Prof. zw. dr hab. Marian Wesoły - karta przedmiotu

advertisement
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Tytuł zajęć
ZARYS WIEKOPOMNYCH DZIEŁ I PROBLEMÓW
FILOZOFII EUROPEJSKIEJ
Nazwisko prowadzącego: Marian Wesoły, prof. zw. dr hab.
Dziedzina/
dyscyplina
Rodzaj zajęć
Język
HISTORIA (HISTORIOGRAFIA) FILOZOFII
ETCS
Liczba godzin
Termin zajęć
2
30
Semestr letni 2016 – czwartki - godz. 9.45-11.15 [Pierwszy wykład: 23.02.2016]
Wykłady ogólnouniwersyteckie dla doktorantów
Polski
Cel zajęć
Treści kształcenia
Wymagania
wstępne
Zasady zaliczania
zajęć
Obok chrześcijaństwa i prawa rzymskiego, filozofia jest najstarszym filarem kultury
europejskiej. Miewała ona w przeszłości doniosły wymiar badawczy, poznawczy i
edukacyjny. W tym też wymiarze celem zajęć jest rozpoznanie nowszej i zrewidowanej
wykładni historii filozofii na miarę naszych czasów i możliwości.
W świetle nowszej historiografii i dociekań własnych wykładowcy przedłożenie zarysu
wiekopomnych dzieł i problemów filozoficznych – aktualne kompendium wiedzy w tym
zakresie od myśli grecko-rzymskiej, bizantyńskiej i średniowiecznej, po główne nurty
filozofii nowożytnej i współczesnej.
Ogólne zainteresowania refleksją filozoficzną i naukową, ciekawość i otwartość
poznawcza.
Aktywna obecność na zajęciach, dobrowolne referaty, wystąpienia dyskusyjne. Egzamin
końcowy.
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:
Ogólna orientacja w postulatach i wykładniach nowszej historiografii filozofii
Znajomość epok, czołowych postaci, nurtów i dzieł filozoficznych
Znajomość podstawowej terminologii, stylów i strategii filozofowania
Znajomość głównych problemów, dyskusji i sporów filozoficznych, także w
aspekcie ich aktualności
Znajomość dorobku ważniejszych postaci polskiej myśli filozoficznej
Zalecana
literatura
Metoda weryfikacji
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Nowsze opracowania:
P. Adamson, R. C. Taylor, Historia filozofii arabskiej, Kraków 2015.
R. Brague, Europa. Droga rzymska, Warszawa 2012.
D. Folscheid, Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej; Wielkie daty filozofii
nowożytnej i współczesnej, Warszawa 2000.
R. Heinzmann, Filozofia średniowieczna. Kęty 1999.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2004.
D. Huisman, Leksykon dzieł filozoficznych, Kraków 2001.
P. Kunzmann, F.P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Warszawa 1999.
A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000.
R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.
G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003.
W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną. Kęty 2001.
J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.
B. Tatakis, Filozofia Bizantyńska, Kraków 2012.
M. Vogt, Historia filozofii dla wszystkich, Warszawa 2004.
Wybrane hasła internetowej: Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Adres
Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c
Sala
Sala 215
Zapisy na zajęcia
Bez ograniczeń
Kontakt do
prowadzącego
Instytut Filozofii UAM, wesoł[email protected]
Download