Wybrane zagadnienia z filozofii

advertisement
Rok akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
Nazwa przedmiotu1):
Wybrane zagadnienia z filozofii
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Philosophy Introduction
Kierunek studiów4):
Pedagogika
5)
ECTS 2)
Koordynator przedmiotu :
dr hab. Andrzej Korczak
Prowadzący zajęcia6):
dr hab. Andrzej Korczak
Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Społecznych – Katedra Edukacji i Kultury – Zakład Filozofii
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Wydział Nauk Społecznych
Status przedmiotu9):
a) przedmiot podstawowy
b) stopień I
Cykl dydaktyczny10):
Semestr zimowy
Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):
4
Numer katalogowy:
rok II
4
c) niestacjonarne
Znajomość i rozumienie podstawowych kierunków filozofii europejskiej. Znajomość podstawowych pojęć i
stylów europejskiej refleksji filozoficznej. Umiejętność identyfikacji podstawowych problemów
filozoficznych, etycznych i światopoglądowych. Możliwość korzystania z wiedzy filozoficznej przy nauce
innych przedmiotów pedagogicznych. Pogłębione uczestnictwo we współczesnej kulturze intelektualnej.
a)
Wykład
liczba godzin .16 h
b)
Ćwiczenia
liczba godzin 16 h
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):
Wykład: systematyczna prezentacja najważniejszych kierunków filozofii europejskiej.
Ćwiczenia: czytanie i komentowanie tekstów źródłowych. Dyskusja na temat podstawowych tez
wybranych filozofów. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji twierdzeń danego
filozofa.
Analizowanie otaczającej rzeczywistości za pomocą pojęć charakterystycznych dla danego filozofa.
Wykłady: Wyodrębnienie się filozofii z mitu, poezji i religii. Narodziny filozofii a narodziny nauki
europejskiej. Sposoby uprawiania filozofii i sposoby identyfikowania najważniejszych problemów
filozoficznych w poszczególnych epokach. Filozofia jako nauka o szczęściu i podstawa etyki. Prezentacja
podstawowych kierunków i stylów refleksji w historii Europy. Specyfika filozofii preskokratyków. Sokrates a
sofiści- pokazanie analogii współczesnych. Idealizm Platona i jego wpływ na filozofię chrześcijańską.
Realizm Arystotelesa. Poszukiwanie mądrości przez stoików- analogie współczesne. Strategia szczęścia
życia u epikurejczyków- analogie współczesne. Filozofia Św. Augustyna i ponadczasowe dylematy wiary.
Przełom kartezjański w filozofii i nauce europejskiej. Pojęcie machiawelizmu, czyli pomiędzy filozofią a
ideologią. Idealizm filozofii 19-tego wieku. Filozofia Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschego.
Intuicjonizm Bergsona. Główne postacie egzystencjalizmu, personalizmu. Filozofia dialogu.
Ćwiczenia: Czytanie i analizowanie najważniejszych problemów zawartych w Obronie Sokratesa Platona.
Czytanie i analizowanie najważniejszych problemów zawartych w Uczcie Platona. Czytanie i komentowanie
fragmentów dzieł Epikura i Epikteta. Czytanie i komentowanie wybranych fragmentów Wyznań św.
Augustyna. Czytanie i komentowanie fragmentów dzieł filozofów zawartych w opracowaniach z serii Myśli i
Ludzie. Przedstawianie i komentowanie pytań i wątpliwości uczestników ćwiczeń. Dyskusja na temat
najważniejszych kategorii opisujących sytuację moralną i duchową człowieka.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
brak
Założenia wstępne17):
brak
Efekty kształcenia18):
01-Ma uporządkowana wiedzę na temat
wychowania i kształcenia, jego filozoficznych,
społeczno-kulturowych podstaw
02- Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne
stanowiące teoretyczne podstawy działalności
pedagogicznej
03- Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych
z nią dyscyplin pokrewnych w celu analizowania
motywów i wzorów ludzkich zachowań
04- Posiada umiejętność prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych autorów
05- Ma przekonanie o wadze refleksji na tematy
etyczne
06- Jest świadomy etycznego wymiaru w badaniach
naukowych
1
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):
Ćwiczenia: Pytania prowadzącego dotyczące tekstów źródłowych, oraz ich rozumienia.
Wykłady: Kolokwium.
Protokoły zaliczenia i kolokwium
Wykład:
- zaliczone kolokwium końcowe lub rozmowa zaliczeniowa- 100%
Ćwiczenia:
- obecność i aktywność na zajęciach- 50%
- znajomość i rozumienie pojęć i twierdzeń filozoficznych podczas dyskusji- 50%
Sala wykładowa
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2000.
2. Z. Wendland, Historia filozofii, Warszawa 2009, ( wydawnictwo SGGW ).
3. M. Brzostek, J. Chojnacki, Z. Wendland, Antologia historii filozofii, Warszawa 1999, ( wydawnictwo SGGW ).
4. A. Korczak, Mądrość Starożytnych Greków, Kraków 2007, rozdz. 3 i 4.
5. A. Sikora, Od Heraklita do Husserla, Warszawa 1999.
6. Poszczególne pozycje wydawnictwa PIW z serii: Myśli i Ludzie, poświęcone sylwetkom i poglądom poszczególnych filozofów europejskich
UWAGI24): Sprawdzam czy student potrafi samodzielnie zidentyfikować problemy moralne w otaczającej rzeczywistości. Sprawdzam poprawne
rozumienie pojęć etycznych oraz często spotykanych błędów w rozumowaniu w dziedzinie nauki o moralności.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
75 h
ECTS 2
ECTS 1
26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Ma uporządkowana wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych,
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K _ W03
społeczno-kulturowych podstaw
02
Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne stanowiące teoretyczne podstawy
K_W04
działalności pedagogicznej
03
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz
K _ U02
powiązanych z nią dyscyplin pokrewnych w celu analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań
04
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów , wątpliwości i sugestii,
K _ U 08
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów
05
Ma przekonanie o wadze refleksji na tematy etyczne
K_K04
06
Jest świadomy etycznego wymiaru w badaniach naukowych
K_K06
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards