Egzamin poprawkowy klasa III

advertisement
Egzamin poprawkowy klasa III
Wymagania programowe na ocenę dopuszczającą
1. Węgiel i jego związki z wodorem
Uczeń:
– podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną; określa, czym zajmuje się chemiaorganiczna
– definiuje pojęcie węglowodory
– wymienia naturalne źródła węglowodorów
– stosuje zasady BHP w pracy z gazem ziemnym oraz produktami przeróbki ropy naftowej
– opisuje budowę i występowanie metanu
– podaje wzory sumarycznyi strukturalny metanu
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metanu
– opisuje, na czym polegają spalaniecałkowite i niecałkowite
– zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego metanu
– definiuje pojęcie szereg homologiczny
– podaje wzory sumarycznei strukturalne etenu i etynu
– opisuje najważniejszewłaściwości etenu i etynu
– definiuje pojęcia: polimeryzacja,monomer i polimer
– opisuje najważniejszezastosowania etenu i etynu
– definiuje pojęcia węglowodory nasycone i węglowodory nienasycone
– klasyfikuje alkany do węglowodorównasyconych, a alkeny i alkiny donienasyconych
– określa wpływ węglowodorównasyconych i nienasyconych na wodębromową (lub rozcieńczonyroztwór manganianu(VII) potasu)
– podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkanów,alkenów i alkinów
– przyporządkowuje danywęglowodór do odpowiedniegoszeregu homologicznego
– odróżnia wzór sumaryczny od wzorówstrukturalnego i półstrukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy alkanu, alkenu ialkinuo podanej liczbieatomów węgla (do pięciuatomów węgla w
cząsteczce)
– zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (proste przykłady) węglowodorów
2. Pochodne węglowodorów
Uczeń:
– dowodzi, że alkohole, kwasykarboksylowe, estry, aminy,aminokwasy są pochodnymiwęglowodorów
– opisuje budowę pochodnychwęglowodorów (grupawęglowodorowa + grupafunkcyjna)
– wymienia pierwiastki chemiczne wchodzącew skład pochodnychwęglowodorów
– klasyfikuje daną substancjęorganiczną do odpowiedniejgrupy związków chemicznych
– określa, co to jest grupa funkcyjna
– zaznacza grupyfunkcyjne w alkoholach, kwasachkarboksylowych, estrach,aminach i aminokwasach i podaje ich nazwy
– zapisuje wzory ogólne alkoholi,kwasów karboksylowych i estrów
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholimonohydroksylowych i kwasówkarboksylowych (do 2 atomów węgla w
cząsteczce) oraz tworzy ichnazwy
– zaznacza we wzorze kwasukarboksylowego resztę kwasową
– określa, co to są nazwyzwyczajowe i systematyczne
– wymienia reguły tworzenia nazwsystematycznych związkóworganicznych
– podaje nazwy zwyczajoweomawianych kwasówkarboksylowych (mrówkowy, octowy)
– opisuje najważniejszewłaściwości metanolu, etanolu,glicerolu oraz kwasów etanowego i metanowego
– zapisuje równanie reakcji spalania metanolu
– opisuje podstawowe zastosowaniaetanolu i kwasu etanowego
– dokonuje podziału alkoholi na monohydroksylowe, polihydroksylowe oraz kwasówkarboksylowych na nasycone inienasycone
– określa, co to są alkoholepolihydroksylowe
– wymienia dwa najważniejszekwasy tłuszczowe
– opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych (kwasówtłuszczowych: stearynowegoi oleinowego)
– definiuje pojęcie mydła
Egzamin poprawkowy klasa III – wymagania programowe na ocenę dopuszczającą
2015/2016
– wymienia związki chemiczne, będące substratami reakcjiestryfikacji
– definiuje pojęcie estry
– wymienia przykłady występowaniaestrów w przyrodzie
– opisuje zagrożenia związane zalkoholami (metanol, etanol)
– zna toksyczne właściwości poznanych substancji
– określa, co to są aminy i aminokwasy
– podaje przykłady występowania amin i aminokwasów
3. Substancje o znaczeniu biologicznym
Uczeń:
– wymienia główne pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmuczłowieka
– wymienia podstawowe składnikiżywności oraz miejsce ich występowania
– wymienia miejsca występowanie celulozy i skrobi w przyrodzie
– określa, co to są makroelementyi mikroelementy
– wymienia pierwiastki chemiczne, które wchodzą w skład tłuszczów, sacharydów ibiałek
– klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny
– wymienia rodzaje białek
– klasyfikuje sacharydy
– definiuje białka, jako związki chemiczne powstające z aminokwasów
– wymienia przykłady tłuszczów, sacharydów i białek
– określa, co to są węglowodany
– podaje wzory sumaryczne:glukozy, sacharozy, skrobi icelulozy
– podaje najważniejsze właściwości omawianych związków chemicznych
– definiuje pojęcia denaturacja, koagulacja
– wymienia czynniki powodujące denaturację białek
– podaje reakcję charakterystycznąbiałek i skrobi
– opisuje znaczenie: wody,tłuszczów, białek, sacharydów,witamin i mikroelementów dlaorganizmu człowieka
– opisuje, co to są związkiwielkocząsteczkowe i wymieniaich przykłady
– wymienia funkcje podstawowych składników pokarmu
Egzamin poprawkowy klasa III – wymagania programowe na ocenę dopuszczającą
2015/2016
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards