Klasa IV a Wymagania na poszczególne oceny. Dział Tematy

advertisement
Klasa IV a
Wymagania na poszczególne oceny.
Dział
Krajobraz
18 h
Powietrze
16 h
Woda
12 h
Tematy
1.Poznajmy się!
2.O czym będziemy się
uczyć?
3.Przyroda najbliższej
okolicy.
4.Krajobraz i ukształtowanie
terenu.
5.Odręczny szkic terenu.
6.Plan – legenda i skala.
7.Rysujemy plan.
8.Widnokrąg i kierunki
świata.
9.Wyznaczanie kierunków
w terenie.
10.Wyznaczanie kierunków –
zajęcia terenowe.
11.Obserwacje widomych
ruchów słońca.
12.Gnomon – wyznaczanie
chwili górowania słońca.
13.Wpływ człowieka na
krajobraz.
14.Rośliny – elementem
krajobrazu.
15.Związek drugiego
śniadania
z krajobrazem okolicy.
16.Powtórzenie.
17.Sprawdzian.
18.Analiza i poprawa.
1.Ciała fizyczne i substancje
chemiczne.
2.Gazy, ciecze i ciała stałe.
3.Jak zbudowane są
substancje chemiczne?
4.Składniki powietrza.
5.Doświadczenia chemiczne
– właściwości składników
powietrza.
6.Parowanie.
7.Pogoda i jej składniki.
8.Chmury i inne zjawiska
atmosferyczne.
9.Termometr i barometr.
10.Chcę zostać
meteorologiem – własne
obserwacje.
11.Zwierzęta latające.
12.Zanieczyszczenie
powietrza – pyły, dymy,
smog.
13.Efekt cieplarniany i dziura
ozonowa.
14.Powtórzenie.
15.Sprawdzian.
16.Analiza i poprawa.
1.Woda jako rozpuszczalnik.
2.Trzy stany skupienia wody.
3.Woda w atmosferze –
opady
i osady atmosferyczne.
4.Wody powierzchniowe w
naszej okolicy.
5.Przystosowania roślin do
życia w wodzie.
6.Ryby mają głos.
7.Ryby – typowe zwierzęta
wodne.
8.Nie tylko ryby żyją w
wodzie.
9.Zanieczyszczenie wody.
10.Powtórzenie.
11.Sprawdzian.
12.Analiza i poprawa.
Podstawowe
(dopuszczający – 50%, dostateczny 75%)
uczeń:
wskazuje główne i pośrednie kierunki świata
wskazuje ożywione i nieożywione elementy przyrody
wskazuje na mapie – Polskę, Śląsk, Tychy
podaje przykłady zwierząt i roślin z najbliższej
okolicy
rozróżnia równiny, doliny, kotliny, wzgórza
wyjaśnia co to jest szkic i wykonać go
odczytuje informacje z legendy i skalę
wyjaśnia do czego służy skala
rysuje plan
wymienia skróty nazw kierunków
rysuje różę kierunków
podaje sposoby wyznaczania kierunków
wyznacza kierunki za pomocą kompasu
wskazuje sklepienie niebieskie, zenit, horyzont,
południk miejscowy
wymienia pory roku
opisuje wysokość słońca nad horyzontem w różnych
porach roku
podaje przykłady wpływu człowieka na krajobraz
rozróżnia krajobrazy leśne i łąkowe
podaje przykłady roślin zielnych, drzew, krzewów,
roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych i zbóż
podaje przykłady ciał fizycznych i substancji
chemicznych
rozróżnia je
określa substancje, z których zbudowane są
przykładowe ciała
rozróżnia postać gazową, ciekłą i stałą
podaje przykłady j.w.
