Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z oo

advertisement
Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji
zawodowych uczniów Technikum Urządzeń
Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z
MSG sp. z o.o.
Konferencja podsumowująca realizację Projektu
Łódź, 18 marca 2011 r.
Działalność
W wyniku zmian, jakie zaszły na rynku gazu po wstąpieniu
Polski do UE, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
przekształciła się w
operatora gazowego
systemu dystrybucyjnego.
Obecnie w ramach prowadzonej działalności spółka
świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami
wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi
rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu
dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych
odbiorców.
Łódź, 18 marca 2011 r.
Obszar działania
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
zarządza ponad 26 tysiącami kilometrów
gazociągów oraz przyłączy gazowych.
Zasięgiem swojego działania obejmuje
ok. 28% powierzchni Polski – obszar
województwa mazowieckiego, łódzkiego,
podlaskiego oraz częściowo warmińskomazurskiego, lubelskiego
i świętokrzyskiego.
Łódź, 18 marca 2011 r.
Misja

Misja MSG sp. z o.o.
Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów

Przedmiot działania
 dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów
 rozbudowa i modernizację gazociągów
 przyłączanie odbiorców
 pogotowie gazowe
 organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego
Łódź, 18 marca 2011 r.
4
Charakterystyka

Odbiorcy gazu – ok. 1,5 mln

Gazociągi i przyłącza – ok. 26 000 km

Wolumen transportowanego gazu – ok. 2 000 mln m3

Wysokość kapitału zakładowego: 1 255,8 mln zł

Wartość majątku trwałego: 2 242,3 mln zł

Przychody z tytułu dystrybucji gazu: 604 mln zł

Wielkość zatrudnienia – ok. 3 000 pracowników
Łódź, 18 marca 2011 r.
5
Projekty unijne
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

12.01.2006 – 30.06.2008 „Kompleksowy system doradztwa, umiejętności i
kwalifikacji dla MSG Sp. z o.o.”
PO Kapitał Ludzki

1.09.2010 – 31.01.2011 „Kompetencje gwarancją bezpieczeństwa dystrybucji
gazu ziemnego – rozwój potencjału pracowników MSG sp. z o.o. w celu
wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania”
PO Infrastruktura i Środowisko
 5 dużych projektów gazyfikacji, w tym z wykorzystaniem technologii LNG
RPO Województwa Łódzkiego

projekty inwestycyjne o skali regionalnej
Łódź, 18 marca 2011 r.
6
Program pozyskiwania funduszy UE
Program pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej w MSG sp. z .o.o.
 horyzont czasowy – do 2015 r.
 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów
 koordynacja, nadzór i realizacja projektów z dofinansowaniem UE ze wszystkich
obszarów Spółki
Łódź, 18 marca 2011 r.
7
Geneza Projektu

patronat MSG sp. o.o. nad ZSP Nr 3
 kształcenie na kierunku Technik Gazownictwa

informacja i promocja UM – możliwość pozyskania dofinansowania

analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej
 spółka zatrudnia ok. 3 000 pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50%
stanowią pracownicy techniczni

Strategia MSG – rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i pozyskiwanie
środków UE
Łódź, 18 marca 2011 r.
8
Prace nad Projektem
Październik 2008 – rozpoczęcie prac nad Projektem
 część „techniczna” – MSG
 część „dydaktyczna” – wsparcie ZSP
 zadania i budżet Projektu
 rozpoznanie rynku wykonawców
 umowa partnerstwa MSG i Urząd Miasta w Łodzi
Łódź, 18 marca 2011 r.
9
Założenia Projektu
Cele ogólne:
1. Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy
2. Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie
podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentów
i zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia
3. Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze
gazownictwa
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli
2. Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów
3. Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika
4. Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika
Łódź, 18 marca 2011 r.
10
Założenia Projektu
Czas trwania Projektu: 1 czerwca 2009 – 31 marca 2011
Uczestnicy Projektu:
 150 uczniów
 26 nauczycieli
Wartość projektu: 1 273 764,00 zł
Intensywność dofinansowania: 100%
Łódź, 18 marca 2011 r.
11
Zadania w projekcie
1. Zarządzanie Projektem
2. Rekrutacja uczestników
3. Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika
4. Kursy specjalistyczne
5. Warsztaty zawodowe
6. Seminarium naukowe
7. Wizyty studialne
8. Udział w targach gazowniczych
9. Promocja i informacja
Łódź, 18 marca 2011 r.
12
Wartość dodana Projektu

Wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym
w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodnie
z wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy

Opracowana w ramach Projektu publikacja będzie służyła uczniom
i nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3
i innych szkół zawodowych
Łódź, 18 marca 2011 r.
13
Prace nad Projektem
30 grudnia 2008 – złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu
 ocena formalna – styczeń 2009 r.
 ocena merytoryczna – marzec 2009 r.
marzec - kwiecień 2009 r. – negocjacje z Urzędem Marszałkowskim
 weryfikacja składu Zespołu zarządzającego
 korekta kilku kwot w budżecie Projektu
15 kwietnia 2009 r. – decyzja Zarządu Województwa (Uchwała Nr 519/09)
Łódź, 18 marca 2011 r.
14
Podpisanie umowy
19 czerwca 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie w Łodzi
Łódź, 18 marca 2011 r.
15
Zarządzanie Projektem
Powołanie Biura Projektu w Łodzi oraz Zespołu Zarządzającego:
 Arkadiusz Szadkowski – Koordynator Projektu
 Emilia Tomalska – Specjalista ds. organizacji i promocji
 Michał Szpila / Michalina Wasilewska – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
 Izabela Lewandowska – Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania
wniosków o płatność
Łódź, 18 marca 2011 r.
16
Doświadczenia
 czytać dokumentację konkursową – zmiany!
 przeanalizować kryteria oceny projektów (karta oceny):
 kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn
 kryteria strategiczne!
 rezultaty oraz produkty Projektu
 wyjątkowa skrupulatność na etapie sprawozdawczości Projektu
Łódź, 18 marca 2011 r.
17
Dziękujemy za uwagę!
Michał Szpila
Główny Koordynator
Biuro Rozwoju i Inwestycji
tel. 600 913 148
e-mail. [email protected]
18
Download