prince

advertisement
Zarządzanie projektami - standardy europejskie
dr inż. Jerzy Kotowski
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
PRINCE
PRoject IN Controlled Environment
PRINCE
PRINCE
PRoject IN Controlled Environment
• PRINCE jest metodą przeznaczoną do zarządzania
projektami. Nadaje się do projektów wszystkich
rodzajów i typów - małych i dużych. PRINCE jest od
wielu lat obligatoryjnym narzędziem w przypadku
projektów, które organizuje i nad którymi prowadzi
nadzór rząd Wielkiej Brytanii.
• PRINCE was first developed in 1989 as a UK Government
standard for IT project management. Since its launch,
PRINCE has become widely used in both the public and
private sectors and is now the UK's de facto standard for
project management. Although PRINCE was originally
developed for the needs of IT projects, the method has
also been adopted on many non-IT projects.
Podstawowy schemat metody PRINCE
• NEEDS  STRATEGIES  PROJECTS  PRODUCTS 
ACTIVITIES
• Potrzeby generują strategie, które z kolei inicjują
projekt mający te potrzeby zaspokoić. PRINCE tworzy
środowisko, w którym taki projekt ma wytworzyć
odpowiednie produkty - pośrednie i końcowe - poprzez
realizację precyzyjnie określonego zbioru czynności.
• Aby osiągnąć cel należy:
–
–
–
–
–
Utworzyć zespół roboczy,
Zorganizować pracę zespołu,
Kontrolować postęp prac,
Kontrolować jakość produktów pośrednich oraz
Prowadzić szeroko rozumianą dokumentację i archiwizację
wszystkich podejmowanych decyzji.
Jesteśmy w Polsce i jest nam tu dobrze
• PRINCE określa precyzyjnie odpowiedzialność wszystkich osób
zaangażowanych w projekt.
• Metoda ta pokazuje jak zrobić coś lepiej i sprawniej.
• OOA:
•
•
•
•
Jest nastawiony na produkty wyjściowe, (na rzeczywiste
efekty) a nie na samą ich realizację i poszczególne działania.
Sterowanie w metodzie PRINCE jest organizowane przez porównanie
planów i zamierzeń do ich rzeczywistej realizacji. Prowadzi to do
wprowadzenia hierarchii w systemie sterowania. Controlling
PRINCE version 2 is a process-based approach providing organisations
with an easily tailored, and scaleable, method to fit within existing
organisation standards. Each PRINCE process is defined with its key
inputs and outputs together with the specific objectives and
activities.
PRINCE is supported by an active User Group.
PRINCE is a trademark of CCTA. PRINCE is owned by CCTA and is
protected by Crown copyright….
PRINCE - Typy produktów
• Technical products
– W szczególności dokumentacje techniczne
it.p.
• Quality products
– Głównie oceny jakości produktów
technicznych
• Management products
– Plany pracy, zapisy z narad i spotkań
• External
ORGANISATION HIERARCHY
IS
Strategy
IS strategy
Implementation
Project
Implementation
Project
Management
Project
Assurance
IS Steering Committee
IT strategy
Management and technical policies
Priorities
Grupa sterowania strategicznego
Tworzenie strategii technologicznej
Polityka techniczna i kadrowa
Priorytety
IT Executive Committee
Strategy implementation
Resource allocation
Boundary definition
Establish control points
Grupa sterowania bezpośredniego
Implementacja strategii
Przydział środków na realizację
Określenie ograniczeń i wymagań
Określenie punktów nadzoru
Project Board
Plan Approval
Progress monitoring
Resource commitment
Rada Projektu
Zatwierdzanie planów realizacji
Monitorowanie postępu prac
Przyznawanie i zatwierdzanie środków
Project Management
Day-to-day management
Plan preparation
Work allocation
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie bezpośrednie
Przygotowywanie planów
Przydział pracy
Project Assurance
Technical standards
Budget
Quality
User involvement
Zabezpieczenie projektu
Standardy techniczne
Budżet
Jakość
Zaangażowanie użytkowników
TERMS
IS Steering
Committee
IS
IT Executive
Committee
Control Points
Project
Assurance
The top management group within the
department responsible for the
overall direction of the IS Strategy.
It may be also called IT Strategy
Committee.
Najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za tworzenie
wieloletniego planu i strategii rozwoju organizacji
Information System
The senior management group
responsible for overall directions of
IT projects and implementation of
the IT strategy. It initiates projects,
appoints the Project Boards and
sets Terms of Reference.
Kierownictwo odpowiedzialne za realizację wieloletniego
planu i strategii rozwoju organizacji. Inicjuje Projekty,
powołuje Rady Projektu i ustala słownictwo (reguły
gry)
PRINCE has four control points common
to all stages:
1. End-Stage Assessment
2. Mid-Stage Assessment
3. Quality Review
4. Checkpoints
PRINCE ma cztery rodzaje punktów nadzoru identyczne
dla wszystkich etapów realizacji
1. Ocena na zakończenie etapu
2. Ocena w trakcie etapu
3. Ocena jakości
4. Punkt kontrolny
The process of monitoring actual costs
and time usage against the plans,
signalling deviation and continual
assurance that the Business Case
of the Project is not under threat.
Proces monitorujący bieżące zużycie kosztów i realizację
planów w porównaniu z zamierzeniami, sygnalizujący
odchyłki od tych zamierzeń i sprawujący ciągłe
zabezpieczenie celów projektu i gwarantujący, że cel
ten nie jest zagrożony.
PRINCE ORGANISATION
• Zadaniem projektu jest
dostarczenie produktu
spełniającego oczekiwania
odbiorcy
• PRINCE określa sposób
planowania i kontroli jakości
• Pozwala to na wczesne
wykrywanie problemów, kiedy
nie są jeszcze kosztowne i
brzemienne w skutkach
Executive
Committee
Steering
Committee
Project Board
Executive
Senior
User
Senior
Technican
Project Management
Project
Manager
Stage
Manager(s)
Stage
Team(s)
Project Assurance Team
Business
Assurance
Coordinator
User
Assurance
Coordinator
Technical
Assurance
Coordinator
Project Board – Opis ról i zadań
Odpowiedzialność
• W momencie rozpoczęcia projektu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sprawdzić PID (który, między innymi, definiuje cele i zadania Projektu i jego
powiązania z innymi projektami) pod kątem jego zgodności z zakresem Projektu i
jego ograniczeniami oraz celami perspektywicznymi, definiowanymi przez władzę
wykonawczą (zamawiającego).
Określić ograniczenia i wymagania stawiane przed Projektem takie jak te, które
wynikają z relacji z odbiorcą oraz wymagania dotyczące jakości produktu
końcowego.
Powołać Kierownika Projektu oraz Kierowników poszczególnych etapów, określić
ich odpowiedzialność i zadania.
Powołać Zespół Wykonawczy, określić odpowiedzialność i zadania poszczególnych
członków zespołu.
Przejrzeć i zatwierdzić Plan Techniczny Projektu oraz Plan Środków Projektu
(Resource Plans).
Przejrzeć i zatwierdzić Plan Techniczny Projektu oraz Plan Środków dla
pierwszego etapu realizacji Projektu.
Potwierdzić gwarancje dostępności środków na realizację projektu.
Przejrzeć i zatwierdzić PID.
Potwierdzić oficjalnie rozpoczęcie prac.
Podpisywać dokumenty kończące etap.
Project Board – Opis ról i zadań
Odpowiedzialność, c.d.
• W trakcie realizacji projektu:
– Przeglądać i zatwierdzać Plany Techniczne i Plany
Środków dla kolejnych etapów.
– Przeglądać i zatwierdzać działania dotyczące zmian
Planu Technicznego.
– Przeglądać i uruchamiać EP (Exception Plans)
– Kierować i prowadzić prace oceniające przewidziane
w trakcie i na zakończenie etapów
– Potwierdzać oficjalnie rozpoczęcie kolejnych etapów
albo zalecić przerwanie projektu
– Podpisywać dokumenty kończące etap.
Project Board – Opis ról i zadań
Odpowiedzialność, c.d.
• Na koniec realizacji projektu:
–
–
–
–
Upewnić, że wszystkie produkty zostały wykonane i dostarczone
Potwierdzić zakończenie projektu
Zatwierdzić Sprawozdanie z Realizacji Projektu
Zaaranżować Sprawozdanie w sprawie przyszłych zastosowań.
• Przez cały czas trwania projektu:
– Zapewniać większość spraw dotyczących zarządzania i
administrowania projektem
– Zapewniać, że projekt będzie prowadzony według zasad
określonych przez uzgodnione standardy zarządzania projektami.
– Zapewniać, że kontynuacja projektu będzie rokować nadzieje na
osiągnięcie zamierzonych efektów
– Informować Komitet Wykonawczy i inne zainteresowane osoby z
kadry kierowniczej.
Project Board – Opis ról i zadań
Uwagi ogólne
• Członkowie Rady Projektu muszą być
wystarczająco kompetentni do tego aby
wywiązać się ze swoich zadań, orientować się
swobodnie w rozmiarze i naturze projektu.
• Rada Projektu może podjąć decyzję o otworzeniu
odrębnego projektu pomocniczego ze swoją
osobną organizacją. W takiej sytuacji Rada
pomocniczego projektu jest podległa Radzie
projektu macierzystego. Uwagi dotyczące
kompetencji członków Rady jak wyżej.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards