Zarządzanie projektami

advertisement
Zarządzanie projektami
Porównanie podstawowych metodyk
Porównanie podstawowych metodyk
w zarządzaniu projektami
•
•
•
•
PRINCE 2
PMBOK
TENSTEP
AGILE
METODYKA PRINCE 2
Istota metodyki PRINCE 2
• Project IN Controlled Environments v.2
• Oparta na pochodzącej z lat 70-tych XX wieku
metodzie PROMPT (Project Resource
Organisation Management Planning Technique)
• Powstała formalnie na przełomie 1989/1990
(stała się standardową metodyką brytyjskiej
administracji publicznej)
• Oryginalnie: dla projektów IT, obecnie: dla
wszystkich projektów.
Metodyka PRINCE 2 - PROCESY
1.
Przygotowanie założeń projektu/Uruchamianie projektu (Starting up a project)
–
–
2.
Ustalenie celów i formy realizacji, stworzenie zespołu zarządzania projektem, plany procesu
projektowania
Plany projektu (w zakresie: produktów, działań, zasobów, wskaźników jakościowych),
określenieu zasadnienia projektu i zagrożeń
Strategiczne zarządzanie projektem (Directing a project)
–
3.
4.
5.
Zatwierdzenie prac i zasobów przez najwyższe zwierzchnictwo
Planowanie (Planning)
Inicjowanie projektu (Initiating a project)
Sterowanie etapem (Controlling a stage)
–
6.
Autoryzacja prac nad tworzeniem produktów, zbieranie danych o realizacji zadań, ocenianie
postępów i raportowanie strategicznemu kierownictwu projektu oraz propozycje zmian
Zarządzanie dostawą produktów (Managing product delivery)
–
7.
Tworzenie produktów projektu, ocena ich jakości i dostarczanie produktów
Zarządzanie zakresem etapu (Managing stage boundaries)
–
8.
Raportowanie o stanie zaawansowania bieżącego etapu i planowanie kolejnego
Zamykanie projektu (Closing a project)
–
Przygotowanie oceny, planowanie przeglądu powdrożeniowego, akceptacja (podpisanie)
protokołu przez klienta
PRINCE 2 – rodzaje produktów
• Produkty proste – nie podlegają dalszej dekompozycji (występują na
najniższym poziomie dowolnej gałęzi struktury hierarchicznej w
Diagramie Struktury Produktów) - oznaczane PROSTOKĄTAMI
• Produkty integracji - wymagają wykonania jednej lub większej liczby
czynności (zestawienia lub skompletowania przetestowania), wyniki
tych czynności są porównywane z kryteriami jakości
produktu/kryteriami integracji - oznaczane PROSTOKĄTAMI
• Grupy produktów – są grupami produktów a nie produktami oznaczane RÓWNOLEGŁOBOKAMI
• Produkty zewnętrzne - są niezbędne dla wytworzenia produktu
końcowego lub stanowią ograniczenie dla projektu, ale wytwarzanie
nie jest w ramach projektu kontrolowane – oznaczane są ELIPSAMI.
METODYKA PMBOK
PMBoK - procesy
•
•
•
•
•
Procesy rozpoczęcia – (opracowanie dokumentu otwarcia i opracowanie
wstępnego zakresu projektu)
Procesy planowania (opracowanie planu zarządzania projektem, planowanie
zarządzania zakresem projektu, definiowanie zakresu projektu, opracowanie
struktury podziału prac zdefiniowanie czynności, porządkowanie czynności,
szacowanie zasobów czynności, szacowanie czasu trwania czynności, opracowanie
harmonogramu, szacowanie kosztów, budżetowanie kosztów, planowanie jakości,
planowanie zasobów ludzkich, planowanie komunikacji, planowanie zarządzania
ryzykiem, identyfikacja i analiza ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, planowanie
zaopatrzenia, planowanie kontraktów
Procesy realizacji – (kierowanie i zarządzanie realizacją projektu, zapewnienie
jakości, przyjmowanie członków zespołu, rozwój zespołu, dystrybucja informacji,
rekrutacja sprzedawców)
Procesy kontroli – (monitorowanie i nadzór nad pracami projektu, zintegrowane
zarządzanie zmianami, weryfikacja zakresu, sterowanie zakresem, nadzór nad
harmonogramem i kosztami, kontrola jakości, zarządzanie zespołem, raportowanie
postępu prac, zarządzanie interesariuszami, monitorowanie i nadzór nad ryzykiem,
administrowanie kontraktem)
Procesy zakończenia – (zamknięcie projektu i kontraktu)
PMBoK – obszary wiedzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zarządzanie integracją projektu
Zarządzanie zakresem
Zarządzanie czasem
Zarządzanie kosztami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie komunikacją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zaopatrzeniem
Zarządzanie interesariuszami
METODYKA TENSTEP
TenStep
• Metodyka stworzona na bazie metodologii Project Management Body of
Knowledge (PMBoK)
• Opiera się na krokach (ang. steps),
• Metodyka zakłada zwiększanie dyscypliny zarządzania wraz ze wzrostem
skali projektu
• Przykład:
– Każdy projekt powinien zostać zdefiniowany (step 1), (nawet jeśli nie będzie tworzony
formalny harmonogram)
– Jeśli projekt osiągnie pewną skalę, należy wprowadzić harmonogram (step 2)
– Jeśli zostanie utworzony, harmonogram, konieczne jest zarządzani nim (step 3)
– Jeśli projekt jest mały, zbędne jest zarządzanie ryzykiem i jakością, ale trzeba zająć się
problemami krytycznymi (step 4)
– Jeśli projekt będzie większy, należy wprowadzić zarządzanie zmianą (step 5)…..
bi.gazeta.pl/im/2/4579/m4579772.pdf
TenStep – rodzaje kroków
Kroki planowane
Kroki zarządzane
• Krok 1 - Zdefiniowanie Pracy
do Wykonania
• Krok 2 – Budowanie planu
• Krok 3 – Zarządzanie
Harmonogramem i Budżetem
• Krok 4 – Zarządzanie
Problemami Krytycznymi
• Krok 5 – Zarządzanie Zmianą
• Krok 6 – Zarządzanie
Komunikacją
• Krok 7 – Zarządzanie Ryzykami
• Krok 8 – Zarządzanie ludźmi
• Krok 9 – Zarządzanie Jakością
• Krok 10 – Zarządzanie
Pomiarem
i budżetu
bi.gazeta.pl/im/2/4579/m4579772.pdf
METODYKA AGILE
Porównanie
• Metodyki kaskadowe
(waterfall):
– Projekt podzielony jest
na kilka następujących
po sobie faz (analizy,
projektowania, całego
rozwiązania,
dewelopmentu, testów
i ostatecznej akceptacji)
• Metodyki zwinne
(agile):
– Projekt podzielony jest
na przedsięwzięcia
– Stosowany jest model
iteracyjny PLC
www.sollers.pl/sites/default/files/.../MU_grudzien2012_sollers.pdf
Agile
• Nazwa odnosi się nie do grupy metodyk
• Założenia (Manifest Agile):
– Podkreślona rola ludzi i ich relacji, zmniejszona rola
procedur
– Podkreślona rola oprogramowania, rola dokumentów
zmniejszona do niezbędnego minimum
– Współpraca z klientem jest nadrzędna ponad
negocjację umów
– Jest duża otwartość na zmianę zakresu projektu w
przypadku zmiany wymagań i priorytetów klienta
www.sollers.pl/sites/default/files/.../MU_grudzien2012_sollers.pdf
Agile cd
• Cechy modelu Agile:
– Iteracyjność: projekty realizowane są w oparciu
o mniejsze przedsięwzięcia
– Przyrostowość (inkrementalizm) – tworzenie
produktu poprzez dobudowywanie do niego
kolejnych elementów podczas każdej iteracji
(dodawanie wartości)
www.sollers.pl/sites/default/files/.../MU_grudzien2012_sollers.pdf
Agile - Szkielet Scrum
inspekcja
okresowa
iteracja
Do zrobienia
zostało….
przyrost
funkcjonalności
Agile – Role w projekcie
• Lider zespołu
• Właściciel produktu
• Zespół
• Pozostali interesariusze
Agile - Lider zespołu (Scrum Master)
• Jest liderem, a nie kierownikiem
• Pomaga właścicielowi produktu w wyborze
zaległości produktowych i w zamianie
zaległości w funkcjonalność (np. poprzez
rozwiązanie konfliktów)
Agile -Właściciel produktu (Product
Owner)
• Definiuje wymagania, jakość i wartości
produktu
• decyduje o kolejności tworzenia
funkcjonalności
• Kontroluje zaległości
• Zatwierdza rezultaty pracy zespołu
Agile - Zespół (Team)
• Samodzielnie organizuje pracę tak, aby spełnić
wymagania metodyki,
• Składa się z 5 do 7 osób
• Jest interdyscyplinarny,
• Jest samowystarczalny
Agile – ogólny opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Praca zespołu objęta jest ramami czasowymi zwanymi przebiegiem (ang. sprint).
Efekt przebiegu: nowa wersja (udoskonalona) produktu
Przebieg trwa od 1 do 4 tygodni (zalecane są stałe długości)
Na początku pracy klient przedstawia listę wymagań (tzw „historyjki” - ang. User
Stories), każda z nich opisuje cechę produktu
Właściciel produktu kontroluje priorytety wymagań klienta
Na końcu tworzony jest rejestr wymagań (ang. Product Backlog), planowany jest
przebieg (ang. Sprint Planning) i wybierane są zadania o najwyższym priorytecie
Następnie szacowane są: lista zadań i czas realizacji (tzw. Sprint Backlog),
pracochłonność, złożoność i ryzyko każdego zadania
Po planowaniu zespół przechodzi do realizacji przebiegu
Zasada Daily Scrum: przeprowadzanie codziennych (maksymalnie 15-minutowych)
spotkań, na których omawiane są zadania zrealizowane poprzedniego dnia, problemy
występujące przy ich realizacji oraz zadania do wykonania w dniu spotkania.
Sprint kończy się spotkaniem będącym przeglądem przebiegu (ang. Sprint Review) –
prezentacją wyniku pracy zespołu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards