Rozkład materiału nauczania w klasie VI

advertisement
Plan kierunkowy nauczania matematyki w klasie I w r. szk. 2009/2010.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR
DPN-5002-17/08
L.p. Jednostki tematyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
LICZBY I DZIAŁANIA
Liczby
Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
Wyrażenia arytmetyczne
Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
Praca klasowa i jej omówienie
PROCENTY
Procenty i ułamki
Diagramy procentowe
Jaki to procent?
Obliczanie procentu danej liczby
Podwyżki i obniżki
Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
Obliczenia procentowe
Praca klasowa i jej omówienie
FIGURY GEOMETRYCZNE
Proste i odcinki
Kąty
Trójkąty
Przystawanie trójkątów
Czworokąty
Pole prostokąta. Jednostki pola
Pola wielokątów
Układ współrzędnych
Praca klasowa i jej omówienie
WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
Jednomiany
Sumy algebraiczne
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
Praca klasowa i jej omówienie
RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
Do czego służą równania?
Liczby spełniające równania
Rozwiązywanie równań
Sprawdzian i jego omówienie
Godziny
Numer treści
14 - 20
1- 2
1
1- 2
2- 3
2- 3
2
2- 4
1
2
1/1
1/2 , 1/3
1/4
1/2
1/2
1/5
2/3
2/1
2
1- 2
2- 3
2- 3
1
2
2
4- 6
2
5/1
5/1
5/1
5/2
5/4
5/3
5/4
5/4
1- 2
2
3
2- 3
3
2
3
2
2
10
10/1
10/9
10/14
10/8
10/9, 10/10
10/9
8/1, 8/2
2
2
1- 2
2
2-3
3- 4
3- 4
2
6/1
6/2
6/1
6/3
6/4
6/5
6/6
1- 2
2
4
1
7/1
7/2
7/3
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Zadania tekstowe
Procenty w zadaniach tekstowych
Nierówności∗
Przekształcanie wzorów
Praca klasowa i jej omówienie
PROPORCJONALNOŚĆ
Proporcje
Wielkości wprost proporcjonalne
Wielkości odwrotnie proporcjonalne
Powtórzenie — rozwiązywanie zadań dotyczących
wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych
Sprawdzian
SYMETRIE
Symetria względem prostej
Rysowanie figur symetrycznych względem prostej
Oś symetrii figury
Symetralna odcinka
Dwusieczna kąta
Symetria względem punktu
Środek symetrii figury
Symetrie w układzie współrzędnych
Praca klasowa i jej omówienie
Razem
4
3
2
3
2
7/7
7/7
2
3
3
1- 2
7/1
7/1
7/1
7/1
6/7
1- 2
1- 2
2
1- 2
2
2
3
1- 2
2
2
117 - 140
10/16
10/16
10/17
10/18
10/18
10/16
10/17
10/16
oznacza realizację tematów i działów nieobowiązkowych.
Przy niektórych tematach mamy propozycje „od – do”. Szczególna rozbieżność w liczbie
godzin dotyczy rozdziałów, w których są tematy nieobowiązkowe. Nauczyciel powinien sam
wybrać odpowiednią liczbę godzin, w zależności od poziomu klasy oraz czasu, którym w
rzeczywistości dysponuje.
Przy czterech godzinach tygodniowo, po odliczeniu godzin na absencję, wycieczki,
imprezy szkolne itd., na realizację materiału pozostaje około 125 jednostek lekcyjnych.
Opracowanie : mgr Dorota Kiliańska
Download