OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Ramowy program studiów łącznie 355

advertisement
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
1. Pedagogika specjalna
6. Kształcenie integracyjne
2. Oligofrenopedagogika
7. Arteterapia w pracy z dzieckiem
uposledzonym umysłowo
3. Podstawy psychologii i rewalidacji
Ramowy program studiów
łącznie 355 godz.
8. Elementy psychiatrii i psychopatologii
4. Metodyka nauczania i wychowania lekko
upośledzonych umysłowo
9. Metodyka wychowania w internacie
5. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych
umysłowo
10. Diagnoza i terapia pedagogiczna
11.Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
TERAPIA PEDAGOGICZNA
1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
2. Zagadnienia psychologii rozwojowej,
wychowawczej i klinicznej
Ramowy program studiów
łącznie 370 godz.
3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i
społecznego
8. Elementy diagnozy
8. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno psychologicznej i terapii pedagog.
9. Podstawy komunikacji
10. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
11. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
12. Arteterapia
13. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy
z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno –
kompensacyjnych
SOCJOTERAPIA
1. Trening interpersonalny
2. Trening umiejętności wychowawczych
3. Trening umiejętności socjoterapeutycznych
Ramowy program studiów
łącznie 360 godz.
4. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
5. Warsztat pracy z grupą
6. Diagnozowanie sytuacji w szkole i klasie
7. Warsztat pomagania w indywid. kontakcie
8. Wspieranie umiejętności wychowawczych i właściwych relacji
w rodzinie
9. Włączanie uczniów do procesu samowychowania
10. Formy profilaktyki dla uczniów zagrożonych uzależnieniami
11. Sposoby oceniania działań profilaktycznych
12.Budowania strategii profilaktyki z uwzględnien. nauczycieli i
środowiska dzieci
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
1. Psychologia ogólna i uczenia się
2. Psychologia rozwojowa osobowości
Ramowy program studiów
łącznie 330 godz. plus
150 godz. praktyk
10. Elementy diagnostyki
psychopedagogicznej
11. Metodyka nauczania (wybranego
przedmiotu)
3. Psychologia różnic indywidualnych
12. Organizacja pracy nauczyciela
4. Podstawy pedagogiki współczesnej
13. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
5. Teoretyczne podstawy kształcenia
14. Technologie informacyjne
15. Emisja głosu i komunikacja
interpersonalna
6. Teoretyczne podstawy wychowania
7. Elementy pedeutologii
16. Podstawy prawa oświatowego
8. Podstawy dydaktyki ogólnej i zawodowej
17. Podstawy BHP
9. Podstawy współczesnej dydaktyki szczegółowej
18. Praktyka pedagogiczna
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Ramowy
program studiów
łącznie 315 godz.
1. Zarządzanie oświatą
9. Finanse publiczne
2. Zarządzanie szkołą
10. Zamówienia publiczne
3. Nadzór pedagogiczny
4. Ekonomia menadżerska w oświacie
11. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki
oświatowej
5. Podstawy zarządzania placówką oświatową
12. Prawo samorządowe i oświatowe
6. Umiejętności kierownicze
13. Podstawy prawa pracy
7. Marketing edukacyjny
14. Prawo gospodarcze
8. Public relations w szkole i oświacie
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
1. Pedagogika działań twórczych
Ramowy program
2. Pedagogika zabawy
studiów, łącznie 355 godz.
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
5. Diagnoza pedagogiczna
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć
technicznych z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I pomocy
7. Terapia pedagogiczna
17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
8. Edukacja polonistyczna z metodyką
18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
9. Edukacja matematyczna z metodyką
10. Edukacja środowiskowa z metodyką
19. Praktyka - edukacja przedszkolna
20. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna
LOGOPEDIA
1. Wprowadzenie do logopedii
2. Nauka o języku
13. Terapia logopedyczna
14. Emisja głosu i dykcja
3. Anatomia, fizjologia człowieka i biomed. podst. mowy
15. Mowa dzieci z rozszczepem
4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
5. Elementy pedagogiki specjalnej
Ramowy
6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
program studiów
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
łącznie 607 godz.
8. Neurologia a elem. Pediatrii i geriatrii
9. Dyslalia
10. Profilaktyka logopedyczna
11. Trudności w czytaniu i pisaniu
12. Metody badań logopedycznych
16. Afazja
17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
18. Dyzatria
19. Fonatria
20. Audiofonologia
21. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
22. Zaburzenie płynności mówienia
23. Praktyka logopedyczna
DORADZTWO ZAWODOWE
1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
2. Biomedyczne podstawy rozwoju
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
Ramowy program studiów
łącznie 355 godz.
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
10. Psychologia rozwoju dziecka
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z 11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
zarządzania personelem
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
5. Doradztwo zawodowe dla osób
niepełnosprawnych
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
6. Zawodoznawstwo
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
7. Socjologia edukacji i moralności
15. Psychologia komunikacji
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 16. Planowanie kariery zawodowej
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Ramowy program
studiów
łącznie 355 godz.
1. Psychologia i pedagogika dziecka
2. Podstawy pediatrii
3. Podstawy pedagogiki specjalnej
4. Oligofrenopedagogika
11. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
12. Reedukacja dzieci z trudnosciami w nauce
13. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
14. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
5. Profilaktyka z elem. poradnictwa i wczesn. interwencji 15. Metodyka naucznia i wych. dzieci niepełn. umysłowo
6. Wybrane zagadnienia psychiatrii
7. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
8. Podstawy terapii psychopedagogicznej
9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne
16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
17. Podsatwy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o
różnych potrzebach edukacyjnych
10. Elementy logopedii
EDUKATOR MEDYCZNY
1. Podstawy anatomii człowieka
2. Fizjologia i patofizjologia
3. Pedagogika społeczna
Ramowy program studiów 4. Promocja zdrowia
5. Psychoterapia i psychoanaliza
łącznie 240 godz.
6. Komunikacja interpersonalna
7. Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
8. Elementy psychologii osobowosci
9. Obsługa pomp insulinowych
10. Podstawy diabetologii
11. Żywienie człowieka i choroby dietozależne
12. Podstawy diagnozy i terapii psychologiczno pedagogicznej
13. Etiopatogeneza wybranych chorób (m.in.. padaczka,
cukrzyca, porażenia mózgowe)
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Ramowy program
studiów
łącznie 355 godz.
1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
3. Psychologia rozwoju z elem. psych. rozwoju
4. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycz.
5. Metodyka nauczania bezpieczeństwa
6. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń
szkolnych
7. Podstawy zarządzania kryzysowego
8. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny
9. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
10. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji
zagrożeń
11. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji
zagrożeń
12. System obronności i bezpieczeństwa państwa
13.Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
i pokoju
14. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
BIBLOTEKOZNAWSTWO
I INFORMACJA NAUKOWA
1. Nauka o ksiązce
11. Działalność informacyjna biblioteki
2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
12. Prawo biblioteczne i autorskie
3. Czasopisma dziecięce, młodziezowe i naukowe
13. Media i multimedia cyfrowe
4. Cywilizacja wiedzy - technologie informacyjne
Ramowy
5. Internet w informacji i edukacji
program studiów
łącznie 355 godz. 6. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem
7. Literatura dziecieca i młodziezowa
14. Organizacja zbiorów bibliotecznych
15. Źródła informacji piśmienniczej
16. Podstawy nauki o ksiązce i bibliotece
8. Bazy danych
9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne
10. Literatura współczesna
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA
1. Promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja
2. Higiena komunalna
3. Higiena i epidemiologia żywienia i żywności
Ramowy program studiów
4. Biologia bakterii patogennych i patogeneza
zakażeń
5. Bioterroryzm
1. Zakażenia szpitalne
2. Epidemiologia chorób zakaźnych
3. Epidemiologia chorób pasożytniczych
4. Nadzór sanitarno - epidemiologicznych
5. Żywienie człowieka i choroby dietozależne
6. Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia
7. Epidemiologia chorób zakaźnych
8. Metody badań epidemiologicznych i
intepretacja
wyników
9. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia
6. Ochrona zdrowia w UE i w Polsce
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia pacjenta
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
9. Jakość usług medycznych
10. Marketing usług medycznych
MEDIACJE I NEGOCJACJE
1. Podstawy mediacji i negocjacji
2. Podstawy psychologii społecznej
3. Twórcze przywództwo
4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie
Ramowy program studiów cywilnym i karnym
9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
10. Konflikt - analiza i zarządzanie
11. Psychologia kłamstwa
5. Komunikacja werbalna
6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych
7. Strategie taktyki negocjacji
8. Elementy psychologii osobowosci
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
1. Prawo pracy
Ramowy
program studiów 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
9. Ochrona przeciwpożarowa w
środowisku pracy
11. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezp. Pracy
12. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
13. Zarządzanie jakością
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
14. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
6. Psychologia pracy
7. Metodyka pracy służb BHP
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
15. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
16. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards