marketing w gastronomii 3u

advertisement
PLAN WYNIKOWY: MARKETING W GASTRONOMII
Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych – klasa III U, rok szkolny 2013/2014
Nr programu 512/03/T-5SP/MEN z 20.12.1999 r. , 2 godziny tygodniowo
Lp.
1.
2.
Tematy lekcji
Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami
edukacyjnymi i zasadami oceniania.
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
MARKETINGOWEJ
Rynek – jego funkcje i rodzaje.
3.
Potrzeby człowieka i ich zaspokajanie.
4.
Zachowanie nabywców na rynku.
5.
Podstawowe elementy i prawa rynku.
6.
Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa.
7.
Środowisko marketingowe firmy.
8.
Segmentacja rynku, jej etapy i kryteria.
9.
Segmentacja rynku a działania marketingowe.
10.
11.
12.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
Ewolucja orientacji marketingowej.
13.
Pojęcie i istota marketingu.
14.
Znaczenie marketingu.
Umiejętności uczniów
Uczeń:
- definiuje pojęcie rynku, systemu gospodarczego,
- wyjaśnia istotę i cechy rynku,
- definiuje uczestników rynku,
- wyjaśnia funkcje i klasyfikacje rynku,
- charakteryzuje rodzaje dóbr i usług konsumpcyjnych, produkcyjnych,
- wyjaśnia cechy dóbr materialnych i usług,
- definiuje pojęcie i rodzaje potrzeb,
- określa odnawiający się układ potrzeb,
- wyjaśnia wartość konsumencką jako potrzebę,
- wymienia motywy zaspokajania potrzeb,
- wyjaśnia proces postępowania nabywców indywidualnych na rynku,
- wylicza rodzaje decyzji zakupu,
- rozróżnia grupy czynników wpływające na decyzję zakupu,
- wylicza rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
- wyjaśnia wpływ kultury na zachowanie konsumenta na rynku,
- wyjaśnia pojęcie nabywca, klient, konsument,
- wyjaśnia pojęcie cena, popyt, podaż, prawo popytu, prawo podaży,
- określa funkcjonowanie mechanizmu rynkowego,
- definiuje pojęcie otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa,
- wymienia i wyjaśnia otoczenie bliższe i dalsze,
- rozróżnia mikrośrodowisko bliższe i dalsze,
- wyjaśnia pojęcie makrośrodowisko marketingowe,
- wyjaśnia pojęcie segmentacji rynku,
- interpretuje kryteria segmentacji na rynku produktów konsumpcyjnych
i produkcyjnych,
- wyjaśnia korzyści segmentacji rynku,
- rozróżnia etapy segmentacji rynku,
- określa kryteria oceny atrakcyjności segmentu rynkowego,
- wyjaśnia pojęcie rynku docelowego,
- wymienia i charakteryzuje orientacje: produkcyjną, produktową, sprzedażową,
marketingową, społeczną,
- wyjaśnia pojęcie marketingu społecznego,
- definiuje pojęcie marketingu,
- określa istotę działań marketingowych,
- wymienia funkcje marketingu,
- definiuje korzyści dla konsumenta,
Kategoria
celu
Poziom
wymagań
A
B
A
B
C
B
AB
B
B
A
B
A
B
A
B
B
B
C
A
AB
B
B
B
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
B
B
C
B
P
P
P
P
C
P
B
A
C
A
A
p
P
P
P
P
15.
Marketing mix.
16.
System marketingu w przedsiębiorstwie.
17.
18.
PROGRAMOWANIE BADAŃ
MARKETINGOWYCH
Istota i znaczenie badań marketingowych.
Informacje marketingowe.
19.
Klasyfikacja badań marketingowych.
20.
Przygotowanie i realizacja badań marketingowych.
21.
22.
23.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
POMIAR I SKALOWANIE W BADANIACH
MARKETINGOWYCH
Typy i metody pomiaru badań marketingowych.
24.
Dobór próby do badań.
25.
Kwestionariusz jako podstawowe narzędzie
badawcze.
26.
Pytania i skale pomiarowe w badaniach.
27.
Charakterystyka wybranych metod badań
marketingowych.
28.
Charakterystyka technik badawczych.
- charakteryzuje użyteczności marketingu,
- identyfikuje pojęcie marketingu-mix,
- wyjaśnia formułę „4” oraz „5P”,
- charakteryzuje strukturę i podstawowe narzędzia marketingu-mix,
- wymienia sfery systemu marketingowego,
- wyjaśnia istotę systemu marketingowego przedsiębiorstwa,
- charakteryzuje działania marketingowe w przedsiębiorstwie w ramach systemu
marketingowego,
- interpretuje pojęcie badań marketingowych,
- wyjaśnia znaczenie badań marketingowych,
- określa cechy skutecznych badań marketingowych,
- wyjaśnia pojęcie informacji marketingowych,
- definiuje źródła i informacje w badaniach marketingowych,
- wyjaśnia pojęcie informacji pierwotnych i wtórnych,
- interpretuje pojęcie badań marketingowych,
- wyjaśnia znaczenie badań marketingowych,
- określa cechy skutecznych badań marketingowych,
- charakteryzuje strukturę procesu badań marketingowych,
- wyjaśnia projekt badania marketingowego,
- identyfikuje problem decyzyjny i badawczy.
C
A
B
C
A
B
C
P
P
P
P
P
P
P
B
B
C
B
A
B
B
C
C
C
B
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
- interpretuje pojęcie badań marketingowych,
- wyjaśnia znaczenie badań marketingowych,
- określa cechy skutecznych badań marketingowych,
- określa typy i metody badań marketingowych,
- wyjaśnia istotę i znaczenie doboru próby do badań,
- określa metody doboru próby,
- charakteryzuje wybrane metody doboru próby do badań,
- wyjaśnia pojęcie kwestionariusza,
- rozróżnia etapy konstrukcji kwestionariusza,
- charakteryzuje części składowe kwestionariusza,
- streszcza zasady budowy kwestionariusza,
- definiuje problemy przy formułowaniu pytań,
- podaje rodzaje i przykłady pytań ankietowych,
- określa istotę pomiaru i skalowania,
- charakteryzuje skale pomiarowe,
- klasyfikuje metody badawcze,
- podaje definicję ankiety,
- klasyfikuje metody ankietowe,
- podaje definicję wywiadu,
- klasyfikuje i charakteryzuje wywiady proste i pogłębione,
- wyjaśnia pojęcie obserwacji i eksperymentu,
- rozróżnia rodzaje i zastosowanie obserwacji,
- wylicza rodzaje eksperymentu,
- identyfikuje rodzaje technik projekcyjnych,
- streszcza metody heurystyczne,
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
B
A
AB
B
C
C
A
C
A
C
B
B
A
A
B
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
29.
30.
31.
32.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
ANALIZA REZULTATÓW BADAŃ
MARKETINGOWYCH
Przygotowanie danych do analizy i interpretacji.
Analiza i interpretacja rezultatów badań
marketingowych.
33.
Opracowanie i prezentacja raportu z badań
marketingowych.
34.
Wykorzystanie rezultatów badań marketingowych
w prognozach rynkowych.
35.
PRODUKT
Pojęcie, klasyfikacja i wyposażenie produktu.
36.
Usługa jako produkt.
37.
Strategia produktu.
38.
Marka produktu.
39.
Opakowanie i oznakowanie produktu.
40.
Cykl życia produktu.
- charakteryzuje badania panelowe
C
P
- określa działania związane z przetwarzaniem danych surowych,
- wyjaśnia przygotowanie baz danych,
- opracowuje dane statystyczne,
- wyjaśnia istotę i procedury analizy,
- wymienia fazy analizy statystycznej,
- definiuje istotę interpretacji rezultatów badań,
- określa metody interpretacji wyników badań,
- określa istotę i funkcje raportu,
- wylicza strukturę raportu,
- wyjaśnia formy i zasady opracowywania raportu,
- prezentuje raport z badań marketingowych,
- potrafi zdefiniować prognozę rynkową,
- wymienia rodzaje prognoz rynkowych,
- projektuje prognozę rynkową metodą graficzną,
- określa pojęcie i rodzaje udziału w rynku,
- interpretuje pojęcie produktu,
- wyjaśnia marketingowe poziomy produktu,
- definiuje funkcje produktu,
- określa rodzaje produktów konsumpcyjnych,
- wyjaśnia pojęcie marketingowe usługi,
- wymienia i definiuje specyficzne cechy usług,
- definiuje poziomy marketingowe produktu agroturystycznego,
- wyjaśnia strategię marketingową usług agroturystycznych,
- wyjaśnia pojęcie strategii produktu,
- rozróżnia elementy strategii produktu,
- określa pozycjonowanie produktu na rynku,
- interpretuje pojęcie marki,
- wyjaśnia korzyści markowania,
- wylicza strategie markowania,
- rozróżnia pojęcia marka producenta i marka handlowca,
- wyjaśnia pojęcia eurobranding i euromarki,
- wyjaśnia pojęcie nazwa i znak marki,
- ilustruje etapy tworzenia nazwy,
- rozróżnia rodzaje znaków marki (logo i logotyp)
- interpretuje funkcje opakowań,
- wyjaśnia zasady projektowania opakowań,
- określa tendencje rozwoju opakowań,
- wyjaśnia rodzaje znaków występujących na opakowaniach,
- interpretuje zasady rozmieszczania znaków na opakowaniach,
- wyjaśnia kod kreskowy,
- identyfikuje marketingowe pojęcie jakości,
- określa zasady gwarancji w Unii Europejskiej,
- porównuje usługi posprzedażowe,
- wyjaśnia pojęcie cyklu życia produktu,
- charakteryzuje fazy cyklu życia produktu,
B
B
BC
B
A
B
B
B
A
B
B
A
A
D
C
B
B
A
C
B
AB
A
B
B
B
C
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
C
B
B
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
41.
Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
42.
Asortyment produktów i ich udział w rynku.
43.
44.
45.
Utrwalenie wiadomości
Sprawdzian wiadomości.
CENA
Pojęcie, funkcje i znaczenie cen.
46.
Marketingowe decyzje cenowe.
47.
Etapy ustalania cen.
48.
Orientacje i metody kształtowania cen.
49.
Strategie cenowe.
50.
Zmiany i różnicowanie cen.
51.
Negocjacje cenowe.
52.
53.
54.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
DYSTRUBUCJA
Pojęcie, funkcje i rodzaje dystrybucji.
55.
Kanały dystrybucji i ich charakterystyka.
- definiuje czynniki wpływające na cykl życia produktu,
- interpretuje pojęcie nowego produktu w marketingu,
- określa etapy wprowadzania produktu na rynek,
- wyjaśnia pojęcie asortymentu,
- charakteryzuje kształtowanie asortymentu,
- streszcza analizę portfolio,
- określa macierz BCG,
A
B
C
B
C
B
C
P
P
P
P
P
P
P
- wyjaśnia pojęcie ceny,
- rozróżnia cenę postulowaną a cenę transakcyjną,
- porównuje funkcje cen w przedsiębiorstwie,
- wyjaśnia zakres decyzji cenowych w marketingu,
- wymienia czynniki wpływające na decyzje cenowe,
- rozróżnia decyzje cenowe a cykl życia produktu,
- rozróżnia decyzje cenowe a konkurencje i markę firmy,
- wyjaśnia pojęcie downsizingu,
- określa przyczyny stosowania downsizingu,
- wylicza etapy ustalania cen,
- rozróżnia cele i ograniczenia cen,
- porównuje cena a relacje: koszty, wielkość sprzedaży, zysk,
- wybiera przybliżony poziom cen,
- ustala ceny i dostosowuje ją do odbiorców produktu,
- wylicza orientację w kształtowaniu cen,
- wyjaśnia pojęcie orientacji kosztowej,
- charakteryzuje metody oparte na kosztach, popycie, konkurencji,
- określa cenową elastyczność popytu,
- wyjaśnia pojęcie strategii cenowej,
- rozróżnia rodzaje strategii cenowych,
- charakteryzuje taktyki cenowej,
- interpretuje założenia strategii jakościowo-cenowej,
- streszcza rodzaje strategii jakościowo-cenowych,
- interpretuje różnicowanie cen,
- wyjaśnia rodzaje rabatów,
- wyjaśnia rodzaje obniżek cen,
- rozróżnia style negocjacji,
- interpretuje techniki negocjacji cenowych,
- określa sposoby argumentacji ceny,
B
B
C
B
A
B
B
B
C
A
B
C
A
BC
A
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
- wyjaśnia pojęcie dystrybucji,
- rozróżnia różnice pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji,
- porównuje funkcje koordynacyjne dystrybucji oraz organizacyjne dystrybucji,
- charakteryzuje dystrybucje intensywną, selektywną i wyłączną,
- wyjaśnia pojęcie kanału dystrybucji,
- charakteryzuje kanały bezpośrednie i pośrednie, krótkie i długie, wąskie
i szerokie, konwencjonalne i zintegrowane pionowo,
B
B
C
C
B
C
P
P
P
P
P
P
56.
Pośrednicy w kanałach dystrybucji.
57.
Kontraktowe formy dystrybucji towarów.
58.
Wybór kanału dystrybucji.
59.
Logistyka marketingowa.
60.
Współdziałanie i konflikty w kanałach dystrybucji.
61.
62.
Utrwalenie wiadomości.
Sprawdzian wiadomości.
- interpretuje pojęcie handel hurtowy, agenci, handel detaliczny,
- rozróżnia sprzedaż wysyłkowa i sieciowa,
- wyjaśnia i charakteryzuje integrację pionową i poziomą,
- wyjaśnia i charakteryzuje pojęcia franchising, leasing, factoring,
- wyjaśnia proces wyboru kanałów dystrybucji,
- określa czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji,
- wyjaśnia pojęcie logistyki marketingowej,
- wylicza elementy systemu logistyki marketingowej,
- charakteryzuje strukturę kosztów logistyki marketingowej
- wyjaśnia źródła konfliktów w kanałach dystrybucji,
- charakteryzuje rodzaje konfliktów w kanałach dystrybucji.
Proponowane formy sprawdzania osiągnięć uczniów:








sprawdzian wiadomości /test/,
odpowiedź ustna,
odpowiedź pisemna /kartkówka/,
aktywna postawa na zajęciach,
praca w grupach,
staranne i dokładne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
referat,
umiejętność rozwiązywania zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
Kryteria wystawiania stopni z wykorzystaniem poziomów wymagań:
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
50 – 69 % z poziomu P
minimum 70 % z P
minimum 70 % z P + 50 – 69 % z PP
minimum 70 % z P + minimum 70 % z PP
B
B
BC
BC
B
C
B
A
C
B
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Download