doktryny-zachowawcze-doktryny-polityczne

advertisement
.
9
Doktryny zachowawcze 1. Rozrachunek z dziedzictwem Oświecenia 2. Teokraci francuscy Bóg
suwerenem: Joseph de Maistre (1754-1821) ultramontanista (zwolennik absolutnej władzy papieża
w Kościele)
współczesne mu negatywne przeobrażenia wynikają z absolutyzowania znaczenia jednostki i jej
rozumu
krytyka apriorycznych konstrukcji antropologicznych i społecznych
winą obarczał także protestantyzm, fałszywą wiarę niszczącą hierarchię i autorytet Kościoła, przez
głoszenie bezpośredniej łączności jednostki z Bogiem
zasady ustroju nie są tworzone, a „odkrywane”
Bóg prawodawcą
poddanie się Bogu może być wymuszane - niezbędna instytucja kata w społeczeństwie
konstrukcje bez oparcia w Bogu bądź tradycji są sztuczne
najważniejsza jest wizja ponadczasowego ładu boskiego, potem tradycja
rewolucyjne hasła wolności i równości są nierealne
dokonana Rewolucja jest karą za grzechy
natura ludzka jest zła (oparcie na św. Augustynie i Hobbesie)
tylko władza papieża może ocalić cywilizację chrześcijańską
konieczna silna, scentralizowana władza, wsparta boskim autorytetem
hierarchiczna budowa społeczeństwa
papiestwo wzorem dla władzy państwowej
boska jest sama idea władzy (za św. Tomaszem)
prawo ma uwzględniać charakter narodowy i inne czynniki różnicujące społeczności
człowiek jest kształtowany przez historię własnej wspólnoty
zwolennik monarchii
wszędzie władza powinna być absolutna, niepodzielna i nieusuwalna
zróżnicowane państwa Europy pod zwierzchnictwem autorytetu papieża utworzyć powinny
wspólnotę chrześcijańską
Hierarchia: Louis de Bonald (1754-1840) podstawą społeczeństwa jest tradycja, której podstawą jest
język dany od Boga
człowiek ma naturę społeczną (za Arystotelesem i św. Tomaszem)
idee powstają przez prawdy objawione przez Boga, sformułowane przez samych ludzi bez
objawienia, są fałszywe i szkodliwe, co boleśnie odczuwa społeczeństwo
istnieją społeczności stanowiące funkcjonalną całość (de Maistre uznawał to za niemożliwe, nad
chaosem zapanować może tylko absolutny władca)
wykluczenie decydującej roli człowieka w budowie bytu społecznego
rewolucja opiera się na przymusie, na którym nie może powstać państwo
ludzie mogą ulepszać państwo, a nie tworzyć go, jak tłumaczą to teorie umów społecznych
państwo powinno być oparte na hierarchii, władzy i prawie (wyraz woli Boga)
hierarchia zawsze w triadzie
władza (Bóg, król, ojciec)
wykonawcy (kler, arystokracja, matka)
(…)
… definicja narodu: Edmund Burke (1729-1797)
brany za protoplastę współczesnych konserwatystów
jego teoria odnosi się do common sense
początkowo liberalne poglądy (zakaz niewolnictwa, wolność Irlandii i kolonii w Ameryce
Północnej, zaprzestanie karania homoseksualistów)
przełom światopoglądowy po Rewolucji w 1789
podważenie optymistycznej teorii postępu
przeciwko pozbawieniu człowieka zakorzenienia…
… łączących ludzi w naród i państwem
podkreślenie indywidualności jednostki wybitnej, wyrastającą ponad wspólnotę
Obrońca teorii rojalistycznych: Franc,ois Rene' de Chateaubriand (1768-1848)
spopularyzował termin „konserwatyzm”
emocjonalne podejście do rzeczywistości i umiarkowane poglądy polityczne
Rewolucję oceniał jako zło którego nie da się odwrócić
dążył ku monarchii konstytucyjnej opartej…
… organiczną tkankę narodu, dopuszcza do władzy ludzi nieodpowiedzialnych i
nieprzystosowanych do tego
zwolennik parlamentaryzmu i monarchii konstytucyjnej
przeciw absolutyzmowi i parlamentowi jako jedynej suwerennej władzy w państwie
bronił systemu „dwupartyjnego”
przeciwnik egalitaryzmu
za cenzusem urodzenia i majątku
władza w imieniu Boga, niezależna i zewnętrzna
zwolennik wolnorynkowej gospodarki…
… przeciwko masom
Apologia średniowiecza: Otto von Gierke (1841-1921) krytyk pozytywizmu prawniczego, prawo
zwyczajowe podstawą
przeciwnik prawa rzymskiego w Niemczech (zaprzeczało jedności, poprzez podział na prawo
publiczne i prywatne, swoistej dla prawa zw. Niem.)
państwo organiczne o ustroju korporacyjnym
państwo suwerenem ze zgody wspólnoty
niechętny kapitalizmowi i socjalnym reformom Bismarcka…
… fizycznych)
Absolutna monarchia narodowa: Charles Maurras (1868-1952)
monarchista, zwolennik monarchii absolutnej, przeciwnik liberalizmu i demokracji
król uosabia rację stanu, jednostki wypełniające jego rozkazy to naród. Podporą jest kler i
arystokracja, fundamentem ludność rolnicza
idealizacja średniowiecznego porządku społecznego (organicznego i hierarchicznego)
Kościół tylko instytucją (sam był ateistą…
… i przez myśl romantyków i sentymentalizm oświeceniowy Jana Jakuba Rousseau - uważał te
nurty za humanitarystyczne
eksponowanie tylko fizycznej i zmysłowej strony człowieka
w efekcie zwycięstwa tych nurtów, zanik refleksji moralnych, dominacja utylitaryzmu i
demokratyzacja
dobre w ustroju USA poglądy wzięte od Edmunda Burke'a, przeciwdziałające rządom mas i
wprowadzają elementy elitaryzmu (np. w sądownictwie…
Doktryny zachowawcze
Uniwersalizm kultury średniowiecza
Historia doktryn politycznych i prawnych - Monarchizm starożytnego Wschodu
Kościół w okresie rewolucji francuskiej
Liberalizm - Constant
Zachodnioeuropejska ideologia polityczna z czasów państwa stanowego
Reklama

Administracja publiczna






















Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego








.
Download