Scenariusz lekcji – Rewolucja Francuska 1789 - 1794

advertisement
Scenariusz lekcji – Rewolucja francuska 1789–1794 r.
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń powinien zapamiętać:
1. Daty: 1789–1794 r.
2. Nazwiska: Ludwik XVI, Maria Antonina, Maksymilian Robespierre
3. Pojęcia: rewolucja, stan trzeci, burżuazja, Stany Generalne, Zgromadzenie Narodowe, Konstytuanta, Bastylia,
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, monarchia konstytucyjna, republika, terror jakobinów, Dyrektoriat
b) Umiejętności
Uczeń powinien potrafić i rozumieć:
1. Wyjaśnić pojęcie rewolucja.
2. Omówić najważniejsze etapy rewolucji francuskiej.
3. Udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

jakie były przyczyny i skutki rewolucji we Francji?

dlaczego monarchie europejskie wystąpiły zbrojnie przeciwko rewolucyjnej Francji?

w jakim celu jakobini wprowadzili rządy terroru?
4. Wymienić i wyjaśnić charakterystyczne hasła rewolucji francuskiej.
5. Ocenić znaczenie rewolucji francuskiej.
6. Prezentować własne wnioski i oceny oraz trafnie i merytorycznie argumentować ich wybór.
2. Metoda i forma pracy
Metoda oparta na słowie: praca pod kierunkiem z podręcznikiem, elementy wykładu, dyskusja.
3. Środki dydaktyczne
1. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik dla gimnazjum, część II, Warszawa 2005, s. 111–116.
2. Schemat przygotowany przez nauczyciela przedstawiający przekształcenia ustrojowe, jakie dokonały się podczas
rewolucji francuskiej w latach 1789–1794.
3. Słownik pojęć historycznych.
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Uczniowie przypominają treści historyczne odwołujące się do formy rządów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem
Francji przez 1789 r.
b) Faza realizacyjna
1. Wprowadzenie nauczyciela nawiązujące do struktury społeczeństwa francuskiego pod koniec XVIII wieku. Pomocny
dla uczniów będzie schemat obrazujący dysproporcje w stanowym podziale społeczeństwa francuskiego, zamieszczony
w podręczniku na stronie 111.
2. Uczniowie definiują samodzielnie pojęcie rewolucji. Następnie wskazują różnice między rewolucją a ewolucją.
Zgodność własnych wniosków sprawdzają w słowniku pojęć historycznych.
3. Na podstawie tekstu w podręczniku na stronach 111–112 uczniowie wyjaśniają, jakie były najważniejsze przyczyny
wybuchu rewolucji we Francji. Uczniowie powinni zwrócić szczególną uwagę na dysproporcje w reprezentacji w
Stanach Generalnych poszczególnych stanów oraz politykę króla Ludwika XVI.
4. Elementy wykładu: prowadzący zajęcia omawia poszczególne etapy rewolucji francuskiej w latach 1789–1793,
rozpoczynając od zwołania przez króla Stanów Generalnych w maju 1789 r., a kończąc na ścięciu Ludwika XVI w
styczniu 1793 roku. Materiałem pomocniczym dla uczniów będzie przygotowany przez nauczyciela schemat.
5. Uczniowie czytają tekst w podręczniku (s. 113–115) i w oparciu o treść odpowiadają na pytania:

dlaczego większość monarchii europejskich prowadziło wojnę z rewolucyjną Francją?

w jakim celu jakobini wprowadzili rządy oparte na terrorze?
c) Faza podsumowująca
Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat znaczenia rewolucji francuskiej. Sam pełni rolę koordynatora, zachęcając do
formułowania własnych ocen i wniosków, nie narzucając gotowych rozwiązań.
5.Bibliografia
Literatura dla nauczycieli:
1. Bazylow L., Historia powszechna 1789–1918, Warszawa 2000, s. 25–89.
2. Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003, s. 123–143.
6. Załączniki
a) Zadanie domowe
Uczniowie czytają w domu zamieszczony w podręczniku tekst „Marsylianki” i wyszukują informacje dotyczące powstania tego
utworu.
Download