Sylabus

advertisement
1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I INNOWACJAMI
2. Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania, Metody optymalizacyjne, Zarządzanie
zmianą
3. Forma:
Forma
Wykład
Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS
15,15
9,10
V
4. Prowadzący wykład: dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, prof.AE, tel. 3680-358, p.107 Z
5. Program przedmiotu:
Wykłady:
Podstawowe pojęcia zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
 Definicja projektu i jego charakterystyka; rodzaje projektów; przykłady
 Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 Cykl życia projektu; struktura organizacyjna projektu
Studium przypadku:Projekt strukturalnej redukcji kosztów metodą PRO/Teams w
zakładach IBM
Czynniki krytyczne sukcesu projektu
 Definicje czynników krytycznych (Critical Success Factors – CSFs)
 Identyfikacja czynników krytycznych sukcesu w zarządzaniu projektem
 Czynniki krytyczne w różnych fazach życia projektu
Ćwiczenie: Identyfikacja czynników krytycznych sukcesu w projekcie PRO/Teams
Kierownik projektu
 Rola i zadania kierownika projektu
 Miejsce kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
 Kwalifikacje i cechy kierownika projektu
Ćwiczenie: Błędy i wady kierownika projektu - samoocena
Procesy planowania i realizacji projektu
 Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie i szeregowanie zadań
 Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów); techniki estymacji
 Harmonogramowanie prac (wykres Gantta), metody sieciowe (przypomnienie)
 Uruchomienie projektu, monitorowanie i kontrola
 Zamknięcie projektu i przegląd powykonawczy
Praca zaliczeniowa: Tworzenie planu projektu
Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
 Definicja i wartościowanie ryzyka
 Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami
6. Metodyka zajęć: wykład ilustrowany studiami przypadków i ćwiczeniami oraz
laboratorium komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Project.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz
elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub
prowadzenia indywidualnych projektów (podprojektów)
 Poszerzenie wiedzy o metodach planowania, szacowania i harmonogramowania projektów
oraz o dostępnych pakietach komputerowych w tym zakresie
 Trening umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z
wykorzystaniem aplikacji MS Project
8. Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa: Tworzenie planu projektu z wykorzystaniem
aplikacji MS Project
9. Literatura
Burton C., Michael N. (1999): Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum
Brandenburg H. (2000): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej
Kerzner H. (2001): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and
Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc.
Murch R. (2001): Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall
PTR
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki
Rodzaj studiów: dzienne
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością
1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I INNOWACJAMI
2. Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania, Metody optymalizacyjne, Zarządzanie
zmianą
3. Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS
15
10
V
4. Prowadzący Laboratorium: mgr Robert Sierocki, tel. 3680-323, p.609 Z
5. Program przedmiotu:
Laboratoratoria:
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji
MS Project (podstawowe i zaawansowane funkcje MS Project; plan, analiza i monitorowanie
projektu)
6. Metodyka zajęć: wykład ilustrowany studiami przypadków i ćwiczeniami oraz
laboratorium komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Project.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz
elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub
prowadzenia indywidualnych projektów (podprojektów)
 Poszerzenie wiedzy o metodach planowania, szacowania i harmonogramowania projektów
oraz o dostępnych pakietach komputerowych w tym zakresie
 Trening umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z
wykorzystaniem aplikacji MS Project
8. Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa: Tworzenie planu projektu z wykorzystaniem
aplikacji MS Project
9. Literatura
Burton C., Michael N. (1999): Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum
Brandenburg H. (2000): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej
Kerzner H. (2001): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and
Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc.
Murch R. (2001): Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall
PTR
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki
Rodzaj studiów: dzienne
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością
1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I INNOWACJAMI
2. Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania, Metody optymalizacyjne, Zarządzanie
zmianą
3. Forma:
Forma
Ćwiczenia
Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS
15
9
V
4. Prowadzący: mgr Robert Sierocki, tel. 3680-323, p.609 Z
5. Program przedmiotu:
ćwiczenia:
Podstawowe pojęcia zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
 Definicja projektu i jego charakterystyka; rodzaje projektów; przykłady
 Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 Cykl życia projektu; struktura organizacyjna projektu
Studium przypadku:Projekt strukturalnej redukcji kosztów metodą PRO/Teams w
zakładach IBM
Czynniki krytyczne sukcesu projektu
 Definicje czynników krytycznych (Critical Success Factors – CSFs)
 Identyfikacja czynników krytycznych sukcesu w zarządzaniu projektem
 Czynniki krytyczne w różnych fazach życia projektu
Ćwiczenie: Identyfikacja czynników krytycznych sukcesu w projekcie PRO/Teams
Kierownik projektu
 Rola i zadania kierownika projektu
 Miejsce kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
 Kwalifikacje i cechy kierownika projektu
Ćwiczenie: Błędy i wady kierownika projektu - samoocena
Procesy planowania i realizacji projektu
 Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie i szeregowanie zadań
 Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów); techniki estymacji
 Harmonogramowanie prac (wykres Gantta), metody sieciowe (przypomnienie)
 Uruchomienie projektu, monitorowanie i kontrola
 Zamknięcie projektu i przegląd powykonawczy
Praca zaliczeniowa: Tworzenie planu projektu
Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
 Definicja i wartościowanie ryzyka
 Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami
6. Metodyka zajęć: wykład ilustrowany studiami przypadków i ćwiczeniami oraz
laboratorium komputerowe z wykorzystaniem aplikacji MS Project.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz
elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub
prowadzenia indywidualnych projektów (podprojektów)
 Poszerzenie wiedzy o metodach planowania, szacowania i harmonogramowania projektów
oraz o dostępnych pakietach komputerowych w tym zakresie
 Trening umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z
wykorzystaniem aplikacji MS Project
8. Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa: Tworzenie planu projektu z wykorzystaniem
aplikacji MS Project
9. Literatura
Burton C., Michael N. (1999): Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum
Brandenburg H. (2000): Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej
Kerzner H. (2001): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and
Controlling, 7 ed., John Wiley&Sons, Inc.
Murch R. (2001): Project management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall
PTR
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki
Rodzaj studiów: dzienne
Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Specjalność: Kompleksowe Sterowanie Jakością
Download