Przyczyny i powstanie Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej we Francji

advertisement
Przyczyny i powstanie Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej we
Francji.doc
(42 KB) Pobierz
2
Przyczyny i przebieg Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej we Francji
Przyczyny wybuchu rewolucji :
 zasklepienie się ustroju w formach z pierwszej połowy XVII wieku tzn klasycznej monarchii
absolutnej - dającej całkowitą dominację stanom uprzywilejowanym (szlachcie i
duchowieństwu) kosztem stanu trzeciego, skupiającego najbardziej prężne ekonomicznie
warstwy społeczeństwa
 poglądy wybitnych myślicieli uzasadniające konieczność przeprowadzenia gruntownych
reform: Monteskjusz - teoria trójpodziału władzy, Rousseau - teoria suwerenności narodu i
umowy społecznej, Sieyes - „Czym jest stan trzeci”, teoria ekonomicznej szkoły fizjokratów.
Swoisty paradoks polegał na tym, że powstające we Francji teorie przyczyniły się do
przemian ustrojowych w innych państwach - absolutyzm oświecony - a w kraju rodzinnym
były w najlepszym przypadku ignorowane
 bezpośrednią przyczyną wybuchu rewolucji był narastający kryzys ekonomiczny będący
skutkiem: złej gospodarki finansowej, wielkich zadłużeń, olbrzymich niekontrolowanych
wydatków dworu, systemu podatkowego uprzywilejowującego duchowieństwo i szlachtę oraz
kilku kolejnych lat nieurodzaju w rolnictwie

Podział na okresy:
monarchii ograniczonej - 1789-1792 - od zebrania się Stanów Generalnych o uwięzienia
Ludwika XVI
 Konwentu -1792-1793- do zwycięstwa jakobinów nad żyrondystami
 dyktatury jakobińskiej -1793-1794- do zamachu 9 Thermidora (27 lipca1794)
 Dyrektoriatu -1795-1799 - do zamachu Napoleona 18 Brumaire`a (9 listopad 1799)
 okresy dyktatury Napoleona -1799-1814/5 - konsulat i cesarstwo
Wybuch rewolucji i ważniejsze wydarzenia w okresie monarchii ograniczonej:
 24 styczeń 1789 - Ludwik XVI zwołuje po raz pierwszy od 175 lat Stany Generalne
uwzględniając przy tym żądanie stanu trzeciego o podwojeniu liczby jego przedstawicieli
 5 maj 1789 - otwarcie posiedzenia Stanów Generalnych w Wersalu
 17 czerwiec 1789 - deputowani stanu trzeciego, jako przedstawiciele większości
społeczeństwa, wbrew rozkazowi królewskiemu ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym
 17 czerwiec 1789 - po przyłączeniu się znacznej liczby przedstawicieli duchowieństwa i
szlachty do deputowanych stanu trzeciego, król uznał Zgromadzenie Narodowe
 9 lipiec 1789 - stawiając sobie za ciel działań uchwalenie konstytucji Zgromadzenie
Narodowe przekształca się w Konstytuantę
 14 lipiec 1789 - na skutek krążących wieści o gromadzeniu przez króla wojsk w rejonie
Wersalu w celu zdławienie w zarodku niebezpieczeństwa, lud Paryża zdobywa i zaczyna
burzyć Bastylię - symbol absolutyzmu. Data ta rozpoczynająca okres właściwej rewolucji jest
świętem narodowym Francji
 4 i 5 sierpień 1789 - pod wpływem wydarzeń w kraju - szczególnie na wsi - Konstytuanta
uchwaliła ustawy likwidujące feudalizm poprzez zniesienie przywilejów stanowych,
poddaństwa, pańszczyzny oraz ogłoszenie równości wszystkich wobec prawa
 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona przez Konstytuantę 266 sierpnia 1789
głosiła wolność osobistą, równość wobec prawa, ochronę własności prywatnej, wolność
słowa, opór przeciwko uciskowi, tolerancję religijną oraz w zakresie ustroju politycznego
zasadę zwierzchniej władzy narodu i trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą.
 opierając się na zasadach ogłoszonych w Deklaracji Konstytuanta uchwala ostateczny tekst
konstytucji w dniu 3 września 1791. Czyniła ona z Francji monarchię konstytucyjną,
powierzając w niej władzę ustawodawczą Zgromadzeniu Prawodawczemu (Legislatywie) zaś
wykonawczą królowi i ministrom. Wysoki cenzus majątkowy dający prawa wyborcze
spowodował przejęcie władzy przez burżuazję kosztem biedoty i średniozamożnych
 zatargi króla z Legislatywą oraz podejrzenia w stosunku do monarchy o tajne konszachty z
Austrią i Prusami (1792) spowodowały wzrost napięcia, które doprowadziło do powstania
Komuny Paryża - rewolucyjnego zarządu miasta (9 sierpień 1792) a w konsekwencji
spowodowały aresztowanie króla (10 sierpień 1792)
Ważniejsze wydarzenia w okresie konwentu:
 demokratyczne i powszechne wybory do Konwentu we wrześniu 1792
 22 wrzesień 1792 - na pierwszym posiedzeniu Konwentu Narodowego proklamowano
zniesienie monarchii i ustanowienie republiki, oraz dla uczczenia tego wydarzenia
wprowadzono kalendarz rewolucyjny
 układ sił politycznych w Konwencie: żyrondyści - ugrupowanie zachowawcze - 160
mandatów; jakobini (górale) - ugrupowanie najbardziej radykalne - 200 mandatów; reszta
członków Konwentu -około 400- stanowiła tzw Bagno i w toczącej się walce o władzę
pomiędzy jakobinami a żyrondystami zajmowała stanowisko niezdecydowane
 mimo sprzeciwów żyrondystów Konwent podjął decyzję o przedstawieniu
zdetronizowanemu Ludwikowi XVI zarzutu zdrady i postawieniu go przed sądem - którym
miał być sam Konwent. W wyniku procesu Ludwik XVI został uznany winnym i skazany na
karę śmierci (18 styczeń 1793). 21 stycznia 1793 go zgilotynowano.
 trudna sytuacja zewnętrzna (wojna z I koalicją) i wewnętrzna (bunty rojalistyczne, rozruchy
chłopskie, bardzo trudna sytuacja gospodarcza) przyczyniła się do wzmocnienia władzy powołanie Komitetu Ocalenia Publicznego (nadzór nad władzą wykonawczą), Komitetu
Bezpieczeństwa Publicznego (nadzór nad policją) oraz Trybunału Rewolucyjnego, którego
wyroki nie podlegały apelacji. Organy te powołane decyzjami Konwentu z 5-6 kwietnia 1793
znalazły się w rękach jakobinów. Mimo szerokich formalnie w dalszym ciągu uprawnień
Konwentu, władzę we Francji coraz wyraźniej zaczęli przejmować jakobini.

Ważniejsze wydarzenia w okresie dyktatury jakobinów:
2 czerwca 1793 pod naciskiem tłumu - kierowanego przez jakobinów - Konwent podejmuje
decyzję o aresztowaniu przywódców żyrondystów, co w praktyce oznacza przejęcie władzy
przez jakobinów - początek dyktatury
24 czerwiec1793 opanowany przez jakobinów Konwent uchwala nową konstytucję Francji.
Wprowadza ona ustrój republikański, jest bardziej demokratyczna (wybory bezpośrednie i
powszechne) i radykalne społecznie. Ze względu jednak na trudne położenie kraju nie zostaje
wprowadzona w życie. Miało to nastąpić po całkowitym zwycięstwie rewolucji
 do Komitetu Ocalenia Publicznego wchodzi przywódca jakobinów Maksymilian
Robespierre. Pod jego kierownictwem Komitet Ocalenia Publicznego staje się najwyższą
władzą rewolucyjną (24 lipiec 1973). Zaczyna w praktyce swego działania stosować terror,
jako sposób walki z przeciwnikami rewolucji (bunty inspirowane przez żyrondystów i
rojalistów)
 23 sierpień 1793 - dla poprawy skomplikowanej sytuacji na froncie Komitet Ocalenia
Publicznego zarządził powszechny pobór rekruta do armii rewolucyjnej. Organizatorem armii
został Łazarz Carnot. W wojsku zapanowały demokratyczne stosunki, które umożliwiły
szybkie kariery utalentowanych oficerów (Bonaparte, Davout, Moreau). W konsekwencji
nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji militarnej - odrzucenie wroga za Ren, zajęcie Belgii i
Holandii
 29 wrzesień 1793 - w celu opanowania ogromnej spekulacji wprowadzono maksymalne ceny
i płace. Złamanie tych postanowień karano śmiercią
 wiosną roku 1794 fala terroru sięgnęła szczytu. Przejawem tego było aresztowanie członka
Komitetu Ocalenia Publicznego Dantona (30 marzec) - domagającego się ograniczenia terroru
i odwołania ustawy o cenach maksymalnych. Kilka dni później Danton został publicznie
zgilotynowany (5 kwiecień)
 spisek thermidoriański doprowadza do aresztowania na posiedzeniu Konwentu (9 thermidora
- 27 lipiec 1974) Robespierre`a, za którym wbrew jego oczekiwaniom nie opowiedział się lud
Paryża. Następnego dnia - po pospiesznym procesie - Robespierre wraz z 21 przywódcami
jakobinów został zgilotynowany. Był to kres dyktatury jakobińskiej - Klub Jakobinów
zamknięto formalnie 12 września 1794

Ważniejsze wydarzenie w okresie Dyrektoriatu:
 korzystne warunki traktatów pokojowych z Prusami (Bazylea 5 kwiecień 1795) i Hiszpanią
(22 lipiec 1795) pozwalają na przeprowadzenie gruntownych reform wewnętrznych
 22 sierpnia 1795 - uchwalono nową konstytucję - zwaną dyrektorialną. Przywracała ona
uprzywilejowaną pozycję bogatej burżuazji przez ponowne wprowadzenie wyborów
pośrednich i opartych na cenzusie majątkowym. Po raz pierwszy pojawia się we Francji
dwuizbowy parlament - Rada Pięciuset i Rada Starszych. Władzę wykonawczą sprawuje
pięcioosobowy organ - Dyrektoriat (od 22 października 1795)
 „Sprzysiężenie równych” Franciszka Babeufa wyrazem dążeń ugrupowań radykalnych domagających się realizacji w praktyce demokratycznych reform zapowiadanych przez
jakobinów. Krwawe rozprawienie się z Babeufem i jego zwolennikami było wyraźnym
dowodem odchodzenia od ideałów początków rewolucji (luty-maj 1796)
 wzrastająca pozycja armii będąca wynikiem sukcesów wojennych: zajęcie Mediolanu i
utworzenie Republiki Lombardzkiej w kwietniu 1796, zajęcie Republiki Weneckiej (maj
1797). Traktat z Austrią w Campo Formio (17 październik 1797) na mocy którego
postanowień Austria zrzekała się Belgii oraz posiadłości na lewym brzegu Renu. We
Włoszech powstała zależna od Francji Rzeczypospolita Cisalpińska. Ogromną rolę w tych
wydarzeniach odegrał gen. Napoleon Bonaparte
wzrastające znaczenie generała Bonaparte zaniepokoiło tracący popularność - ze względu na
nieefektywne rządy - Dyrektoriat. Chcąc zatem pozbyć się potencjalnego rywala z Francji
wysyła on Bonapartego na czele armii do Egiptu, skąd, mimo zwycięstw i zajęcia Kairu
(1798) ucieka on porzuciwszy wojska nie mające możliwości odwrotu w wyniku zniszczenia
floty francuskiej w bitwie pod Abukirem (1 sierpień 1798)
 postępujący chaos wewnętrzny (kryzys gospodarczy, dewaluacja pieniądza) powoduje wzrost
ilości zwolenników rządów silnej ręki - nawet za cenę czasowego ograniczenia własnych
uprawnień. Na czele spisku wymierzonego przeciw Dyrektoriatowi staje Napoleon Bonaparte.
Zamach stanu z 18 brumaire`a (9 wrzesień 1799) oznacza początek dyktatury Napoleona,
przy pełnym poparciu burżuazji.

Plik z chomika:
jagaw7
Inne pliki z tego folderu:
historia instytucji politycznych adamczyk wykłady uam.pdf (1172 KB)
 Nowozytna Historia Instytucji Politycznych.doc (92 KB)
 HISTORIA INSTYTUCJI POLITYCZNYCH ćwiczenia.doc (94 KB)
 Skrytp wykłady HIPu.doc (141 KB)
Przyczyny i powstanie Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej we Francji.doc (42 KB)


Inne foldery tego chomika:


! Historia Polski - Od Mieszka I do JPII 30 CD
20. Rozmowy z O.Krąpcem - FILOZOFIA POLITYKI cz.III
 Administracja
 administracja publiczna - Jaraczewski
 demografia społeczna - Balicki
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski



Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich

Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download