Instytucje finansowe w Polsce

advertisement
Podstawowe informacje:
• Data powstania: 19 września 2006 r.
• Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także
kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego.
• Nadzór nad działalnością Komisji
sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Dane na dzień 31.12.2009r.
Zadania:
Nadzór nad:
 sektorem bankowym,
 rynkiem kapitałowym,
 ubezpieczeniowym,
 emerytalnym,
 instytucjami pieniądza
elektronicznego.
Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych
w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
Cel:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
rynku finansowego, jego stabilności,
bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do
rynku finansowego, a także zapewnienie
ochrony interesów uczestników tego rynku.
Podstawowe informacje:
• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została
założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna
• Data założenia: 1991
• Lokalizacja: Warszawa
• Liczba spółek: 381 (V 2010r.)
• Najwyższy organ giełdy:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy
Dane na dzień 31.05.2010r.
Zadania:
 Organizacja obrotu instrumentami finansowymi
 Zapewnienie koncentracji w jednym miejscu i czasie
ofert kupna i sprzedaży w celu wyznaczenia kursu
i realizacji transakcji
Instrumenty finansowe notowane na
giełdzie:
• Kasowe
– prawa pierwszeństwa
– certyfikaty inwestycyjne
– prawa do akcji
– prawa poboru
– obligacje
– akcje
Instrumenty finansowe notowane na
giełdzie:
• Pochodne
– kontrakty terminowe (na akcje, indeksy
giełdowe, obligacje skarbowe i kurs walutowy)
– opcje (na akcje oraz
indeksy giełdowe)
– jednostki indeksowe
Podstawowe informacje:
• Data założenia: 1994
• Siedziba: Warszawa
• Nie jest instytucją nastawioną na zysk,
jego akcje nie dają prawa do dywidendy
Dane na dzień 31.12.2009r.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.
• Instytucja odpowiedzialna za prowadzenie systemu
depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi w Polsce.
• Prowadzi rozliczanie transakcji zawartych na giełdzie
papierów wartościowych.
• Przyjmuje do depozytu papiery wartościowe notowane
na giełdzie.
• Pośredniczy w wypłacie dywidendy.
Zadania:
• Rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku
papierów wartościowych.
• Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych
podlegających dematerializacji.
• Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych
znajdujących się w obrocie.
• Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów
wartościowych.
• Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym, który tworzony jest
z wpłat uczestników, a jego celem jest zapewnienie wykonania
rozliczeń w przypadku braku na rachunku uczestnika środków
pieniężnych niezbędnych do rozliczenia transakcji.
• Zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat.
• Zadania związane z systemem zabezpieczenia społecznego.
Podstawowe informacje:
• Rok założenia: 1945
• Lokalizacja: Warszawa
• Rodzaj banku: bank centralny
• Narodowy Bank Polski, jako bank centralny powinien być
niezależny od wpływów politycznych
Dane na dzień 31.12.2009r.
Cel podstawowy:
Utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej
Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP
Zadania:
• NBP ma wyłączne prawo wprowadzania do obiegu banknotów
i monet złotych i groszy,
• prowadzenie polityki pieniężnej, której celem jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen,
• obsługa bankowa budżetu państwa,
• zarządzanie rezerwami dewizowymi,
• organizacja rozliczenia na rynku międzybankowym,
• prowadzenie rachunków bieżących banków
komercyjnych,
• regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,
• kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu
bankowego,
• opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego
oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
Trzy podstawowe funkcje
Banku Centralnego:
• Bank emisyjny
• Bank banków
• Centralny bank państwa
Podstawowe informacje:
• Data utworzenia: 1991
• Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe
• Powstała z inicjatywy 16 największych banków w Polsce
oraz NBP
• Pośredniczy w rozliczeniach
między bankami
Dane na dzień 31.12.2009r.
Zadania:
• Oferuje szereg usług, skierowanych głównie do instytucji
bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw
z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm
działających w obszarze e-commerce oraz administracji
państwowej.
• Opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania
z dziedziny wymiany informacji elektronicznej.
• Prowadzi rozliczenia międzybankowe za pośrednictwem
systemu ELIXIR dla płatności krajowych i EuroELIXIR
dla płatności krajowych i zagranicznych w euro.
Podstawowe informacje:
• Data powstania: 1994
• Siedziba: Warszawa
• Gwarantuje depozyty polskich banków
• Podstawowymi źródłami finansowania BFG są
obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki
objęte systemem gwarantowania
Misja:
Działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności
banków oraz wzrostu zaufania do systemu
bankowego
Zadania:
• Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły
się w obliczu utraty wypłacalności.
• Wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych
z silnymi jednostkami bankowymi.
• Gwarantuje wypłatę depozytów do określonej wysokości
(obecnie-V 2010r.- do 50 000 euro) w przypadku upadku
banku.
• Gromadzi i analizuje informacje o bankach objętych
systemem gwarantowania.
Powszechne towarzystwa emerytalne:
PTE to podmioty, których wyłącznym przedmiotem
działalności jest utworzenie, a następnie zarządzanie
otwartym funduszem emerytalnym. PTE zarządzają
odpłatnie składkami ubezpieczonych zgromadzonymi
w OFE.
Lista aktualnie działających PTE:
•
•
•
AEGON PTE S.A.
AIG PTE
PTE Allianz Polska S.A.
•
•
•
•
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
PTE BANKOWY S.A.
Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.
Generali PTE S.A.
•
•
•
•
•
ING PTE S.A.
Nordea PTE S.A.
Pekao Pioneer PTE S.A.
Pocztylion-Arka PTE S.A.
PTE POLSAT S.A.
•
PTE PZU S.A.
•
PTE WARTA S.A.
Dane na dzień 31.12.2009r.
Otwarte fundusze emerytalne
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) to instytucje
odpowiedzialne za gromadzenie i lokowanie środków
pieniężnych, z przeznaczeniem na wypłatę emerytur.
Fundusze inwestują środki m.in. w akcje spółek
giełdowych, obligacje skarbowe
i obligacje przedsiębiorstw,
depozyty bankowe.
OFE zarządzane są przez
powszechne towarzystwa
emerytalne (PTE)
• Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku publikuje
oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych, na
podstawie osiągniętych przez nie wyników
inwestycyjnych (stopa zwrotu).
• Osoby należące do OFE posiadają jednostki
uczestnictwa dające im tytuł do części jego majątku.
Fundusze inwestycyjne:
• Instytucje zbiorowego inwestowania,
• lokują środki powierzone przez inwestorów
w instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe
(np. waluty lub nieruchomości),
• ich istotą jest połączenie środków indywidualnych
inwestorów w celu wspólnego inwestowania,
• zarządzane są przez specjalnie do tego powołane
towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
• Fundusze inwestycyjne różnią się między sobą
poziomem ryzyka i związanym z nim rodzajem
instrumentu finansowego, w który lokują swoje
aktywa.
• Różnice dotyczą także horyzontu czasowego
inwestycji i celów inwestycyjnych.
• Nie ma dwóch identycznych funduszy
inwestycyjnych.
Domy maklerskie:
• instytucje przyjmujące zlecenia kupna i sprzedaży
papierów wartościowych,
• pośredniczą w zawieraniu transakcji instrumentami
finansowymi,
• prowadzą rachunki papierów wartościowych,
• świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego,
• zarządzają portfelem inwestycyjnym klientów.
Banki komercyjne:
Instytucje finansowe, które:
• przyjmują depozyty,
• udzielają kredytów i pożyczek,
• dokonują rozliczeń pieniężnych
w obrocie krajowym i zagranicznym,
• prowadzą rachunki podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych.
Towarzystwa ubezpieczeniowe:
Zajmują się gromadzeniem
środków, m.in. poprzez
składki ubezpieczeniowe,
które wykorzystywane są do
wypłacania odszkodowań
ubezpieczonym w przypadku
wystąpienia zdarzeń
losowych.
W prezentacji wykorzystano informacje z:
•
•
•
•
•
•
www.knf.gov.pl,
www.gpw.com.pl,
www.kdpw.pl,
www.nbp.pl,
www.kir.com.pl,
www.bfg.pl.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards