Wzór umowy – Koordynator projektu

advertisement
Wzór umowy
załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
zawarta w………………. w Mełgwi, pomiędzy Gminą Mełgiew z siedzibą w Mełgwi,
ul. Partyzancka 2 w imieniu i na rzecz której działa:
Wójt – Wacław Motyl
przy kontrasygnacie Skarbnika – Teresa Kurzępa
zwaną dalej „ Zamawiającym"
a:
………………………………….,
którą reprezentują:
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Wykonawca został wyłoniony, w drodze przetargu nieograniczonego i zobowiązuje się, w
ramach projektu „Przedszkolaki na start w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do zarządzania projektem, jako
koordynator projektu.
§2
Wykonawca, będący koordynatorem, zobowiązuje się do:
1) realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie
przedmiotowego projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja projektu
3) nadzór nad pracą pozostałego personelu
4) rzetelne i terminowe sporządzenie wniosków o płatność , w tym sporządzenie
ostatniego wniosku o płatność
5) niezwłoczne informowanie Projektodawcy o jakichkolwiek okolicznościach
wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim
zmiany mające wpływ na zakres , cele, czy rezultaty projektu
6) analiza ryzyka – raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz
przygotowanie scenariuszy działań naprawczych
7) Obowiązek prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektowej
8) Obowiązek prowadzenia działań informujących i promocyjnych zgodnie z
obowiązującym Planem komunikacji POKL oraz wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
1
9) Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do instytucji
Pośredniczącej
10) Przekazywanie Projektodawcy sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu
umowy
11) Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu
12) Koordynator ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone w ramach projektu
13) Koordynator każdorazowo zobowiązany jest do uzgadniania i przedkładania do
akceptacji projektodawcy wszelkiej dokumentacji związanej z projektem .
14) Koordynator podlega projektodawcy
15) Monitoring strony internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
16) Dokonywanie czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora
Usługa będzie świadczona w wymiarze 4 godzin /dziennie przez 5 dni w tygodniu
siedzibie projektodawcy
w
§3
Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania
umowy do 31 czerwca 2013r.
§4
Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecenie określone w § 1 i § 2 umowy
z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy,
zapisami
wniosku
o
dofinansowanie
realizacji
projektu
opisanego
§ 1 niniejszej umowy.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań objętych
przedmiotem umowy oraz wglądu do dokumentacji projektu.
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonywanych zadań przez
Wykonawcę, określonych niniejszą umową.
§ 7.
1. Za niewykonanie czynności, o których mowa w treści § 1 i § 2 w terminie lub
wykonanie nienależyte, skutkujące konsekwencjami dla Zamawiający, w tym
finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia
w całości wraz z odsetkami ustawowymi.
2. Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy
na zasadzie wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego od
Zamawiającego w ramach czynności wykonywanych w związku z niniejszą umową
2
wynagrodzenia w przypadku uznania przez Instytucję Pośredniczącą wydatków
poniesionych przez Zamawiającego w związku z wypłacanym Wykonawcy
wynagrodzeniem za wydatek niekwalifikowany.
2. Zwrot otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże na
rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiającego wezwania do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.
§ 9.
W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania go wadliwie
i w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
§ 10.
Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …......….. zł (brutto
ubruttowione za godzinę pracy na rzecz projektu.
1. Wymiar świadczenia usługi ustala się ……… godzin miesięcznie.
2. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do dnia 30 każdego miesiąca, po przedstawieniu
rachunku zawierającego zbiorcze zestawienie godzin przepracowanych w danym
miesiącu.
3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 11
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.
§ 14
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
3
Download