Oświadczenie o stosunkach majątkowych małżeńskich

advertisement
Oświadczenie o stosunkach
majątkowych małżeńskich
(dotyczy wyłącznie członków MetLife OFE)
Po wypełnieniu należy odesłać na adres: MetLife PTE S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
Aktualne dane
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Numer telefonu
stacjonarny /
komórkowy
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Kraj / kod pocztowy / poczta / miejscowość / ulica / nr domu / nr mieszkania
Oświadczenie o stosunkach majątkowych pomiędzy małżonkami
Zgodnie z postanowieniami Art. 83 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 989 z późniejszymi zmianami oraz innymi właściwymi przepisami, oświadczam, że między mną a współmałżonkiem istnieje ustawowa wspólność majątkowa:
TAK* – w tym przypadku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty
NIE* – w takim przypadku prosimy o dołączenie do niniejszego zawiadomienia oryginału lub poświadczonej kopii stosownego dokumentu
– potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej.
Załączam**:
Data i podpis Klienta MetLife OFE
** należy zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak „X”
** dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez jeden z wybranych podmiotów: notariusza, upoważnionych pracowników Urzędu Stanu
Cywilnego, pracowników organów samorządu terytorialnego (sołtysa, wójta, burmistrza, prezydenta, starostę oraz osoby przez nich upoważnione), w siedzibie MetLife PTE S.A. przez
Dyrektora Departamentu Rozliczeń i Obsługi Klienta lub wyznaczonych przez niego pracowników, upoważnionych pracowników urzędów skarbowych, upoważnionych pracowników działów
kadr pracodawców lub w przypadku uczniów – dyrektora szkoły, adwokatów, radców prawnych, konsula lub innego upoważnionego pracownika konsulatu RP, upoważnionych pracowników
ośrodków opieki społecznej, dyrektora zakładu karnego lub osoby przez niego upoważnione (w przypadku osób pozbawionych wolności), komendanta lub zastępcę komendanta właściwej
jednostki organizacyjnej policji (dla osób tymczasowo przebywających w areszcie)
MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości
MetLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.
© MetLife PTE S.A., 2016 PEANUTS © 2016 Peanuts Worldwide
WWW_FSM201610
Uwaga: tylko podpisany formularz jest ważny!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards