Powtórzenie: Oświecenie powszechne Temat Wydarzenia Daty

advertisement
Temat
Epoka
oświecenia w
Europie
Społeczeństwo
i gospodarka
Europy w
XVIII w.
Wzrost
znaczenia
Rosji w
Europie w
XVIII w.
Wzrost
znaczenia Prus
w Europie w
XVIII w.
Wzrost
znaczenia
Austrii w
Europie w
XVIII w.
Powstanie
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki
Północnej
Wielka
rewolucja
francuska
Powtórzenie: Oświecenie powszechne
Wydarzenia
Daty
Postaci
wyjaśnić na czym polegał
Wolter,
monteskiuszowski trójpodział
Jan Jakub
władzy, absolutyzm
Rousseau,
oświecony i liberalizm
Karol Monteskiusz,
ekonomiczny,
Denis Diderot,
cechy charakterystyczne
Jean d’Alambert
sztuki klasycystycznej,
zabytki architektoniczne
charakterystyczne dla stylu
klasycystycznego
cechy charakterystyczne
Europy XVIII w.,
pozytywne i negatywne
skutki rewolucji
przemysłowej
reformy dokonane przez
Piotra I Wielkiego i
Katarzynę II
James Watt
17001721,
1709
reformy dokonane przez
Fryderyka Wilhelma I
Iwan IV Groźny,
Michał Romanow,
Piotr I Wielki,
Katarzyna II
Fryderyk Wilhelm,
Fryderyk I,
Fryderyk Wilhelm
I – „król sierżant”,
Fryderyk II Wielki
– „filozof na
tronie”, „rozbójnik
Europy”
Maria Teresa,
Józef II – cesarz
biurokrata
Pojęcia
oświecenie,
deizm,
ateizm,
zasada trójpodziału
władzy,
klasycyzm,
fizjokratyzm,
liberalizm
ekonomiczny,
absolutyzm
oświecony,
fatalizm
płodozmian,
rewolucja
przemysłowa
wielka smuta,
car,
opricznicy,
bojarzy,
imperator
militaryzm,
pruski dryl,
reformy dokonane przez
Marię Teresę i Józefa II
17561763
józefinizm
sytuacja w koloniach
brytyjskich w Ameryce
Północnej w II połowie XVIII
w.,
wybuch i przebieg wojny o
niepodległość USA,
uchwalenie konstytucji USA i
jej zasady,
udział Polaków w wojnie o
niepodległość USA
geneza rewolucji francuskiej,
przebieg rewolucji
francuskiej
4 lipca
1776,
1781,
1783
1787
Jerzy Waszyngton,
Thomas Jefferson,
Kazimierz Pułaski,
Tadeusz
Kościuszko
proklamacja,
stan,
konstytucja,
kongres,
5 maj
1789,
Ludwik XVI,
Gen. Józef La
Fayett,
konstytuanta,
Jakobini,
Kordelierzy,
(Deklaracja Praw Człowieka i
Obywatela,
Kluby polityczne podczas
wielkiej rewolucji
francuskiej,
dyktatura jakobinów,
wojna, przewrót
thermidoriański),
skutki wielkiej rewolucji
francuskiej
14 lipca
1789,
26
sierpnia
1789,
22
września
1792,
1794
Maksymilian
Robespierre,
George Danton,
Jean Paul Marat,
legislatywa,
konwent,
dyrektoriat,
burżuazja,
monarchia
konstytucyjna
Download