PLAN WYNIKOWY: PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE

advertisement
PLAN WYNIKOWY: PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE
Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego – klasa I Ż, rok szkolny 2011/2012, 1 godziny tygodniowo
Nr programu: 321[10]MEN2009.02.02
Lp.
Tematy lekcji
1.
Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami
edukacyjnymi i zasadami oceniania.
PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Potrzeby ludzkie i możliwości ich zaspokajania.
2.
3.
Sposoby zaspokajania potrzeb ekonomicznych
4.
Istota towaru i jego cechy.
5.
Zasoby czynników wytwórczych.
6.
Dziedziny i podejścia w ekonomii.
7.
Proces produkcji i jego elementy.
8.
Rodzaje i typy produkcji.
Umiejętności uczniów
Kategoria
celu
Poziom
wymagań
Uczeń:
- definiuje pojęcie potrzeby,
- wylicza i wyjaśnia potrzeby wg Hierarchii potrzeb A. Maslowa
identyfikuje rodzaje potrzeb współczesnego człowieka i określa ich cech,
- rozróżnia inny podział potrzeb (poza A. Maslowa)
- rozróżnia dobra wolne, dobra ekonomiczne i usługi,
- rozróżnia usługi materialne i niematerialne,
- wymienia podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby ekonomiczne,
- wyróżnia rodzaje dóbr ekonomicznych ze względu na przyjęte kryterium klasyfikacji.
A
A/B
A
B
B
B
A
B
P
P
P
P
P
P
P
P
- definiuje pojęcie towaru,
- charakteryzuje cechy towaru,
- wyjaśnia, na czym polega proces gospodarowania,
- rozróżnia podstawowe rodzaje zasobów czynników wytwórczych,
- wyjaśnia istotę zjawiska rzadkości,
- uzasadnia znaczenie kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości,
- charakteryzuje podstawowe i wzajemnie ze sobą powiązane problemy ekonomiczne,
- uzasadnia konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych,
- wyjaśnia na czym polega racjonalne gospodarowanie zasobami ekonomicznymi,
- określa koszt alternatywny decyzji gospodarczych,
- planuje racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami.
A
C
B
B
B
C
C
C
B
C
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
- porównuje definicje przedmiotu ekonomii,
- objaśnia przedmiot badań ekonomii w skali mikro i makro,
- identyfikuje różnice pomiędzy podejściem pozytywnym i normatywnym w ekonomii,
- przytacza definicje najbardziej obecnie akceptowane w nauce ekonomii,
- uzasadnia przydatność wiedzy i umiejętności z ekonomii na co dzień i w procesie
gospodarowania.
- definicje co to jest produkcja,
- wymienia podstawowe elementy produkcji,
- charakteryzuje pracę ludzką, środki i przedmioty pracy,
- wyjaśnia pojęcia i rozróżnia środki produkcji
- wymienia rodzaje produkcji,
- wymienia typy produkcji,
- charakteryzuje poszczególne rodzaje i typy produkcji,
C
C
C
D
D
P
P
P
PP
PP
A
A
C
B
A
A
C
P
P
P
PP
P
P
PP
9.
Gospodarka rynkowa i jej cechy.
10.
Istota i rodzaje rynku.
11.
Strona popytu i podaży.
12.
Rynek, popyt, podaż – ćwiczenia. Funkcjonowanie
mechanizmu rynkowego.
13.
Pojęcie, funkcje i rodzaje cen.
14.
Koszty w produkcji.
15.
16.
17.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
Podstawy prawne prowadzenia działalności
gospodarczej.
Charakterystyka działalności gospodarczej.
18.
19/20.
21.
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
występujących w obrocie gospodarczym i ich
charakterystyka.
Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej
w różnych formach organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw.
- rozróżnia podstawowe systemy ekonomiczne,
- charakteryzuje gospodarkę rynkową,
- porównuje gospodarkę nakazową z gospodarką rynkową,
- wymienia rodzaje rynku (wyróżnione ze względu na przyjęte kryterium),
- identyfikuje strony (podmioty, uczestników) rynku,
- wyjaśnia czym jest rynek z ekonomicznego punktu widzenia,
- charakteryzuje funkcje rynku,
- wyjaśnia pojęcia : popyt, podaż, ceny,
- określa cechy i zjawiska warunkujące sprawne funkcjonowanie rynku,
- wymienia czynniki pozacenowe wpływające na popyt,
- wyjaśnia działanie praw rynku: prawo popytu,
- wykreśla i uzasadnia kształt krzywej popytu,
- odróżnia zmianę wielkości popytu od zmiany popytu,
- - wymienia czynniki pozacenowe wpływające na podaż,
- wyjaśnia działanie praw rynku: prawo podaży,
- wykreśla i uzasadnia kształt krzywej podaży.
- określa istotę mechanizmu rynkowego,
- wyjaśnia pojęcia: równowaga rynkowa, cena równowagi i wielkość równowagi,
- rozróżnia postacie nierównowagi: niedobór i nadwyżkę,
- określa wpływ zmian czynników pozacenowych na cenę równowagi i wielkość równowagi,
- charakteryzuje mechanizm przywracania równowagi rynkowej.
B
C
C
A
B
B
C
B
C
A
B
B
B
A
B
C
C
B
B
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
- definiuje pojęcie ceny,
- wymienia rodzaje cen,
- charakteryzuje funkcje cen,
- omawia czynniki wpływające na wysokość cen na rynku,
- definiuje pojęcie kosztów,
- klasyfikuje koszty,
C
A
B
C
CD
A
C
P
P
P
P
pp
P
P
BC
P
A
B
C
B
C
P
P
P
P
P
A
A
P
P
C
C
P
P
- rozróżnia i charakteryzuje podstawowe akty prawne niezbędne do prawidłowego
prowadzenia działalności gospodarczej,
- definiuje pojęcie działalności gospodarczej,
- rozróżnia rodzaje działalności gospodarczej,
- charakteryzuje wybrane rodzaje działalności gospodarczej,
- wyjaśnia ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- rozróżnia i charakteryzuje różne formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
- identyfikuje podział spółek handlowych na osobowe i kapitałowe,
- wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy spółkami handlowymi,
- określa zasady odpowiedzialności za zobowiązania w różnych formach organizacyjnoprawnych przedsiębiorstw funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
- określa zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach
organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
22/23.
Etapy załatwiania formalności związanych z podjęciem
działalności gospodarczej na własny rachunek.
24.
Zadania przedsiębiorcy związane z podjęciem
działalności gospodarczej.
25.
26.
Klasyfikowanie podmiotów gospodarczych wg formy
organizacyjno-prawnej, własności i rodzaju prowadzonej
działalności - ćwiczenie.
Możliwości pozyskiwania kapitału.
27.
28.
29.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
Podatki w działalności gospodarczej
30.
Zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym – podatek
od towarów i usług VAT.
31.
32/33.
Wypełnianie faktury VAT.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych - ćwiczenia.
34.
35.
Wypełnianie deklaracji podatkowej PIT – ćwiczenia.
Istota i rodzaje ubezpieczeń gospodarczych.
36.
37.
Sporządzenie dokumentów takich jak : zgłoszenie
działalności gospodarczej, umowy spółki, umowy o
otwarcie rachunku bankowego, polecenie przelewu –
ćwiczenia.
Polska i Europejska klasyfikacja działalności.
38.
39.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
- określa miejsce zgłoszenia działalności gospodarczej,
- definiuje pojęcia ; koncesja, promesa, zezwolenie, licencja, zgoda,
- wymienia dokumenty potrzebne do uzyskania REGON,
- wymienia dokumenty potrzebne do założenia rachunku bankowego,
- wyjaśnia znaczenie NIP-u.
- wylicza zadania przedsiębiorcy związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- wyjaśnia przebieg procedury rejestracyjnej związanej z uruchamianym przedsiębiorstwem,
- sporządza niezbędne dokumenty dotyczące procedury rejestracyjnej przedsiębiorstwa.
- samodzielna klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg różnych kryteriów,
C
A
A
A
B
A
B
C
C
PP
P
P
P
P
P
P
P
P
- rozróżnia kapitały własne i obce,
- określa kapitały własne różnych jednostek gospodarczych,
- wyjaśnia pojęcia : kredyt bankowy, pożyczka, kasing.
B
C
B
P
PP
P
- definiuje pojęcie rachunkowości,
- rozróżnia elementy rachunkowości i ich wzajemne powiązania,
- określa funkcje rachunkowości,
- wymienia i wyjaśnia podstawowe zasady rachunkowości,
- wymienić czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT,
- wymienić aktualne stawki VAT,
- obliczyć podatek należny i naliczony, ustalić kwotę zobowiązania podatkowego,
- wymienić dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku VAT.
- wypełnić fakturę.
- wymienić podstawę prawną opodatkowania na zasadach ogólnych,
- wyjaśnić kogo obejmuje opodatkowanie na zasadach ogólnych,
- ustalić wysokość podatku dochodowego według zapisów z księgi przychodów i rozchodów.
- wypełnić deklarację podatkową.
-zdefiniować pojęcie ubezpieczeń gospodarczych,
- scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń.
- Sporządzenie z pomocą nauczyciela i samodzielnie dokumentów jak obok..
A
C
C
BC
B
A
C
CD
C
B
C
D
CD
A
C
BC
P
P
P
P
P
P
P
PP
PP
P
P
PP
PP
P
PP
P
- wyjaśnia istotę i role klasyfikacji gospodarczych,
- interpretuje pojęcia PKD i rodzaje działalności,
- wyjaśnia poziomy PKD,
- określa zastosowanie PKD.
B
B
B
C
P
P
P
P
Proponowane formy sprawdzania osiągnięć uczniów:








sprawdzian wiadomości /test/,
odpowiedź ustna,
odpowiedź pisemna /kartkówka/,
aktywna postawa na zajęciach,
praca w grupach,
staranne i dokładne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
referat,
umiejętność rozwiązywania zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
Kryteria wystawiania stopni z wykorzystaniem poziomów wymagań:
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
50 – 69 % z poziomu P
minimum 70 % z P
minimum 70 % z P + 50 – 69 % z PP
minimum 70 % z P + minimum 70 % z PP
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards