umowa o wykonanie prac projektowych nr

advertisement
1|
UMOWA 330/…/2016 - Projekt
zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Łodzi, pomiędzy:
Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-00-28-902,
reprezentowanym przez Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. Tadeusza Kościuszki 47,
(Adres do korespondencji: pl. Barlickiego 11; 90-615 Łódź) zwanym dalej „Zamawiającym”
w imieniu którego działa:
………………….
……………………………………
a:
…………………………………………………………
NIP: ………………………. Regon: …………………..
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści.
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na
ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Zgodnie z wynikiem postępowania 330/2016, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji usługi związane z konserwacją: instalacji domofonowej, napędów bram* według zakresu czynności konserwacyjnych określonych w załączniku nr 1,
w nieruchomościach administrowanych przez ZLM w Łodzi, zgodnie z wykazem adresowo - ilościowym
załącznik nr 2,
zwane dalej przedmiotem umowy.
Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczną ilość zrealizowanych usług konserwacji i napraw urządzeń. Pod
pojęciem naprawy Zamawiający rozumie czynności wykonywane poza przeglądem konserwacyjnym według
zaakceptowanego wykazu części zamiennych proponowanych do naprawy z określonym kosztem robocizny
i zadeklarowanym terminem wykonania wymiany celem doprowadzenia sprzętu do pełnej funkcjonalności.
Zaakceptowana przez pracowników Zamawiającego określonych w pkt. 6 szacunkowa kwota naprawy jest
podstawą do wykonania usługi przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu części zamiennych.
Kwota, jaką Wykonawca zapłaci za zakupione części zamienne, będzie przez niego doliczona do faktury
wystawionej za dany miesiąc rozliczeniowy (jako osobna pozycja).
Po wykonaniu usługi naprawy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego
wykonanie usługi. UWAGA: niniejszy dokument musi zostać potwierdzony ze strony Zamawiającego przez
kierownika RON lub uprawnionego pracownika, na terenie którego znajduje się serwisowane urządzenie
i stanowi załącznik do faktury.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
§3
Wykonawca w ramach konserwacji zobowiązuje się do:
1) utrzymania w prawidłowym stanie technicznym i sprawności użytkowej instalacji stanowiącej przedmiot umowy,
2) usuwania usterek w terminie 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt,
3) w przypadku działania osób trzecich, dewastacji, kradzieży termin usunięcia usterki może ulec przedłużeniu do 5
dni roboczych. Zamawiający pokrywa jedynie zwrot kosztów za materiał na podstawie rachunku zakupu
zaakceptowanego przez Zamawiającego i wystawionej odrębnej faktury, robocizna wliczona jest w cenie
konserwacji.
4) zgłoszenia awarii instalacji stanowiącej przedmiot umowy przyjmowane będą w godzinach 900 - 1630 pod
numerem telefonu ……………….., całodobowo, przez 7 dni w tygodniu e-mailem ………………………………..
2|
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo podjąć próbę naprawy podzespołów i dokonania wymiany dopiero
wtedy, kiedy naprawa okaże się niemożliwa. Robocizna oraz materiał potrzebny do naprawy zawarty jest
w kosztach konserwacji. Koszt za wymianę unifonu oraz zmiany w konfiguracji systemu pokrywa najemca, za
wymianę bramofonu lub napędu bramy pokrywa Zamawiający na zasadach określonych w §3 pkt. 3) umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest Pan/i ……………………………………., a ze strony Zamawiającego - MAN
z danego RON –u.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe, gdzie ryczałtem stałym
i niezmiennym pozostaje wartość netto za wykonanie usługi, a ilość to faktycznie wykonane i odebrane prace
związane z przedmiotem zamówienia, w wysokości netto:
- konserwacja instalacji domofonowej i bramofonowej* - ………. zł/ lok. x ………………. = ……………………….. zł
- konserwacja napędów bram
- ………… zł/szt. x …….. = ……………. zł *
2. a/ Miesięczne wynagrodzenie netto wynosi – ……………….., słownie złotych: …………………………. zł……./100 gr.
b/ Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi – ……………….., słownie złotych: …………………………. zł……./100 gr.
3. Za zużyte materiały i części zamienne w całym okresie realizacji zamówienia, strony ustalają maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: ……………. + VAT.
4. Łączne wynagrodzenie za cały okres realizacji przedmiotu umowy wynosi netto: ………………………. zł.
Słownie złotych: ………………………………………………………..zł …/100 gr.
5. Łączne wynagrodzenie za cały okres realizacji przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………………………………….. zł.
6. Nie osiągnięcie kwoty określonej §5 pkt. 4 nie powoduje roszczeń odszkodowawczych dla Wykonawcy.
7. Ceny, o których mowa §5 pkt. 1 nie ulegają zmianie przez cały czas trwania umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy o nowe nieruchomości dla których będzie
zachodziła konieczność objęcia ich konserwacją domofonów lub bramofonów z zachowaniem ceny jednostkowej
określonej w ofercie Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca rozlicza się jeden raz na miesiąc na postawie faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego do 10-go
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury sporządzonej zgodnie z §5 ust. 2 w terminie do 30 dni od złożenia
jej w siedzibie ZLM przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
Faktury muszą zawierać następujące dane:
Nabywca:
Odbiorca faktury:
Miasto Łódź
Zarząd Lokali Miejskich
ul. Piotrkowska 104
al. Tadeusza Kościuszki 47
90-926 Łódź
90-514 Łódź
NIP 725-00-28-902
Każdy RON fakturuje się odrębnie.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania ustawowych odsetek.
§7
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % od wynagrodzenia miesięcznego
określonego w §5 ust. 2, litera b/, umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości bądź rękojmi w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w §5 ust. 5 umowy
3|
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
3. Strony uzgadniają że Zamawiający potrąci karę umowną z należnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca odpowiedzialny jest w stosunku do Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz
ich usunięcie na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający
powierzy usunięcie wad innej osobie obciążając kosztami Wykonawcę.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz wymienione części.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy, na koniec miesiąca,
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z realizacji
Umowy. W przypadku braku porozumienia spory będą one rozstrzygane według właściwości Sądu powszechnego
obowiązującego według siedziby Zamawiającego w Łodzi.
§10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
Wykonawca:
* Niepotrzebne skreślić
Zamawiający:
Download