Temat: Rewolucja francuska 1789 – 1799

advertisement
Temat: Rewolucja francuska 1789 – 1799
1. Monarchia Burbonów na tle Europy w 2 poł. XVIII w.
a. Francja drugim państwem w Europie pod względem ludności – 24,7 mln w 1785
b. wiodąca rola w dziedzinie kultury, rozkwit myśli społeczno – politycznej Oświecenia
c. rozwój handlu kolonialnego
d. rozwój rodzimego rzemiosła i przemysłu (zwłaszcza tekstylnego)
2. Kryzys monarchii Ludwika XVI (1774 – 92)
a. spadek produkcji przemysłowej i dochodów z rolnictwa
b. klęski żywiołowe i nieurodzaje w latach 80- tych
c. rozrzutność dworu królewskiego – 10% dochodów państwa
d. kosztowna polityka zagraniczna – udział w wojnie Stanów Zjednoczonych
o niepodległość
e. nasilanie się konfliktów społecznych w związku ze stanowym podziałem
społeczeństwa – uprzywilejowanie duchowieństwa i szlachty (stan I i II) w stosunku
do mieszczan i chłopów (stan III)
3. Zwołanie Stanów Generalnych przez króla – maj 1789- w celu spłaty długów
monarchii
4. Przed rewolucją – Stany Generalne 5.05.1789 →Zgromadzenie Narodowe 17.06.1789
→ Zgromadzenie Konstytucyjne 9.07.1789
5. Początek rewolucji
a. zdobycie Bastylii przez lud Paryża 14.07.1789
b. uchwalenie „Deklaracji praw człowieka i obywatela 26.08.1789
6. Uchwalenie konstytucji 3.09.1791, Francja monarchią konstytucyjną
7. Wojna z Austrią – kwiecień 1792- kształtowanie się koalicji antyfrancuskiej: Austria,
Anglia, Prusy, Hiszpania i liczne mniejsze państwa
8. Zniesienie monarchii konstytucyjnej – Francja republiką 22.09.1792
9. Śmierć króla – ścięcie Ludwika XVI na gilotynie – styczeń 1793
10. Radykalizacja rewolucji- powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego – kwiecień 1793
11. Objęcie władzy przez jakobinów, dyktatura, terror rewolucyjny - kwiecień 1793
/ lipiec 1794
12. Osiągnięcia jakobinów
a. odparcie wrogów zewnętrznych – zwycięstwa nad armiami austriackimi i pruskimi
b. pokonanie wrogów wewnętrznych – zgniecenie powstań rojalistów czyli
zwolenników monarchii
c. ugruntowanie zasady równości społeczeństwa wobec prawa, powszechne prawo
wyborcze dla ludu
13. Przewrót 9 thermidora (27. 07.1794) – obalenie jakobińskiej dyktatury
14. Rządy Dyrektoriatu - sierpień 1794 / listopad 1799
a. powrót bogatej burżuazji do władzy
b. ograniczenie praw wyborczych do grupy najbogatszych obywateli
15. Zwycięstwa Francji nad Prusami, Hiszpanią i Austrią
16. Znaczenie rewolucji francuskiej
a. zburzenie feudalnej monarchii absolutnej i społeczeństwa stanowego
b. wykształcenie nowoczesnego pojęcia narodu, świadomości obywatelskiej
i patriotyzmu
c. stworzenie podstaw nowoczesnego państwa demokratycznego
d. utorowanie drogi do rozwoju kapitalizmu
Download