna role i zasady zachowań człowieka w przedsiębiorstwach, instytucjach i
S1_W05
podmiotach sektora finansów publicznych
przedstawi techniki pozyskiwania i wykorzystania informacji oraz metody i
narzędzia matematyczne i statystyczne niezbędne do analizy zjawisk i
procesów ekonomiczno - społecznych w skali mikro i makroekonomicznej S1A_W06
wyjaśni zastosowanie podstawowych technologii informacyjnych w
rozwiązywania typowych problemów z zakresu finansów i rachunkowości
omówi podstawy prawa i wskaże zależności pomiędzy prawem
gospodarczym, prawem bilansowym, prawem podatkowym, prawem S1A_W07
finansowym a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
wyjaśni zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stosowane w
procedury
rozliczeń
publiczno-prawnych
w
przedsiębiorstwach, S1A_W07
instytucjach finansowych oraz jednostkach sektora finansów publicznych
charakteryzuje zasady funkcjonowania rynków finansowych i zadania
S1A_W07,
instytucji finansowych
S1A_W09
wyjaśni procesy rozwoju społeczno - gospodarczego i ich skutki dla
przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rynków oraz dla gospodarki S1A_W08,
państwa
omówi zasady prawno - organizacyjne funkcjonowania systemu
S1A_W08,
rachunkowości w jednostkach gospodarczych i pozagospodarczych i
S1A_W09
występujące pomiędzy nimi relacje
wyjaśnia funkcjonowanie rynków i instytucji finansowych oraz ich rozwój S1A_W09
przedstawi zasady etyki pracownika służb finansowo-księgowych oraz
S1A_W10
zasady ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i praw autorskich
wskaże ogólne zasady indywidualnej przedsiębiorczości w zmieniających
S1A_W11
się uwarunkowaniach prawno-ekonomiczno-społecznych
UMIEJĘTNOŚCI
interpretuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych zjawiska i procesy
S1A_U01
społeczne związane z obszarem finansów i rachunkowości
wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną dla pozyskiwania informacji
i analizy procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie finansów i S1A_U02
rachunkowości
potrafi powołać na własny rachunek mikroprzedsiębiorstwo i poprowadzić
jego dokumentację oraz dokonać racjonalnego wyboru formy S1A_U02
opodatkowania podatkiem dochodowym
dobiera, systematyzuje i analizuje informacje finansowe, stosując metody
S1A_U03
właściwe dla finansów i rachunkowości
zaprojektuje politykę rachunkowości przedsiębiorstwa i poprowadzi księgi
rachunkowe oraz wypełni obowiązki sprawozdawczości finansowej
S1A_U03
wykorzystując przepisy prawa oraz krajowe i międzynarodowe normy
rachunkowości
przygotuje informacje i zastosuje odpowiednie metody i narzędzia do opisu
S1A_U03
i analizy problemów finansowych
2
przedstawi prognozę sytuacji finansowej i majątkowej jednostki
gospodarczej w oparciu o informacje finansowe dostarczane przez system
rachunkowości oraz o narzędzia analizy finansowej i statystyki.
zastosuje instrumenty finansowe dla rozwiązania konkretnego problemu
K_U08
finansowego i przewidzi skutki swoich działań
przeprowadzi analizę i ocenę własnych działań i wskaże ewentualne obszary
K_U09
wymagające modyfikacji i doskonalenia
zastosuje normy etyczne "Kodeksu etyki zawodowej w rachunkowości" w
K_U10
wykonywanej działalności zawodowej
analizuje alternatywne rozwiązania konkretnych problemów bieżących i
K_U11
strategicznych i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
przeanalizuje zjawiska ze sfery finansów wpływające na rozwój
K_U12
gospodarczy oraz poziom zaspokojenia potrzeb społecznych
przygotuje pisemnie w języku polskim i w języku angielskim tekst
K_U13
dotyczący problemów finansowych i rachunkowości i ustnie go
zaprezentuje
zaprezentuje własne pomysły dotyczące problemów finansowych i
K_U14
rachunkowości i przekona do nich innych uczestników zajęć
posługuje się językowym kodem naukowym (w języku angielskim)
K_U15
właściwym dla dyscypliny finansów i rachunkowości
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
kreatywnie rozwija kompetencje uwzględniając zmieniające się normy
K_K01
prawne, warunki gospodarcze oraz postęp w naukach ekonomicznych
jest świadomy znaczenia profesjonalizacji zawodu w dziedzinie finansów i
K_K02
rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego
otwarty jest na pracę w zespole i współpracę z różnymi grupami
K_K03
zawodowymi i społecznymi oraz docenia walory sprawnej organizacji
jest wrażliwy na postępowanie zgodne z zasadami etyki w relacjach z
K_K04
innymi podmiotami
wartościuje odpowiednio hierarchię wykonywanych zadań w ramach
K_K05
organizacji i zespołu i przyporządkować zadania jej członkom
zorientowany jest na kompetentną i odpowiedzialną ocenę zjawisk
K_K6
finansowych i bilansowych,
jest świadomy znaczenia społecznego i gospodarczego zawodu w dziedzinie
K_K7
rachunkowości w skali makro i mikroekonomicznej
jest zdolny do wyrażania niezależnej opinii w sprawach wymagających
K_K8
rozstrzygnięć, dba o zachowanie niezależności zawodowej
przestrzega należytej staranności i obiektywizmu w systematyce informacji
K_K09
przetwarzanych i prezentowanych przez system rachunkowości
jest zdolny do przygotowania i obsługi projektów gospodarczych w
K_K10
dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji
finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych
zdeterminowany jest samodzielnie i kreatywnie myśleć i działać w zakresie
K_K11
wykonywanych czynności w dziedzinie finansów i rachunkowości
ma świadomość wpływu jakości pracy zawodu w dziedzinie rachunkowości
K_K12
i finansów na rozwój jednostki gospodarującej
K_U07
S1A_U04
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U05 ,
S1A_U06
S1A_U07
S1A-U08
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11
S1A_K01,
S1A_K06
S1A_K01,
S1A_K06
S1A_K02,
S1A_K04
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K03,
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K07
S1A_K07
3
Download