Co CREATON Polska – liderem w produkcji cementowych oraz

advertisement
 Co
CREATON Polska – liderem w produkcji cementowych oraz ceramicznych systemów dachowych, a także w dystrybucji
włóknocementowych płytek dachowych, płyt elewacyjnych, płyt budowlanych oraz ceramicznych płytek elewacyjnych.
Zobowiązujemy się do czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich osób pracujących w i dla
CREATON Polska. Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo są w centrum wszystkich działań CREATON Polska.
 Kto
Ta polityka odnosi się do wszystkich pracowników, podwykonawców i gości, aby zbudować środowisko, które jest
bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Chcemy rozwijać pozytywny dialog z partnerami oraz lokalnymi społecz-­
nościami i brać pod uwagę ich opinie i poglądy.
 Jak
Ustanawiamy cele i zadania, aby ciągle monitorować i doskonalić nasze działania w zakresie jakości, środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi i wymaganiami norm
branżowych. Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu ludzi, komunikacji,
zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach.
 Jakość
Zarządzamy jakością poprzez systematyczną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji: od pozyskania surowców, przez
proces produkcyjny do kontroli wyrobu gotowego; stały monitoring jest dla nas podstawą do ciągłego doskonalenia naszych
produktów i procesów; dążymy do zadowolenia naszych Klientów, oferując nie tylko najwyższej jakości materiały, ale
również profesjonalne doradztwo handlowo-techniczne oraz zapewniając szkolenia w nowoczesnej akademii szkoleniowej.
 Środowisko
Zobowiązujemy się do zmniejszania wpływu na środowisko poprzez optymalizację naszych procesów przez efektywne
wykorzystanie energii, ograniczanie wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczanie emisji z naszych fabryk i zwiększanie
recyklingu wody i odpadów. Chcemy oferować naszym Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa zrówno­
ważonego i trwałego, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. Chcemy prowadzić dialog ze społecznościami lokalnymi
i działać zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.
 Z
drowie
i bezpieczeństwo
Zero wypadków i chorób zawodowych to nasze jedyne uznawalne cele. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa
poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psycho­
logicznych zagrożeń w miejscu pracy. Chcemy minimalizować narażenie pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia
związane z naszą działalnością oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje
oraz angażować pracowników do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Przywództwo
Pasja dla jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz otwarta komunikacja są kluczowymi wymaganiami stawianymi
kadrze kierowniczej CREATON Polska. Każdy kierownik na każdym szczeblu zarządzania odpowiada za skuteczne wdrażanie
tej polityki w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. Zarząd zapewnia odpowiednie zasoby i środki do wdrożenia tej
polityki.
 Doskonałość
Jesteśmy przekonani, że skuteczne zarządzanie środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem jest niezbędne do osiągnięcia
doskonałości działań.
 Zaangażowanie
Każdy pracujący dla CREATON Polska, włączając podwykonawców, dostawców, a także gości, musi działać zgodnie z niniejszą
polityką jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Stosowanie tej polityki jest warunkiem zatrudnienia i kryterium
rozwoju kariery. Jest również warunkiem pozostania podwykonawcą i dostawcą naszej firmy.
4 stycznia 2016 r.
Dyrektor Zarządzający
Maciej Dyja
Wersja 2
Download