mgr Marta Puza

advertisement
Marta Puza
Scenariusz lekcji
Temat: Co wiem na temat filozofii? Konkurs
Klasa: II gimnazjum
Cel ogólny:
 utrwalenie wiadomości na temat poznanych rodzajów filozofii oraz poglądów filozoficznych.
Cele szczegółowe
Uczeń wie:
 co oznacza pojęcie filozofia,
 czym zajmuje się filozofia,
 jakie są rodzaje filozofii,
 jakie są poglądy poszczególnych filozofów.
Uczeń umie:
 wymienić przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych,
 dopasować słynne cytaty do filozofów,
 wyjaśnić pojęcia filozoficzne,
 rozwiązać samodzielnie krzyżówkę na temat filozofii.
Metody pracy: gra dydaktyczna − konkurs, krzyżówka, praca w grupach, praca z tekstami.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: zadania w kopertach dla poszczególnych grup, portrety filozofów,
przedmioty (pióro, beczka, maskotka lwa, tekst fraszki Na zdrowie, butelka z napisem trucizna), krzyżówka.
Przebieg lekcji
I. Wprowadzenie.
1. Sprawdzenie obecności i zadania domowego.
2. Przedstawienie celu lekcji. Nauczyciel krótko informuje, że konkurs będzie stanowił okazję do przypomnienia sobie najważniejszych wiadomości na temat poznanych filozofów i
rodzajów filozofii.
3. Zapisanie tematu lekcji.
II. Rozwinięcie.
1. Podział klasy na grupy. Przedstawienie zadań i punktacji.
2. Wykonywanie zadań w grupach. Zapisanie punktów na tablicy. Podsumowanie i odczytanie punktacji.
III. Zakończenie.
1. Samodzielne rozwiązywanie krzyżówki przez uczniów.
2. Zadanie domowe: Wkleić krzyżówkę do zeszytu.
1
Zadania dla poszczególnych grup
Zadanie 1: Wymień po jednym przedstawicielu wymienionych kierunków filozoficznych
(2 min).
Kierunek filozoficzny
Przedstawiciel
Cynizm
Stoicyzm
Ascetyzm
Epikureizm
Zadanie 2: Kto to jest?
(Nauczyciel pokazuje portrety 7 filozofów. Zadaniem uczniów jest napisać, kogo przedstawiają) (4 min).
Zadanie 3: Kto to powiedział lub o kim w taki sposób powiedziano?
(Uczniowie dopisują nazwiska filozofów) (10 min).
Lp.
Cytat
Filozof
1.
Osiągnąwszy trzydziesty piąty rok życia, postanowił
zmienić miejsce pobytu i przenieść się w głąb pustyni.
2.
Przyjemność jest początkiem i celem szczęśliwego
życia.
3.
Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest dla nas
niczym.
4.
Został skazany na śmierć przez wypicie trucizny.
5.
Przez cztery lata żył jako pustelnik niedaleko
Antiochii.
6.
Wiem, że nic nie wiem.
7.
Odsuń się, bo zasłaniasz mi słońce.
2
Zadanie 4: Odpowiedz na pytania.
(Grupy losują po dwa pytania) (10 min).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jak nazywał się majątek, który Kochanowski odziedziczył po swoim ojcu?
Jak inaczej nazywamy Diogenesa i dlaczego?
Gdzie narodziła się filozofia?
Jakie było pięć atrybutów świętego Hieronima?
Kto był pierwszym ascetą?
Co Epikur sądził na temat śmierci?
Dlaczego Aleksy uważany jest za świętego?
Przedstawicielem jakiego kierunku filozoficznego był Kochanowski?
Czyją żoną była Ksantypa?
Czyim patronem był święty Hieronim?
Skąd się wzięła nazwa stoik?
Wyjaśnij pojęcie fraszka.
Zadanie 5: Z jakim filozofem kojarzy ci się dany przedmiot?
(Nauczyciel pokazuje różne przedmioty, uczniowie wypisują nazwiska filozofów na kartce)
(5 min).
1.
2.
3.
4.
5.
Pióro (św. Hieronim)
Beczka (Diogenes)
Lew (św. Hieronim)
Trucizna (Sokrates)
Agora (rynek) (Sokrates)
ZADANIE 6: Wyjaśnij pojęcie (5 min):
a)
b)
c)
d)
e)
filozofia
asceza
cynik
Wulgata
epikureizm
3
KRZYŻÓWKA
Ułóż samodzielnie hasła do krzyżówki:
4. J
1.
2. D
3.
A N K
F
I
L
O
R
O
E
C
A
G
G
H
S
E
E
A
Z
N
N
N
K
E
D
O
A
S
A
W S K I
5. B E C Z K A
6. S T O I K
7. F I L O Z O F
8. E P I K U R E J C Z Y K
9. A S C E T A
Załącznik do zadania 2
Sokrates
4
Jan Kochanowski
Epikur
5
Diogenes
Święty Antoni
6
Święty Franciszek
Święty Aleksy
Komentarz nauczyciela
Powyższa lekcja jest lekcją podsumowującą wiadomości uczniów na temat filozofii.
Przeprowadziłam ją po omówieniu z uczniami zagadnień z I rozdziału podręcznika GWO
Język polski. Między nami Agnieszki Łuczak i Ewy Prylińskiej, wydanego przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe.
7
Download