Rachunkowo** OFE - e

advertisement
Rachunkowość OFE
Wybrane zagadnienia
Podstawy funkcjonowania OFE
• Reforma
emerytalna
zapoczątkowana
została
pakietem ustaw, które umożliwiły przekształcenie
istniejącego modelu:
• Ustawa z 22 sierpnia 1997 o pracowniczych
programach emerytalnych
• Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
• Ustawa z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń
społecznych
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Podstawy funkcjonowania OFE
• Istniejący system został zastąpiony 3 odrębnymi
filarami.
• I Filar – ZUS
• II Filar - OFE
• III Filar – IKE, IKZE, PPE, DFE, ubezpieczenia
dobrowolne
Podstawy funkcjonowania OFE
OFE
PTE
OTOCZENIE
Podstawy funkcjonowania OFE
• PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne.
• Forma prawna – wyłącznie S.A.
• Akcje
–
wyłącznie
imienne,
brak
akcji
uprzywilejowanych (wyj.)
• Kapitał akcyjny pokryty wkładem pieniężnym, nie
obciążony w jakikolwiek
• Minimalna wysokość kapitału zakładowego nie może
być niższa niż równowartość 5 mln euro
• Obowiązek utrzymywania kapitału własnego
na
poziomie ½ minimalnego kapitału zakładowego
• Władze zaakceptowane przez organ nadzoru
• Brak jakichkolwiek powiązań z innymi PTE
Podstawy funkcjonowania OFE
• Jedynym zadaniem PTE jest:
• Utworzenie i zarządzanie OFE oraz reprezentowanie
go wobec osób trzecich
• Działalność wymaga zezwolenia organu nadzoru
• W 1998 roku organ nadzoru wydał 21 zezwoleń na
utworzenie PTE i OFE oraz 4 wnioski rozpatrzył
negatywnie.
• 1 PTE może zarządzać 1 OFE poza sytuacjami tzw.
Przejęcia zarządzania.
Podstawy funkcjonowania OFE
• OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny.
• Jest to odrębna od PTE osoba prawna.
• Może być utworzony tylko przez PTE na podstawie
uooiffe na czas nieograniczony
• Jest zarządzany i reprezentowany tylko przez PTE
• Siedzibą OFE jest siedziba PTE.
• OFE nie może wchodzić w żadne relacje (kupna,
sprzedaży, pożyczek) z PTE, które nim zarządza
Podstawy funkcjonowania OFE
• Jedynym przedmiotem działalności OFE jest
gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z
przeznaczeniem na wypłatę członkom po osiągnięciu
przez nich wieku emerytalnego.
Rachunkowość OFE
• Rachunkowość OFE obejmuje następujące elementy:
• 1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
• 2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w
porządku chronologiczny m i systematycznym
• 3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą
inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
• 4. wycenę aktywów i zobowiązań oraz ustalanie WF
• 5. sporządzanie sprawozdań finansowych
Rachunkowość OFE
• 6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów
księgowych
oraz
pozostałej
dokumentacji
przewidzianej UoR
• 7. Poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań
finansowych
• 8. Obliczanie wartości aktywów netto oraz wartości
aktywów netto na jednostkę rozrachunkową
Sprawozdawczość OFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu:
1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. zestawienie zmian w kapitale własnym
4. zestawienie portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie finansowe funduszu:
1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. zestawienie zmian w aktywach netto
4. zestawienie zmian w kapitale własnym
5. zestawienie portfela inwestycyjnego
6. informacja dodatkowa
Bilans OFE
• I. Aktywa
• 1. Portfel inwestycyjny
• 2.
Środki pieniężne
• 3.
Należności
• 4.
Rozliczenia międzyokresowe
• II.
Zobowiązania
• 1.
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
• 2.
Z tytułu pożyczek i kredytów
• 3.
Wobec członków
• 4.
Wobec towarzystwa
• 5.
Wobec depozytariusza
• 6.
Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym
Bilans OFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym
8. Pozostałe zobowiązania
9. Rozliczenia międzyokresowe
III. Aktywa netto (I-II)
IV. Kapitał funduszu
V. Kapitał rezerwowy
VI. Kapitał premiowy
VII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy
1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji
2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z
inwestycji
• 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
• 4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia szkody
• VIII. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy,
razem (IV+V+VI+VII)
Rachunek zysków i strat (struktura)
I. Przychody operacyjne
II. Koszty operacyjne
III. Wynik z inwestycji (I-II)
IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk/strata
V. Wynik z operacji (III + IV)
VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru
VII. Wynik finansowy (V + VI)
Przychody OFE
• Przychody operacyjne ujmuje się w podziale na:
• 1. Przychody portfela inwestycyjnego
• 2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
• 3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z
wyceną praw majątkowych wynikających ze składników
portfel inwestycyjnego, a także środków pieniężnych,
należności oraz zobowiązań denominowanych w
walutach państw będących członkami UE lub stronami
umowy o EOG lub członkami OECD
• 4. Pozostałe przychody
Koszty OFE
•
•
•
•
•
•
•
Koszty operacyjne to:
1. Koszty zarządzania funduszem
2. Koszty zasilenia rachunku premiowego
3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza
4. Koszty portfela inwestycyjnego
5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów
6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami
zgromadzonymi na rachunku premiowym
• 7. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw
majątkowych wynikających ze składników portfel inwestycyjnego, a
także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań
denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub
stronami umowy o EOG lub członkami OECD
• 8. Koszty danin publicznoprawnych
• 9. Pozostałe koszty
Koszty OFE
• Z aktywów OFE można finansować jedynie koszty
operacji bezpośrednich na rynku kapitałowym np.:
• Prowizje maklerskie i opłaty depozytowe
• Wynagrodzenie banku depozytariusza
• Wynagrodzenie zarządzającego towarzystwa
• Jeśli OFE ponosi inne wydatki to podlegają one
refinansowaniu przez zarządzające nim towarzystwo.
• Do takich kosztów należą np..:
• Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Zestawienie zmian w aktywach netto
• Sprawozdanie jest sporządzane tylko na koniec
roku i obejmuje:
• - wartość aktywów netto na początek i koniec
okresu sprawozdawczego oraz
• Zmiany jakie zaszły w wyniku finansowym w
okresie sprawozdawczym oraz
• Zmiany w kapitale
• Zmiany liczby i wartości j. r.
• Zmianę wartości aktywów netto na j. r.
Zestawienie portfela inwestycyjnego
• Sprawozdanie zawiera informacje na temat
poszczególnych kategorii lokat w jakie OFE wolno
inwestować w podziale na:
• Instrument finansowy
• Ilość w sztukach
• Wartość nabycia w tys. zł
• Wartość bieżącą w tys. zł
• Udział w aktywach w %
Informacja dodatkowa
• Składa się z:
• Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
• Dodatkowych informacji i objaśnień
•
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje:
Dane o funduszu oraz o towarzystwie będącym organem funduszu
Dane o okresie i zasadach sporządzania sprawozdania finansowego
Dane o instytucjach obsługujących fundusz
Dane o celu inwestycyjnym funduszu
Dane o ograniczeniach inwestycyjnych stosowanych przez fundusz
Dane o podatkach i opłatach
Dane o podstawowych zasadach rachunkowości stosowane przez
fundusz:
• Informacje dotyczące zasad wyceny aktywów funduszu
Informacja dodatkowa
• Dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczane są po
sprawozdaniach finansowych i dzielą się na 2 części:
• Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdań finansowych
• Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe
•
•
•
•
•
Informacje dodatkowe do sprawozdań obejmują:
Dane uzupełniające o pozycjach bilansu
Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat
Koszty OFE pokrywane przez PTE
Dane uzupełniające o pozycjach w zestawieniu zmian w kapitale
własnym
Informacja dodatkowa
Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe obejmują:
• Informacje na temat przekazywania składek emerytalnych z
ZUS
• Dane dotyczące zmiany zasad prezentacji aktywów i
zobowiązań
• Zmiany dotyczące ujawniania aktywów i zobowiązań
wynikających z transakcji dokonywanych w ramach portfela
inwestycyjnego
• Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu
bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym
• Pozostałe informacje (dotyczące pobieranych opłat, kontroli
organu nadzoru itp.)
Informacja dodatkowa
• Do sprawozdań finansowych dołącza się:
• 1. pisemną informację skierowaną do członków
funduszu omawiającą w sposób zwięzły:
– wyniki
działania
funduszu
w
okresie
sprawozdawczym
– w tym informacje o przekroczeniach limitów
inwestycyjnych wraz z wyjaśnieniami ich przyczyn
• 2. oświadczenie depozytariusza o zgodności danych
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym
funduszu ze stanem faktycznym
• Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w
terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Badanie rocznych sprawozdań
charakter obligatoryjny.
finansowych
ma
• Do przedłożonych do badania sprawozdań finansowych
musi być dołączone oświadczenie depozytariusza o
zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniach ze
stanem faktycznym.
• Niedołączenie takiego oświadczenia winno skutkować
odstąpieniem przez biegłego od wydania opinii na skutek
niepewności, co do stanowiska depozytariusza.
• Oświadczenie depozytariusza jest publikowane w
prospekcie
informacyjnym
funduszu
razem
ze
sprawozdaniami.
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Roczne sprawozdanie finansowe po przeprowadzeniu
badania przedkładane są do zatwierdzenia przez PTE
zarządzające danym funduszem w drodze uchwały
walnego zgromadzenia.
• Roczne sprawozdanie finansowe jest przekazywane do
organu nadzoru w terminie 15 dni od dnia jego
zatwierdzenia.
• Roczne sprawozdania finansowe funduszu wraz z
opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały
walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa nim
zarządzającego po zatwierdzeniu ich podlegają
ogłoszeniu.
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Ogłoszenie sprawozdania finansowe wraz z opinią
biegłego rewidenta oraz statutem i informacją na
temat wyników działalności funduszu następuje w
formie prospektu informacyjnego.
• Prospekt informacyjny jest ogłaszany w terminie 3
tygodni od zatwierdzenia sprawozdania przez PTE.
• Jest on publikowany we wskazanym w statucie
dzienniku o zasięgu krajowym.
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
• Ponadto fundusz ma obowiązek udostępnić każdej
osobie, która należy do funduszu lub złoży wniosek
przyjęcie do funduszu.
• W terminie 30 dni od otrzymania wniosku fundusz
przesyła drogą pocztową ostatni ogłoszony prospekt
informacyjny wraz z ostatnim półrocznym
sprawozdaniem finansowym.
I to by było na tyle.
Download