curriculum vitae - Dr Jacek Strojny

advertisement
CURRICULUM VITAE
________________________________________________________________________________
DR STROJNY JACEK
INFORMACJE OSOBISTE
KONTAKT:
Urodzony: 23.06.1977 w Rzeszowie
Adres: niepublikowany w tej wersji
Telefon. niepublikowany w tej wersji
E-mail: [email protected]
WYKSZTAŁCENIE:
2005-2006
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, przewód doktorski, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; praca
doktorska pt.: Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy
a działaniem małej i średniej firmy – obroniona z wyróŜnieniem (doktorat nauk ekonomicznych w zakresie nauk
o zarządzaniu).
2000-2002
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia uzupełniające magisterskie, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie
i Marketing, specjalność: Zarządzanie Firmą; praca magisterska pt.: Podstawowe aspekty procesu tworzenia nowego
przedsiębiorstwa – obroniona na ocenę bardzo dobrą.
1996-2000
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia licencjackie, Wydział Ekonomii, kierunek: Ekonomia, specjalność:
Przedsiębiorczość i Innowacje; praca licencjacka pt.: Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie. Analiza działalności
przedsiębiorstw na terenie obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego – obroniona na ocenę bardzo dobrą.
KWALIFIKACJE EKSPERCKIE:
2005-2006
Biuro Certyfikacji SPMP w Warszawie, Certified Project Management Associate (IPMA Level D),
nr certyfikatu: 109/2006/SPMP.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2007-nadal
2007-2007
2002-2007
2002-2007
Adiunkt, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, Katedra Ekonomii
Adiunkt, WyŜsza Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i
Marketingu, Zakład Procesu Zarządzania
Specjalista ds. Badań i Analiz, Instytut Gospodarki WSiZ w Rzeszowie
Asystent, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zarządzania i Marketingu, Zakład Procesu
Zarządzania
ROZWÓJ ZAWODOWY:
Uprawnienia:
Przedmioty:
Kursy:
Konferencje:
Publikacje:
Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem
Zarządzanie (podstawy zarządzania, organizacja i zarządzanie, zarządzanie strategiczne, zarządzanie personelem,
zarządzanie projektowe), ekonomia (podstawy ekonomii, makroekonomia, mikroekonomia), socjologia (socjologia
organizacji), psychologia (psychologia zarządzania)
Kursy z zakresu obsługi programów informatycznych (MS Project, MS Navision), języka angielskiego oraz
z zarządzania projektowego.
Uczestnictwo w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach, w kilkunastu czynne.
Autorstwo (współautorstwo) kilkudziesięciu publikacji, w tym redakcja lub współautorstwo pięciu monografii, autorstwo
blisko trzydziestu artykułów w publikacjach ksiąŜkowych, kilku artykułów w czasopismach oraz kilku raportów
badawczych
CELE ZAWODOWE:
-
Pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania oraz zdobywanie doświadczenia praktycznego w tym obszarze
Rozwój naukowy, podnoszenie kwalifikacji oraz awans
OBSŁUGA KOMPUTERA
-
Obsługa systemu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office lub podobnych, programów graficznych (CorelDRAW),
specjalistycznych (SPSS, MS Project, MapInfo), uŜytkownik Internetu
Umiejętność pracy nad dokumentami tekstowymi o znacznej objętości
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
-
Język angielski – średnio zaawansowany
Język rosyjski – podstawowy
AKTYWNOŚĆ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH
2004-obecnie
2004-2006
członek zwyczajny Stowarzyszenia Project Management Polska (od 2008 r. w-ce przewodniczący Podkarpackiej Grupy
Regionalnej)
członek załoŜyciel Stowarzyszenia Podkarpackie Forum MłodzieŜy
ZAINTERESOWANIA
-
Problematyka sektora MSP, przedsiębiorczość i innowacje, rozwój regionalny
Psychologia osobowości, kreatywność (metody twórczego myślenia) socjologia, zachowania ludzkie w organizacji
Zoologia, plastyka (wieloletni stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci), komponowanie muzyki
Sport (szczególnie piłka noŜna) i zdrowie
DODATKOWE INFORMACJE
-
Cechy: pracowitość, odpowiedzialność, inwencja twórcza, konsekwencja, asertywność, odwaga
Umiejętności: prowadzenie samodzielnej pracy badawczej, organizacja pracy własnej i zespołu badawczego
Inne umiejętności: prawo jazdy kategorii B
Download