Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Oddział w Łodzi

advertisement
KOMITET ORGANIZACYJNY
ORGANIZING COMMITTEE
Honorowa Przewodnicząca Honorary President
Prof. zw. dr hab. n. med. Alicja Kurnatowska
Przewodnicząca President
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwaśniewska
Wiceprzewodniczący Vice-presidents
Prof. dr hab. Henryka Długońska
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
Sekretarz Secretary
Dr n. med. Joanna Błaszkowska
Skarbnik Treasurer
Dr n. med. Anna Wójcik
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne OŁ
Zespół Mikologii Komitetu Parazytologii PAN
Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej oraz
Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic
Katedry Biologii i Genetyki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Polish Parasitological Society, Lodz Division
Section of Mycology in the Committee for Parasitology,
Polish Academy of Sciences
Department of Biology and Medical Parasitology,
Department of Diagnostics and Treatment of Parasitic Diseases,
Chair of Biology and Medical Genetics, Medical University of Lodz
Ogólnopolski Zjazd
XLVIII Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
48th Clinical Day of Medical Parasitology
„Rezerwuary pasożytów i grzybów chorobotwórczych
w populacji człowieka i środowisku”
“Reservoirs of parasites and pathogenic fungi
in human population and the environment”
Program
Programme
Łódź, 24.04.2009 Łódź, April 24th, 2009
Członkowie Members
Tech. Renata Brewińska, St. tech. Maria Ciesielska, Dr Agnieszka Jaskółowska,
St. tech. Bożena Kłosińska, St. tech. Barbara Kolczyńska,
Sam. ref. Zofia Kowalska, Dr Katarzyna Kuba, Dr Grażyna Loga,
Mgr Stefan Miśkiewicz, Mgr Barbara Modrzewska, Dr Aldona Ochęcka-Szymańska,
Spec. Małgorzata Prus, Dr Grażyna Raczyńska-Witońska
9.00 Otwarcie obrad Conference opening
Miejsce obrad Venue
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-647 Łódź, Pl. Hallera 1
Budynek 2, III p. sala 328
Udział umożliwia uzyskanie 7 punktów edukacyjnych
9.00 - 9.15
Otwarcie obrad Conference opening
9.15 - 11.40
Obrady cz. I
Conference Part 1
Przewodniczący Chairpersons
Prof. dr hab. Maria Dynowska (UWM, Olsztyn)
Prof. dr hab. Elżbieta Lonc (UW, Wrocław)
Prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas (ICZMP, UM Łódź)
Prof. dr hab. Bożena Moskwa (Inst. Parazytologii PAN, Warszawa)
1.
Prof. Elżbieta Lonc, Prof. Alina Wieliczko, Mgr Kinga Plewa (UW, Wrocław):
Mapowanie mikologicznych zagrożeń środowiskowych. Mapping of
environmental mycologic hazards (25 min.).
2.
Prof. Maria Dynowska, Mgr Katarzyna Góralska, Mgr Justyna Pacyńska, Dr hab.
Włodzimierz Meissner (UWM, Olsztyn): Dzikie kaczki jako wektor i źródło
zarażeń grzybami. Wild ducks as a vector and reservoir of fungal infections (25
min.).
3.
Prof. Bożena Moskwa, Prof. Władysław Cabaj, Dr Justyna Bień, Dr Katarzyna
Goździk (Inst. Parazytologii PAN, Warszawa): Zwierzęta wolnożyjące jako
rezerwuar włośnicy w Polsce. Free-living animals as a reservoir of trichinellosis in
Poland (25 min.).
4.
Mgr inż. Daniel Szopa, Mgr Alicja Krutkiewicz, Dr Małgorzata J. Biegańska,
Prof. Mirosław Kleczkowski, Prof. Bożena Dworecka-Kaszak (SGGW,
Warszawa): Różnicowanie grzybów Candida spp. izolowanych z mleka krów z
objawami mastitis. Differentiation of Candida spp. isolated from milk cows
suffering from mastitis (20 min.).
5.
Dr Aleksandra Ryngajłło, Dr Leokadia Bąk-Romaniszyn, Dr Maja Łudzik, Dr
Jadwiga Mielczarek, Prof. Ewa Małecka-Panas (ICZMP, UM, Łódź): Ocena
środowiskowych czynników ryzyka zarażenia Ascaris sp. u dzieci z rozpoznaną
glistnicą. Evaluation of environmental risk factors of Ascaris sp. infection in
children with ascariosis (20 min.).
6.
Prof. Henryka Długońska (UŁ, Łódź): Harald zur Hausen - badacz z pasją. Harald
zur Hausen - a scientist with passion (20 min).
Dyskusja
Discussion
11.40 – 13.20
Obrady cz. II
13. Lek. Małgorzata Żukiewicz, Dr Barbara Mirosława Tomaszewska, Dr Katarzyna
Sidor, Prof. Maciej Kaczmarski (UM, Białymstok; Szpital, Dąbrowa Białostocka):
Zakażenie pasożytnicze jako przyczyna zróżnicowanych dolegliwości klinicznych
u dzieci. Parasitic infestation in children – the main cause of different signs and
symptoms (10 min.).
Conference Part 2
Przewodniczący Chairpersons
Prof. dr hab. Henryka Długońska (UŁ, Łódź)
Prof. dr hab. Bożena Dworecka-Kaszak (SGGW, Warszawa)
Prof. dr hab. Roman Nowicki (AM, Gdańsk)
Prof. dr hab. Izabela Płaneta-Małecka (ICZMP, Łódź)
Dyskusja
7.
Prof. Roman Nowicki (AM, Gdańsk):
Dermatomycoses in Gdańsk (20 min.).
Dermatomikozy
w
Discussion
Gdańsku.
8.
Prof. Bożena Dworecka-Kaszak, Mgr Alicja Krutkiewicz, Dr Małgorzata J.
Biegańska (SGGW, Warszawa): Molekularna diagnostyka grzybiczych zakażeń
skórnych u zwierząt. Molecular diagnostics of fungal skin diseases in animals (15
min.).
9.
Dr Beata Fortak, Dr Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Prof. Alicja Kurnatowska, Dr
hab. Elżbieta Czkwianianc (ICZMP, UM, Łódź): Procedury potwierdzające
wieloogniskowość inwazji grzybami w kolejnych narządach przewodu
pokarmowego. Protocols confirming the multifocality of fungal invasions in the
gastrointestinal organs (15 min.).
10. Dr Agnieszka Gniadek, Prof. Anna B. Macura (CM UJ, Kraków): Charakterystyka
grzybów obecnych w środowisku oddziału chemioterapii. Characteristics of fungi
from the environment of chemiotherapeutic ward (15 min.).
11. Dr hab. Elżbieta Czkwianianc, Dr Renata Stawerska, Dr Marzena KolasaKicińska, Prof. Izabela Płaneta-Małecka, Prof. Andrzej Lewiński (ICZMP, UM,
Łódź): Wpływ zarażenia grzybami przewodu pokarmowego na zaburzenia
rozwoju fizycznego u dzieci. The influence of fungi gastrointestinal infection on
the failure to thrive in children (15 min.).
12. Dr Marzena Kolasa-Kicińska, Dr Renata Stawerska, Dr Beata Fortak, Prof. Izabela
Płaneta-Małecka (ICZMP, UM, Łódź): Prewalencja grzybów w przewodzie
pokarmowym u dzieci z niskorosłością oraz z niedoborem masy ciała. Yeast
prevalence of alimentary tract in children with short stature and low body mass
(15 min.).
14.10 - 17.00
Obrady cz. III
Conference Part 3
Przewodniczący Chairpersons
Prof. dr hab. Ewa Andrzejewska (UM, Łódź)
Dr hab. Elżbieta Czkwianianc (ICZMP, Łódź)
Prof. dr hab. Eugeniusz Małafiej (ICZMP, Łódź)
Prof. dr hab. Andrzej Wiczkowski (SUM, Zabrze)
14. Dr Katarzyna Dzitko, Stud. Dominika Dudzińska, Dr Justyna Gatkowska, Dr
Bożena Dziadek, Prof. Henryka Długońska (UŁ, Łódź): Prolaktyna a Toxoplasma
gondii - badanie in vitro wpływu hormonu na tachyzoity pasożyta. Prolactin and
Toxoplasma gondii - an in vitro study of the hormone's influence on tachyzoites of
the parasite (15 min).
15. Dr hab. Elżbieta Czkwianianc, Dr Marzena Kolasa-Kicińska, Dr Renata
Stawerska, Prof. Andrzej Lewiński, Prof. Ewa Małecka-Panas (ICZMP, UM,
Łódź): Ocena wydzielania greliny, hormonu wzrostu i insulinopodobnego
czynnika wzrostu u dzieci z zarażeniem grzybami przewodu pokarmowego.
Ghrelin, growth hormone and insulin-like growth factor-1 secretion in children
with short stature and yeast colonization of the alimentary tract (15 min.).
16. Mgr Paweł Krzyściak (CM UJ, Kraków): Rodotoruloza – wybrane zagadnienia.
Selected issues of rhodotorulosis (10 min.).
17. Dr Emilia Ciok-Pater, Prof. Eugenia Gospodarek (UMK, Toruń): Pochodzenie
Candida spp. a wytwarzanie biofilmu na różnych biomateriałach. Origin of
Candida yeasts and biofilm formation on different biomaterials (10 min).
18. Mgr Stefan Miśkiewicz, Prof. Piotr Kurnatowski (UM, Łódź): Aspergiloza u
pacjentów po przeszczepach. Aspergillosis in patients undergoing transplantation
(10 min.).
19. Prof. Ewa Andrzejewska, Dr Grażyna Raczyńska-Witońska, Dr Wojciech
Kuzański, Prof. Jolanta Kwaśniewska (UM, Łódź): Prewalencja grzybów z
rodzaju Candida u dzieci z oparzeniami. Occurence of Candida species in
children with burns (10 min.).
20. Mgr Magdalena Skóra (CM UJ, Kraków): Grzyby z rodzaju Malassezia izolowane
od pacjentów z chorobami skóry. Malassezia fungi isolated from patients with
skin diseases (15 min.).
21. Prof. Andrzej Wiczkowski, Mgr Anna Ślemp-Migiel (SUM, Zabrze; Podhal. Szp.
Specj., Nowy Targ): Mutacje w obrębie genu ERG 11 szczepów Candida albicans
wrażliwych i opornych na leki azolowe. ERG 11 gene mutations of Candida
albicans isolates susceptible and resistant to azole (15 min.).
22. Mgr Małgorzata Prażyńska, Prof. Eugenia Gospodarek (UMK, Toruń):
Lekowrażliwość grzybów izolowanych z krwi pacjentów Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2005-2008. Antifungal drug
susceptibility of fungi isolated from blood of patients of the dr A. Jurasz
University Hospital in Bydgoszcz in the years 2005-2008 (10 min.).
23. Dr Anna Ciebiada-Adamiec, Dr Urszula Tworzyańska, Prof. Eugeniusz Małafiej
(ICZMP, Łódź): Prewalencja kandydemii u hospitalizowanych dzieci –
kilkunastoletni okres obserwacji. Prevalence of candidemia in the hospitalized
children – long time observation (15 min.).
24. Mgr Agnieszka Kurnatowska, Prof. Jolanta Kwaśniewska (UM, Łódź):
Charakterystyka szczepów Candida wrażliwych i opornych na mikonazol,
itrakonazol oraz worykonazol, wyodrębnionych od pacjentów hospitalizowanych i
leczonych ambulatoryjnie. Characteristics of Candida strains susceptible and
resistant to miconazole, itraconazole and voriconazole, isolated from hospitalized
and walk-in clinic patients (10 min).
Dyskusja
17.00
Zamknięcie Zjazdu
Discussion
Conference Closing
Download