Informacje dotyczące wad oświadczenia woli zostały opracowane

advertisement
Informacje dotyczące wad oświadczenia woli zostały opracowane na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 82-88)
Rodzaje wad oświadczeń woli
Zgodnie z art. 82-88 Kodeksu cywilnego umowa zawarta z innym OFE jest względnie nieważna, jeżeli którakolwiek ze stron
tej umowy złożyła oświadczenie woli pod wpływem błędu, podstępu lub groźby, a bezwzględnie nieważna, jeżeli którakolwiek
ze stron tej umowy złożyła oświadczenie woli znajdując się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie
decyzji i wyrażenie woli. Umowa jakoby zawarta z innym OFE jest z kolei nieistniejąca wtedy, gdy jej strony nie złożyły
zgodnych oświadczeń woli, co ma miejsce np. wtedy, gdy podpis osoby ją zawierającej został sfałszowany, a faktycznie
została ona podpisana przez inną osobę (w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują zasady dotyczące umowy
bezwzględnie nieważnej).
Błąd
Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał
pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Jeżeli oświadczenie
woli pod wpływem błędu było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy,
gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd
zauważyć. Błąd, w prawnym znaczeniu wady oświadczenia woli, jest błędem postrzegania (mylnym wyobrażeniem o
istniejącym stanie rzeczy lub mylnym wyobrażeniem o treści złożonego oświadczenia woli w chwili zawierania umowy), w
odróżnieniu od błędu przewidywania i wnioskowania, które należą do sfery motywacyjnej podmiotu dokonującego czynności
prawnej i tworzą pobudkę jego działania. Niespełnienie się oczekiwań osoby dokonującej czynności prawnej co do
określonego rozwoju zdarzeń nie daje podstaw do uznania oświadczenia woli za wynik błędu prawnie doniosłego.
Podstęp
Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem
błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.
Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej
strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna. Podstępne wprowadzenie w błąd polega na świadomym i umyślnym
działaniu określonej osoby, podejmowanym w celu wywołania błędu u innej osoby. W takim wypadku błąd nie musi dotyczyć
treści czynności prawnej, ani mieć istotnego charakteru.
Groźba
Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten też może uchylić się od
skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie
grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Groźba, czyli przymus psychiczny, jest bezprawna, kiedy jest
sprzeczna z prawem(ustawą bądź zasadami współżycia społecznego), jak też wtedy, kiedy polega na działaniu formalnie
zgodnym z prawem, jednakże zmierza do wymuszenia złożenia określonego oświadczenia woli. Groźba prawnie doniosła
musi być poważna, czyli rodzić obawę tego, kto składa oświadczenie woli, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne
niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.
Skutki wadliwych oświadczeń woli
Bezwzględna nieważność umowy powoduje, że jest ona nieważna od samego początku i należy jedynie poinformować
drugą stronę umowy o okolicznościach, które powodują taką nieważność. Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych
oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu (w tym wywołanego podstępnie) lub groźby
wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy
ustał.
MOŻE PANI/PAN POZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CU OFE!
Jeżeli umowa z innym OFE została zawarta pod wpływem błędu, podstępu lub groźby, może Pani/Pan skutecznie uchylić się od
skutków prawnych swego oświadczenia woli o jej zawarciu poprzez zawiadomienie o tym na piśmie innego OFE, wskazując
powód nieważności tej umowy.
Po zawiadomieniu innego OFE prosimy o podpisanie i odesłanie do Commercial Union OFE oświadczenia zgodnego ze wzorem
podanym poniżej. Jeżeli nie otrzymamy oświadczenia do dnia …………………………… wypłata transferowa zostanie dokonana w
najbliższym jej terminie do innego OFE, do którego Pani/Pan przystąpił/a.
Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi Pani/Panu informacjami dotyczącymi wad oświadczenia woli. Informacje oraz wzory
druków, które pomogą Pani/Panu w dokonaniu powyższych czynności uzyska Pani/Pan również pod numerem 0 801 888 444
(całkowity koszt połączenia – 0,35zł) oraz na stronie internetowej www.cu.pl
___________________________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Commercial Union
Otwarty Fundusz Emerytalny
BPH CU WBK
Imiona i nazwisko:
Numer rachunku w CU OFE:
Numer dokumentu tożsamości:
Numer PESEL:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że moja umowa z innym OFE jest nieważna, w związku z czym
proszę uważać wszelkie moje wcześniej podpisane lub złożone zawiadomienia o zawarciu umowy z
innym OFE za bezprzedmiotowe. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są informacje dotyczące wad
oświadczenia woli.
_________________________________
Data i podpis składającego oświadczenie
Druk: czerwiec 2005 r.
Download