podstawy metodyki oceny inwestycji na obszarach wiejskich

advertisement
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
Tadeusz LIZIŃSKI, Marcin BUKOWSKI
Anna WRÓBLEWSKA
PODSTAWY METODYKI
OCENY INWESTYCJI
NA OBSZARACH WIEJSKICH
Falenty 2015
WYDAWNICTWO ITP
3
SPIS TREŚCI
Wstęp ....................................................................................................................... 5
I. OGÓLNA METODYKA OCENY INWESTYCJI NA OBSZARACH
WIEJSKICH ........................................................................................................ 8
1. Podstawy teoretyczne oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych ........ 8
1.1. Pojęcie i podstawowe cechy inwestycji ....................................................... 8
1.2. Metodyka ekonomiczno-finansowej oceny bezwzględnej przedsięwzięć inwestycyjnych ................................................................................. 9
1.3. Analiza efektywności kosztowej ................................................................ 11
1.4. Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego ....................................... 12
1.5. Analiza kosztów i korzyści ........................................................................ 13
1.6. Analiza wielokryterialna ............................................................................ 15
2. Metodyka wartościowania środowiska i efektów zewnętrznych w ocenie
projektów inwestycyjnych ................................................................................. 16
2.1. Problem wartości środowiska .................................................................... 16
2.2. Koncepcja pełnej wartości ekonomicznej .................................................. 17
2.3. Metody szacowania (wyceny) dóbr i usług środowiskowych ................... 19
2.4. Zewnętrzne koszty środowiskowe ............................................................. 21
3. Metodyka oceny oddziaływania na środowisko ............................................... 23
4. Metodyczne podstawy zarządzania ryzykiem .................................................... 28
4.1. Zarządzanie ryzykiem ................................................................................ 28
4.2. Metody reagowania na ryzyko ................................................................... 29
5. Etapy oceny projektów inwestycyjnych ............................................................ 32
5.1. Struktura oceny projektu inwestycyjnego .................................................. 32
5.2. Kontekst społeczno-gospodarczy i środowiskowy projektu ...................... 33
5.3. Identyfikacja projektu ................................................................................ 34
5.4. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych .................................... 34
5.5. Analiza finansowa ...................................................................................... 35
5.6. Analiza ekonomiczna ................................................................................. 37
5.7. Ocena ryzyka ............................................................................................. 38
II. METODYKI SZCZEGÓŁOWE OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH ...................................................................................... 39
1. Metodyka oceny ekonomicznej przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ................................................................................................ 39
2. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie melioracji podstawowych
i szczegółowych ................................................................................................. 42
4
2.1. Zalecenia dotyczące oceny ekonomicznej przedsięwzięć wodno-melioracyjnych ......................................................................................... 42
2.2. Nakłady i efekty procesu modernizacji systemów wodno-melioracyjnych ........................................................................................................... 43
2.3. Ocena ekonomiczna modernizacji systemów melioracyjnych na
przykładzie systemów polderowych ......................................................... 44
3. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie ochrony wód powierzchniowych, zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi ........................................................ 48
4. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ........ 51
5. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie renaturyzacji ................................. 55
5.1. Koszty i korzyści projektów renaturyzacyjnych ......................................... 55
5.2. Metody szacowania kosztów i korzyści ..................................................... 58
6. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie techniki i technologii rolniczej ..... 60
7. Metodyka oceny przedsięwzięć w zakresie dróg wiejskich i rolniczych .......... 64
Literatura ................................................................................................................ 66
Download