Efekty Kształcenia - Kształcenie podyplomowe UJ

advertisement
Załącznik nr 1
Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach
podyplomowych
Nazwa studiów: Etyka i filozofia religii
Typ studiów: kwalifikacyjne
Symbol
Efekty kształcenia dla studiów
podyplomowych: OH3A –
Efekty kształcenia w obszarze
studiów humanistycznych dla
studiów podyplomowych
WIEDZA
K_W02
ma wiedzę w zakresie etyki i filozofii religii
K_W01
ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do
innych nauk, a zwłaszcza nauk o kulturze
K_W03
zna i rozumie zależności między filozofią a naukami na poziomie
umożliwiającym interdyscyplinarny dyskurs nad kulturowymi
problemami
K_W04
zna i rozumie podstawową terminologię w zakresie etyki w języku
polskim
K_W05
posiada rozwiniętą wiedzę dotyczącą kulturowych instytucji, jej
struktur oraz zależności, kształtowania się społecznych relacji i
zależności
K_W06
rozumie wpływ norm na kształt życia indywidualnego i społecznego
K_W07
K_W08
K_W09
zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej etyki i
filozofii religii
zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei oraz
zagadnień filozofii jak i procesów kulturowych
wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądu wybranego
wiodącego filozofa lub bieżący stan badań w zakresie filozofii
badającej problemy współczesności lub filozofii kultury
K_W010 ma szeroką znajomość i dogłębne rozumienie zależności między
kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i
społeczeństwie
K_W011
ma wiedzę o relacjach społecznych i ich ewoluowaniu na przestrzeli
dziejów
K_W012
K_W013
K_W014
K_W015
K_W016
ma wiedzę dotyczącą wzorów kultowych i paradygmatów kultur poza
europejskich
ma wiedzę o relacjach społecznych i ich w interakcjach społecznych i
międzykulturowych
zna i rozumie różnorodne wzory i symbole kształtujące poza
europejskie kultury
ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii
argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej
ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów filozoficznych i
tekstów poświęconych problemom kultury
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
potrafi wyszukiwać, analizować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje ze pisemnych i elektronicznych
K_U02
ma umiejętność samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy oraz
planowania innowacyjnych projektów badawczych
K_U03
potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologię
badań filozoficznych dla zrozumienia kultury i świata relacji
międzyludzkich
K_U04
potrafi zastosować wiedzę filozoficzną, z filozofii kultury do swojej
pracy, oraz rozwijać metody badawcze poprzez zastosowanie
filozoficznego dyskursu
K_U05
krytycznie rozwija swoje możliwości oraz potrafi konfrontować różne
informacje i teksty dotyczące kultury, współczesności
określa stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub
argumentacji
wykrywanie relacji pomiędzy systemami filozoficznymi a
społecznymi, oraz określanie charakteru tych zależności
potrafi identyfikować typowe strategie argumentacyjne i
metodologiczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
potrafi zastosować filozofię do swojej dziedziny badawczej, oraz pisze
samodzielnie monografie, jak i kreuje własne projekty dydaktyczne
jest w stanie samodzielnie oceniać sytuację kulturową i analizować
różne kulturowe problemy
rozumie znaczenie różnorodności wzorców kulturowych oraz potrafi
czerpać z inspiracji odmiennymi kulturowo wzorów postępowania jak
i myślenia
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U010
K_U011
K_U012
K_U013
uzasadnia i interpretuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw
empirycznych i wydarzeń społecznych
konstruuje i rekonstruuje różne strategie badawcze w oparciu o modele
kultury Europejskiej jak i kultur pozaeuropejskich
K_U014
krytycznie analizuje związki i wpływy pomiędzy kulturami, potrafi
dostrzec inspirację, wymianę,
K_U015
dostrzega zależności pomiędzy własną postawą kulturową i filozofią
współczesną, jak i zależności pomiędzy postawami kulturowymi
przedstawicieli innych kultur oraz ich systemów filozoficznych,
myślowych czy symbolicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
ma świadomość ważności i zrozumienie własnej wiedzy oraz zakresu
swoich umiejętności
K_K02
wykazuje gotowość do rozwijania dalszej pracy naukowej
K_K03
posiada gotowość do rozwijania wiedzy innych osób oraz ma
świadomość znaczenia swojej pracy zawodowej
aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym swoje
społeczności, interesuje się nowymi koncepcjami filozoficznymi,
kulturowymi ideami
K_K04
K_K05
wykazuje się odpowiedzialnością wobec współpracowników, jak i
innymi członkami społeczeństwa, oraz wykazuje aktywność w
rozwiązywaniu problemów zawodowych jak i społecznych
K_K06
rozumie znaczenie odpowiedzialności za swoje działanie w świecie
kultury oraz współbytowane z innymi ludźmi
posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą refleksji nad kulturą i jej
wpływu na środowisko człowieka, oraz warunki kształtowania się
wzajemnych relacji
K_K07
K_K08
posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą refleksji nad innymi kulturami
i ich wpływu na własną kulturę, oraz wagi wzajemnych relacji
kulturowych
K_K09
efektywnie organizuje własną pracę i ma świadomość jej wpływu na
innych współpracowników
ma świadomość znaczenia interakcji społecznych, oraz wzajemnej
wymiany kompetencji jak i działań międzykulturowych
K_K010
Download