definiuje atom jako drobinę budującą ciała
wymienia składniki powietrza
charakteryzuje najważniejsze cechy tlenu, dwutlenku
węgla, wodoru
opisuje przykładowe doświadczenia
podaje przykłady parowania
obserwuje i opisuje doświadczenia
wymienia składniki pogody
charakteryzuje je
opisuje zjawiska – mgła, burza, tęcza
opisuje rodzaje chmur
podaje jednostki temperatury i ciśnienia
odczytuje dane z termometru i barometru
prowadzi dziennik obserwacji pogody
wymienia przykłady organizmów latających
rysuje je
zna przykładowe źródła zanieczyszczeń powietrza
omawia wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie
człowieka
jest świadomy zmian zachodzących w środowisku i
znaczenia warstwy ozonowej dla człowieka
opisuje znaczenie wody w przyrodzie i życiu
człowieka
podaje sposoby przyspieszania rozpuszczania
substancji
wymienia trzy stany skupienia wody
omawia przemiany fazowe w przyrodzie
zna temperaturę, w której woda zmienia stan
skupienia
rozróżnia opady i osady atmosferyczne
omawia sytuacje, w których powstają
dzieli wody powierzchniowe na stojące
i płynące
podaje przykłady rzek i jezior w najbliższej okolicy
charakteryzuje środowisko wodne
porównuje je z lądowym
opisuje budowę ryby
opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie
podaje przykłady innych zwierząt żyjących w wodzie
wskazuje źródła zanieczyszczeń wody
Ponadpodstawowe
(75% podstawowych +
dobry – 50%, bardzo dobry - 75%)
uczeń:
wyjaśnia pojęcie krajobraz
wymienia nazwy geograficzne najbliższych
form terenu
wyjaśnia związek między krajobrazem a
formami terenu
wskazuje różnice między formami terenu
podaje zasady sporządzania szkicu
wyjaśnia pojęcia – skala, legenda, plan,
widnokrąg
wyjaśnia jak wyznaczyć kierunki za
pomocą kompasu, Gwiazdy Polarnej,
Słońca i innych zjawisk przyrodniczych
wyznacza kierunki w terenie różnymi
metodami
definiuje – zenit, horyzont, południk
miejscowy
wyjaśnia czym jest górowanie Słońca,
dzień, noc, doba, rok
rysuje schemat sklepienia niebieskiego i
położenia Słońca w różnych porach roku
podaje przykłady wpływu człowieka na
krajobraz w najbliższym otoczeniu
definiuje pojęcie gospodarki
wymienia piętra lasu
opisuje piętra lasu
uzasadnia związek pożywienia z
krajobrazem
podaje podział roślin użytkowych
definiuje – ciało fizyczne, substancja
chemiczna
proponuje metody rozróżniania substancji
zna budowę drobinową gazów, cieczy i ciał
stałych
rysuje przykłady cząstek
zna nazwy kilku atomów i cząsteczek
wie co to jest tablica Mendelejewa
definiuje – powietrze
podaje najważniejsze właściwości azotu
definiuje – parowanie
wykonuje proste doświadczenia
definiuje – pogoda, chmury, mgłą, burza,
tęcza, ciśnienie atmosferyczne
wymienia rodzaje chmur
przewiduje pogodę na podstawie opisu
chmur
odczytuje tabele składników pogody
rozróżnia symbole stosowane w
meteorologii
opisuje powstawanie wiatru
przewiduje konsekwencje długotrwałych
opadów lub ich braku
dzieli lot zwierząt na aktywny i bierny
definiuje – smog
charakteryzuje zjawiska efektu
cieplarnianego i dziury ozonowej
nazywa gazy powodujące te zjawiska
definiuje – rozpuszczalnik, roztwór,
zawiesina, przemiany fazowe, opady, osady
wymienia rodzaje cieków
podaje przykłady roślin wodnych
klasyfikuje rośliny wodne
wymienia przykłady gatunków ryb
klasyfikuje zwierzęta wodne
podaje przykłady organizmów żyjących w
wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia
definiuje ścieki komunalne i przemysłowe
proponuje sposoby ochrony i oczyszczania
wód
Skały
i gleby
12 h
Rośliny i
zwierzęta
13 h
Człowiek
14 h
Ochrona
przyrody
11 h
1.Powstawanie ciał stałych.
2.Budowa skorupy ziemskiej.
3.Pierwsza kolekcja skał.
4.Ćwiczenia w
rozpoznawaniu
podstawowych rodzajów
skał.
5.Powstawanie gleby.
6.Mieszkańcy gleby.
7.Co gleba daje roślinom?
8.Jak się żyje w glebie?
9.Niszczenie gleb.
10.Powtórzenie.
11.Sprawdzian.
12.Analiza i poprawa.
1.Organizm.
2.Komórka – podstawowy
element organizmu.
3.Rośliny nasienne w
najbliższej okolicy.
4.Znaczenie liści dla roślin fotosynteza.
5.Znaczenie łodygi, korzenia
i kwiatów dla roślin.
6.Rośliny lecznicze.
7.Poznaj drzewa rosnące
w okolicy.
8.Przygotowujemy zielnik.
9.Kręgowce najbliższej
okolicy.
10.Zwierzęta w naszych
gospodarstwach.
11.Powtórzenie.
12.Sprawdzian.
13.Analiza i poprawa.
1.Zanim staliście się
uczniami.
2.Rodzina – drzewo
genealogiczne.
3.Tradycje rodzinne.
4.Już wkrótce zaczniecie
dojrzewać.
5.Region, w którym
mieszkamy.
6.Higiena, czyli czystość.
7.Uwaga: niebezpieczeństwo
– papierosy, alkohol
narkotyki.
8.Co jemy?
9.Zwalczamy niebezpieczne
drobnoustroje.
10.Przy stole.
11.Przy stole – zajęcia
praktyczne.
12.Powtórzenie.
13.Sprawdzian.
14.Analiza i poprawa.
1.Rośliny chronione.
2.Zwierzęta chronione.
3.Pomniki przyrody.
4.Najbliższe rezerwaty
przyrody.
5.Parki Narodowe w okolicy.
6.Zasady zachowania w
obszarach chronionych.
7.Oszczędzanie surowców
i energii w codziennym
życiu.
8.Segregacja odpadów.
9.Powtórzenie.
10.Sprawdzian.
11.Analiza i poprawa.
wymienia przykłady ciał stałych
podaje nazwy procesów, w których powstają
podaje przykłady skał i minerałów budujących
skorupę ziemską
zna zastosowania przykładowych skał
rozróżnia skały zwięzłe i luźne
rozpoznaje kilka skał
opisuje wygląd gleby
wymienia przykłady gleb
nazywa kilka zwierząt zamieszkujących glebę
opisuje rolę tych zwierząt w glebie
opisuje rolę korzenia
podaje przykłady niszczenia gleb przez człowieka
odróżnia minerały od skał
definiuje – gleba
rysuje warstwy gleby
odczytuje z mapy informacje o glebach
definiuje – system korzeniowy
analizuje wpływ rodzaju gleby na rośliny
wymienia cechy organizmów żyjących w
glebie
analizuje wpływ niszczenia gleb na życie
organizmów i gospodarkę człowieka
opisuje cechy organizmów
rozumie różnice między roślinami i zwierzętami
rozumie różnice między organizmami samo
i cudzożywnymi
opisuje proces fotosyntezy
podaje przykłady łańcuchów pokarmowych
określa komórkę jako podstawową jednostkę budującą
organizmy
dzieli rośliny na drzewa, krzewy i rośliny zielne
wskazuje i nazywa części roślin nasiennych
opisuje budowę liścia
rozpoznaje przykładowe liści drzew
wyjaśnia rolę liścia, kwiatu, łodygi, korzenia
opisuje kiedy i po co powstaje owoc
wymienia przykłady roślin leczniczych
rozróżnia drzewa iglaste i liściaste
podaje kilka przykładów
dzieli kręgowce na grupy
podaje przykłady kręgowców
opisuje rolę zwierząt w życiu człowieka
podaje przykłady zwierząt domowych
wymienia i charakteryzuje etapy rozwoju dzieci
jest świadomy zmian zachodzących w organizmie
człowieka
wie czym jest rodzina, kto ją tworzy, co jest ważne w
rodzinie
zna stopnie pokrewieństwa
podaje przykłady zwyczajów i tradycji rodzinnych
opisuje zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące u
chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania
wskazuje nasz region, nazywa krainę geograficzną
zna i stosuje zasady higieny
opisuje szkodliwy wpływ nikotyny, alkoholu
i narkotyków na organizm
definiuje nałóg jako chorobę
wymienia składniki odżywcze w pokarmach
rozróżnia pokarmy pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego
zna podstawowe sposoby zwalczania drobnoustrojów
nakrywa do stołu
odpowiednio zachowuje się przy stole
definiuje – organizm, organizm
samożywny
i cudzożywny, fotosynteza
wymienia i charakteryzuje elementy
komórki
definiuje – nasiono, roślina nasienna
podaje sposoby rozprzestrzeniania nasion
rysuje schemat fotosyntezy
wymienia elementy kwiatu
opisuje proces zapylania
dzieli kwiaty na owado- i wiatropylne
nazywa rodzaje kwiatostanów
łączy rośliny lecznicze z dolegliwościami,
na które pomagają
podaje kilka przykładów roślin i zwierząt chronionych
zna zasady ochrony gatunkowej
zna zasady zachowania w obszarach chronionych
charakteryzuje pomniki przyrody
wyjaśnia cele zakładania parków narodowych
opisuje najbliższy park i rezerwat
wymienia podstawowe źródła energii
dzieli je na odnawialne i nieodnawialne
dzieli odpady na grupy nadające się do recyklingu
rozumie konieczność segregacji śmieci
rozróżnia częściową i całkowitą ochronę
gatunków
definiuje – gatunek, pomnik przyrody, park
narodowy
rozróżnia rezerwaty częściowe i ścisłe
proponuje sposoby oszczędzania energii
wymienia rodzaje odpadów
tworzy drzewo genealogiczne swojej
rodziny
definiuje – tradycja
zna nazwiska kilku sławnych ludzi naszego
regionu
definiuje – dojrzewanie
charakteryzuje rolę składników
odżywczych
wylicza grupy pokarmów
łączy pokarmy z substancjami
odżywczymi, które zawierają
definiuje – drobnoustroje
opisuje wpływ drobnoustrojów na
organizmy żywe
Download