Projektowanie i zarządzanie projektami

advertisement
Projektowanie i zarządzanie
projektami
MPA
Jerzy Kisielnicki
Zarządzanie projektami
PLAN
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawy metodyczne – inżynieria informacyjna
Analiza
Projektowanie
Wdrażanie
Doskonalenie
Literatura








Kisielnicki J; Zarządzanie, PWE 2008
Grudzewski W., Hejduk I., Metody
projektowania systemów zarządzania,
Difin, 2004
Kerzner; H. Zarządzanie projektami,
Helion 2005
Mingus N. Zarządzanie projektami One
Press 2002
Pawlak M., Zarządzanie projektami PWN
2006
Trocki M., Grucza B., Ogonek K. ,
Zarządzanie projektami, PWE, 2003
Young T. L., Skuteczne zarządzanie
projektami , One Press ,2006
Wysocki R.K., Mc Gary R.: Efektywnie
zarządzanie projektami, Helion 2005
Inżynieria informacyjna
Podstawy


Warstwowe tworzenie
zintegrowanych aplikacji
Koncentrowanie się na
modelowaniu danych i funkcjach
systemu jako podstawie procesu
projektowania
Dekompozycja funkcjonalna
Podział procesu na podprocesy
System – Podsystemy – FunkcjeModuły
Dekompozycja na takie zadania
które będą możliwe do
jednostkowej realizacji
Procedura tworzenia aplikacji
założenia




Tworzenie planu całego systemu
tzw IPS Information System Plan
Koncentracja na bazie danych
Podstawa analiza struktury
organizacji
Podejście metodyczne – Top Down
Procedura






Potrzeby użytkownika
Plan systemu- IPS
Wyodrębnienie tzw. dziedzin
zarządzania (naturalny podział wg.
struktury rynek, pokrewieństwo
procesów) – BA
Szczegółowa analiza dziedzin- BAA
wynik dokładna analiza bazy danych
Projekt konkretnej aplikacji – BSD
Konstrukcja systemu i testowanie - BSC
Model projektu
PS = { D, F, R}
Gdzie:
PS – projekt systemu
D - dane
F – funkcje systemu
R - relacje
Pojęcia
Projektowanie systemu HR jest to zbiór
logicznie uporządkowanych czynności
mających na celu budowę HR
Metodyka projektowania jest to
sformalizowany opis tych czynności. W
budowie projektu HR stosujemy
konkretne metody i techniki jak między
innymi:PATERN, PERT, CPM
Cel metodyki




Budowa spójnego planu
Dobra komunikacja pomiędzy
klientem, realizatorami,
ekspertami
Kontrola wykorzystania zasobów (
czas, pieniądze, ludzie)
Zarządzanie ryzykiem
Parametry projektu
ZAKRES
CZAS
REALIZACJI
KOSZT
( BUDŻET)
Organizacja procesu
projektowania





Komitet Sterujący
Zespół kierownictwa taktycznego
Zespoły zadaniowe – kierowanie
operacyjne
Struktury organizacyjne: liniowe,
sztabowo liniowe, macierzowe,
sieciowe
Outsorsing
Etapy budowy projektu







Badanie potrzeb – sformułowanie
problemu
Analiza w tym modelowanie BIS
Projektowanie
Programowanie
Testowanie
Wdrożenie
Reenginering
Model budowy systemu Morrisa
1.
2.
3.
4.
Studium wykonalności projektu
(Feasibility Study)
Planowanie i projektowanie
(Planning and design)
Wykonanie ( Production)
Wdrożenie ( Turnover and
startup)
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zasady opracowane przez PMI (Project
Management Institute) i obejmują
zarządzanie:
Integracją,
Kosztami,
Komunikacji,
Zakresu,
Jakością,
Ryzykiem,
Czasem,
Ludźmi,
Dostawami.
Rozkład kosztów projektowania
wg Schindlera




Analiza, projektowanie,
programowanie, testowanie – 33%
Integracja z systemami już
funkcjonującymi – 7 %
Usuwanie błędów , adaptacja18%
Rozwój systemu , koszty aplikacji
w tym szkolenia 42%
Rozkład kosztów usuwania
błędów
Koszty
Koszt usunięcia błędu
Prawdopodobieństwo popełnienia błędu
Etapy projektu
Podejścia stosowane do
projektowania


W zależności od uwzględnienia
elementu czasu- diagnostyczne i
prognostyczne
W zależności od metody działań:
kaskadowa, ewolucyjna,
przyrostowa, spiralna
Model systemu idealnego –
Trójkąt Nadlera
Stan
C idealny
A’
B’
B*
A*
Stan obecny
A
B
Model Kaskadowy
Założenie:
Wszystkie wątpliwości rozwiązywane są
na czas
Praktyka
Pogoń za jednoznacznym określeniem
wszystkich elementów prowadzi do
zwiększenia ryzyka i wzrost kosztów
Procedura kaskadowa


Proces projektowy odbywa się
stopniowo.
Stosowana jest zasada sprzężenia
zwrotnego, ponieważ nie znamy
wszystkich elementów projektu
często powracamy do etapu
poprzedniego.
Model Ewolucyjny
Cele stale ulegają zmianie stąd
cały czas monitorowanie i korekta
realizacji projektu
Projekt jest wielokrotnie
modyfikowany i dostosowany do
zmieniających się wymagań
użytkownika jak i zmian warunków
zewnętrznych
Procedura ewolucyjna



Projektowanie nadążające za
zmianami warunków i celów
Monitorowanie mające na celu
określenie zmian warunków
technicznych i zmian preferencji
użytkownika
Stosowana wraz z podejściem
prognostycznym
Model Przyrostowy
Dla całego systemu realizowane są
łącznie:
Etapy wstępne jak: Wymagania i analiza
Etapy końcowe jak:Testy, instalacja i
wdrożenie
Etapy środkowe realizowane są
oddzielnie i rozłącznie w różnych
okresach czasu
Procedura przyrostowa



Stosowana wtedy kiedy istnieją
ograniczenia kadrowe i finansowe
Zespół projektowy jest przy dobrej
organizacji pracy stale zajęty
realizacją projektu
Klasyczny przykład na
zastosowanie podejścia
strukturalnego
Model Spiralny
Model realizowany jest w całości i
sprawdzany Po fazie weryfikacji i
testowania realizowany jest nowy
system
Czas realizacji najdłuższy w porównaniu
do pozostałych systemów i najbardziej
kosztowny.
Stosowany dla rozwiązań sprzętowych
Procedura spiralna



Polega na opracowywanie tzw.
prototypów
Każdy prototyp jest sprawdzany na
drodze zastosowania metod
symulacyjnych
Procedura składa się z :
Planowania –Analizy ryzyka –
Konstrukcji prototypu - Weryfikacji
GENEZA METODYKI
Metodyka PRINCE powstała w 1989 roku dzięki
CCTA (Central Computer and
Telecommunications Agency). Została ona oparta
na wcześniejszej metodyce, znanej pod nazwą
PROMPT, a opracowanej przez Simpact System
Ltd. w roku 1975. PROMPT został zastąpiony w
1989 roku metodyką PRINCE, kiedy to po raz
pierwszy ją zaprezentowano. W chwili obecnej
metodyka ta jest publicznie dostępna i może być
używana przez wszystkich.PRINCE jest marką
zastrzeżoną przez CCTA.
Co to jest Prince 2?
PRINCE 2 jest strukturalną metodyką
oferującą organizacjom standardowe
podejście do organizacji, zarządzania i
kontroli przedsięwzięć. O jej wartości
świadczą przedsięwzięcia zrealizowane z
powodzeniem na całym świecie, jak również
w Polsce (Telekomunikacji Polskiej S.A.)
Nazwa metodyki wywodzi się z angielskiego
"PRojects IN Controlled Environments"
(Przedsięwzięcia Realizowane w
Kontrolowanych Środowiskach).
Podstawowe właściwości metodyki
Prince II










Skupienie uwagi na ocenach według kryteriów
biznesowych,
procesowe podejście do sterowania zarządzaniem,
zespołem i jakością,
zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu
zarządzającego projektem,
planowanie działań zorientowane na produkty,
dzielenie projektu na łatwo zarządzane etapy,
zarządzanie ryzykiem podczas całego cyklu projektu,
ustalone procedury postępowania,
precyzyjny system dokumentowania,
elastyczność pozwalająca na zastosowanie do
różnego rodzaju projektów.
Założenia
PRINCE 2 dzieli każde przedsięwzięcie na
zarządzane i kontrolowane etapy. Tym
samym, kontrola oraz szacowanie kosztów i
czasu realizacji nawet złożonych projektów
są znacznie ułatwione. Ma na to również
wpływ hierarchiczna struktura organizacyjna
zespołu projektowego, sprzyjająca
jednoznacznemu podziałowi obowiązków i
odpowiedzialności za poszczególne obszary
przedsięwzięcia. Podejście to jest na tyle
elastyczne, iż może być stosowane w niemal
każdym przypadku.
Korzyści


PRINCE 2, dostarcza przejrzystych reguł
komunikacji i podejmowania decyzji w
ramach zespołu. Zorientowana na produkty,
co ułatwia komunikację pomiędzy dostawcą
oprogramowania, a klientem.
PRINCE 2 wspiera standard ISO 9001:2000
stanowiąc dobry fundament do budowania
systemu zarządzania jakością w organizacji
programistycznej
Słabości


Duża ilość dokumentacji. Organizacja musi ją
opracować od podstaw, ponieważ PRINCE 2
definiuje jedynie zawartość poszczególnych
dokumentów, nie dostarczając jednocześnie
odpowiednich szablonów.
Proces planowania proponowany przez
PRINCE 2 wymaga określenia czasu trwania
i zakresu przedsięwzięcia już na jego
początku.
Problem do zastanowienia


Jak dobrać metodę
projektowania do realizacji
konkretnego projektu?
Podejście obiektowe a
projektowe różnice i
podobieństwa
Dziękuje
Download
Random flashcards
Create flashcards