formułowanie zalecenia przez zakładowego sip

advertisement
FORMUŁOWANIE ZALECENIA PRZEZ ZAKŁADOWEGO SIP
Zalecenie powinno zawierać :

Jasne i precyzyjne określenie rodzaju stwierdzonego uchybienia,

Określenie sposobu usunięcia nieprawidłowości i przeciwdziałanie ewentualnym
skutkom,

Określenie miejsca jego występowania,

Określenie terminu usunięcia nieprawidłowości,

Podpis i pieczęć ZSIP oraz datę wydania zalecenia.
Przepisy ustawy o sip określają dwa rodzaje zaleceń (art. 11 ust. 1 i 2):
- zalecenia „terminowe”,
- zalecenia wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych
robót,
PRZYKLADY ZALECEŃ
1. Do dnia dzisiejszego nie opracowano nie opracowano regulaminu pracy.
Obowiązek taki wynika z art. 1042 §1 Kodeksu pracy. Zalecam opracowanie
zakładowego regulaminu pracy do 30 marca 2009 r.
Łódź, dnia 20. 12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
2. W dniu dzisiejszym stwierdziłem, że 18 pracowników zakładu posiada zaległe
urlopy wypoczynkowe za 2008 r. na ogólną liczbę 150 dni. Zalecam udzielić
zaległych urlopów wypoczynkowych za 2008 r., wszystkim pracownikom
posiadającym takie urlopy. Termin wykonania 31. marca 2009 r.
Łódź, 15.12.2008 r.
Czesław Kowalczyk – OIP Łódź
(podpis i pieczęć)
3. W dniu dzisiejszym stwierdziłem, że pracownicy działu .............. nie posiadają
aktualnych okresowych badań lekarskich. Ze względu na upływ terminu ważności
badań, zalecam skierować na badania lekarskie (okresowe) pracowników działu
.................. w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do zatrudnienia na
zajmowanym stanowisku. Termin wykonania - 31.01 2009 r.
Łódź, 15.12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
4. W pomieszczeniu .......................... brak jest świetlówek (5 szt.). Zalecam
uzupełnić brakujące świetlówki w pomieszczeniu ................ .
Łódź, 15.12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
5. W pomieszczeniu sanitarnym dla kobiet na I piętrze stwierdziłem uszkodzoną
umywalkę (popękana i przecieka). Zalecam wymianę umywalki w pomieszczeniu
sanitarnym dla kobiet. Termin wykonania 31.01.2009 r.
Łódź, 15.12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
Zalecenie wstrzymania pracy urządzenia technicznego lub określonych robót
1. Piła tarczowa do drewna (nazwa i nr urządzenia ........) eksploatowana w
pomieszczeniu warsztatowym nie posiada osłony pasa klinowego oraz kaptura
ochronnego. Zalecam wstrzymanie pracy ww. piły tarczowej do czasu założenia
osłony pasa klinowego oraz kaptura ochronnego.
Termin wykonania: natychmiast
Łódź, 15.12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
2. Pracownicy ............................... zatrudnieni przy remoncie dachu budynku
biurowego w Łodzi przy ul. .......................... nie zostali wyposażeni w sprzęt ochrony
osobistej przed upadkiem z wysokości. Zalecam wstrzymanie robót wykonywanych
na dachu przy ul. ...................... w Łodzi do czasu wyposażenia pracowników w
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Termin wykonania: natychmiast
Łódź, 15.12.2008 r.
(podpis i pieczęć)
Download