Microsoft Project 2003 dla początkujących

advertisement
Microsoft Project 2003 dla
początkujących
część I
MS Project
Plan
1. Podstawowe pojęcia Zarządzania Projektami
2. Opracowywanie planu projektu
– rozpoczynanie nowego projektu
– tworzenie harmonogramu zadań
– dodawanie zasobów pracy do projektu
– przydzielanie zasobów do zadań
– planowanie kosztów zasobów i zadań
3. Podsumowanie
4. Śledzenie postępów
5. Raportowanie i analizowanie
6. Zarządzanie projektem na poziomie Partnerstwa
MS Project
Podstawowe pojęcia
• Proces
– powtarzalne rutynowe zadania, które wykonywane są
stale przez okres istnienia organizacji
• Projekt
– seria zadań, które prowadzą do utworzenia lub
ukończenia realizacji nowej inicjatywy, produktu lub
czynności przed określoną datą końcową
• Zarządzanie projektem
– działanie polegające na koordynacji prac, które
zmierzają do realizacji celów projektu
• Menedżer projektu (Koordynator)
– lider zespołu projektu, odpowiedzialny za działania i
końcowy rezultat
MS Project
Podstawowe pojęcia
• Aspekty projektu
– Zakres projektu
• określenie pracy, która musi zostać wykonana w projekcie
– Czas projektu
• określenie daty zakończenia projektu oraz wszystkich terminów
pośrednich – dat zakończenia poszczególnych faz, punktów
kontrolnych i realizacji produktów
– Koszt projektu
• określenie i śledzenie kosztów projektu oraz budżetu
– Zasoby osobowe projektu
• wyznaczenie członków zespołu, którzy będą odpowiedzialne za
realizacje poszczególnych zadań projektu
–
–
–
–
Pozyskiwanie zasobów dla projektu (zamówienia)
Komunikowanie projektu
Jakość projektu
Ryzyko projektu
MS Project
Podstawowe pojęcia
Model trójkąta projektu
Koszt/Zasoby
MS Project
Podstawowe pojęcia
Fazy zarządzania projektem
– Inicjowanie i planowanie projektu
•
•
•
•
Analiza ogólnej sytuacji
Określenie punktów kontrolnych, produktów, zadań
Opracowanie harmonogramu i uszczegółowienie go
Identyfikacja potrzebnych umiejętności, sprzętu i materiałów
– Realizacja projektu
• Wykonanie zadań projektu przez przydzielone osoby
• Zapisanie planu bazowego w celach porównawczych
• Śledzenie postępu pracy nad zadaniami
– Kontrolowanie realizacji projektu
• Analiza informacji projektu
• Komunikacja i raportowanie
– Zamykanie projektu
• Zebranie wniosków dotyczących realizacji projektu
• Utworzenie szablony projektu
MS Project
Podstawowe pojęcia
• Diagram sieciowy
– graficzna reprezentacja projektu, wykres PERT
(Program Evaluation and Review Technique)
• Faza
– grupa zadań składających się na główny etap w trakcie
życie projektu. Koniec fazy oznacza zazwyczaj
uzyskanie produktu istotnego dla całego projektu.
• Ograniczenie
– określona data związana z określonym zadaniem
• Plan bazowy
– zapis najistotniejszych informacji projektu dotyczących
zadań, takich jak daty rozpoczęcia, zakończenia, czas
trwania i koszty. Plan bazowy jest wykorzystywany przy
ocenie postępu realizacji zadań.
MS Project
Podstawowe pojęcia
• Produkt
– konkretny wynik, rezultat – wyrób lub usługa, która
stanowi zwieńczenie projektu lub fazy projektu
• Punkt kontrolny (kamień milowy)
– istotne zdarzenie w projekcie, często ukończenie
znaczącego produktu lub zakończenie fazy. Punkty
kontrolne są częścią listy zadań projektu.
• Udziałowcy projektu
– osoby lub organizacje, które są zainteresowane
wynikiem projektu i które mogą na niego wpływać:
menedżer projektu, członkowie zespołu projektu,
sponsorzy, klienci, ...
• Współzależność
– związek jednego zadania z drugim: jedno zadanie nie
może zacząć się lub zakończyć przed rozpoczęciem lub
zakończeniem innego zadania
MS Project
Podstawowe pojęcia
• Wykres Gantta
– graficzne przedstawienie projektu
• Zakres
– praca, jaka musi być wykonana w projekcie, aby
możliwe było wytworzenie produktu lub usługi
MS Project
Plan
1. Podstawowe pojęcia Zarządzania Projektami
2. Opracowywanie planu projektu
– rozpoczynanie nowego projektu
– tworzenie harmonogramu zadań
– dodawanie zasobów pracy do projektu
– przydzielanie zasobów do zadań
– planowanie kosztów zasobów i zadań
3. Podsumowanie
4. Śledzenie postępów
5. Raportowanie i analizowanie
6. Zarządzanie projektem na poziomie Partnerstwa
MS Project
Opracowywanie planu projektu – sprawdzenie kreatora
Tworzenie harmonogramu – bez kreatora
MS Project
Tworzenie harmonogramu zadań
• Rodzaje zależności między zadaniami
– zakończenie – rozpoczęcie ZR (następnik może
rozpocząć się natychmiast po zakończeniu
poprzednika)
– zakończenie – zakończenie ZZ (następnik może
zakończyć się, gdy tylko zakończy się poprzednik)
– rozpoczęcie – rozpoczęcie RR (następnik może
rozpocząć się, gdy tylko rozpoczęty zostanie
poprzednik)
– rozpoczęcie – zakończenie RZ (następnik może
zakończyć się, gdy tylko rozpoczęty zostanie
poprzednik)
Wstaw / Nowe zadanie
zwiększ wcięcie
Czas trwania
MS Project
Tworzenie harmonogramu zadań
• Typy ograniczeń
– rozpocznij nie wcześniej niż RNWN (ograniczenie
umiarkowane, które określa najwcześniejszy termin, w którym
zadanie może zostać rozpoczęte)
– zakończ nie wcześniej niż ZNWN (ograniczenie umiarkowane,
które określa najwcześniejszy termin, w którym zadanie może
zostać ukończone)
– rozpocznij nie później niż RNPN (ograniczenie umiarkowane,
które określa najpóźniejszy termin, w którym zadanie może
zostać rozpoczęte)
– zakończ nie później niż ZNPN (ograniczenie umiarkowane,
które określa najpóźniejszy termin, w którym zadanie może
zostać zakończone)
– musi rozpocząć się MRS (ograniczenie sztywne, które narzuca
konkretny termin, w którym zadanie musi zostać rozpoczęte)
– musi zakończyć się MZS (ograniczenie sztywne, które narzuca
konkretny termin, w którym zadanie musi zostać zakończone)
Wstaw / Nowe zadanie
zwiększ wcięcie
Czas trwania
Poprzedniki
MS Project
Plan
1. Podstawowe pojęcia Zarządzania Projektami
2. Opracowywanie planu projektu
– rozpoczynanie nowego projektu
– tworzenie harmonogramu zadań
– dodawanie zasobów pracy do projektu
– przydzielanie zasobów do zadań
– planowanie kosztów zasobów i zadań
3. Podsumowanie
4. Śledzenie postępów
5. Raportowanie i analizowanie
6. Zarządzanie projektem na poziomie Partnerstwa
lub
MS Project
Przydzielanie zasobów do zadań
• Typy zasobów
– praca
– materiał
• Przydziały = zadania + zasoby
– jednostki zasobu
– jednostki przydziału
• Praca to ilość czasu, jaką potrzebuje zasób
do wykonania zadania
– praca = czas trwania x jednostki
• Typy zadań
– Stała liczba jednostek
– Stała praca
– Stały czas trwania
Część diagramu sieciowego
MS Project
Plan
1. Podstawowe pojęcia Zarządzania Projektami
2. Opracowywanie planu projektu
– rozpoczynanie nowego projektu
– tworzenie harmonogramu zadań
– dodawanie zasobów pracy do projektu
– przydzielanie zasobów do zadań
– planowanie kosztów zasobów i zadań
3. Podsumowanie
4. Śledzenie postępów
5. Raportowanie i analizowanie
6. Zarządzanie projektem na poziomie Partnerstwa
Download