pytania

advertisement
RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia I stopnia
studia niestacjonarne
nabór 2013
Droga studentko, drogi studencie,
egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej. Na egzaminie dyplomowym zadane zostaną
3 pytania:
- 1 pytanie od recenzenta, które dotyczy prezentowanego tematu/zagadnienia pracy
dyplomowej;
- 1 wylosowane pytanie z puli treści kształcenia kierunkowego (zawodowego);
- 1wylosowane pytanie z puli treści ogólnych (treści nauk społecznych i ogólnomedycznych).
Egzamin dyplomowy odbywaj się przed komisją 3-osobową (przewodniczący komisji,
promotor pracy, recenzent pracy).
Przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie
wszystkich zaliczeń i egzaminów, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy
dyplomowej, uzyskanie odpowiedniego wskaźnika w systemie anty-plagiatowym oraz
dostarczenie uzupełnionej karty odejścia studenta (kwestie organizacyjno-finansowe).
Poniżej zestawione są zagadnienia z danego obszaru kształcenia, na bazie których zostaną
sformułowane pytania w czasie egzaminu dyplomowego.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
TREŚCI KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO - ZAWODOWEGO
(PIERWSZA POMOC, KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC, MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, MEDYCYNA
RATUNKOWA, MEDYCYNA KATASTROF, INTENSYWNA TERAPIA, METODYKA NAUCZANIA PIERWSZJE POMOCY I
KWALIFIKOWAJE PIERWSZEJ POMOCY)
1. Wyjaśnij pojęcia: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne
czynności ratunkowe oraz wykaż różnice między nimi
2. Omów aspekt prawny wykonywania zawodu Ratownika Medycznego
3. Przedstaw organizację systemu ratownictwa medycznego w Polsce
4. Omów zadania i wyposażenie różnych rodzajów zespołów ratownictwa medycznego
w Polsce
5. Omów zadania i organizację szpitalnego oddziału ratunkowego w Polsce
6. Omów dokumentację medyczną w ratownictwie medycznym w Polsce
7. Omów profilaktykę zakażeń w pracy ratownika medycznego. Aseptyka i antyseptyka
8. Wymień medyczne czynności ratunkowe, które może wykonać samodzielnie, a także
wskazuje te rodzaje czynności, które może wykonywać pod bezpośrednim nadzorem
lekarza (wg obowiązującego rozporządzenie MZ)
9. Przedstaw schemat badania pacjenta po urazie w ITLS
10. Śmierć – rodzaje, objawy, proces umierania i jego cechy charakterystyczne (śmierci
mózgu, śmierć klinicznej i śmierć biologicznej)
11. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
(wg obowiązujących wytycznych) u dorosłych
12. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
(wg obowiązujących wytycznych) u dzieci i niemowląt
13. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
(wg obowiązujących wytycznych) u noworodków
14. Wymień i omów odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia (rozpoznanie, medyczne
czynności ratunkowe)
15. Omów zasady i techniki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg
oddechowych (manewr ręczny, rurka UG, rurka nosowo-gardłowa, maska krtaniowa,
rurka krtaniowa, intubacja dotchawicza przez usta)
16. Omów ostrą niewydolność oddechowa (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i
postępowanie ratunkowe)
17. Omów techniki prowadzenia tlenoterapii
18. Omów zakresy fizjologicznych wskazań podstawowych parametrów życiowych:
liczba oddechów w spoczynku u zdrowej osoby dorosłej, saturacja, końcowowydechowe stężenie dwutlenku węgla, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, nawrót
kapilarny, glikemia
19. Wyjaśnij pojęcia: tachypnoe, bradypnoe, tachykardia, bradykardia, hipoglikemia,
hiperglikemia, tlenoterapia czynna, tlenoterapia bierna, kapnometria, nawrót
kapilarny, anizokoria, diureza, wstrząs, hipowolemia, anafilaksja, sfingomanometria,
defibrylacja, skale oceny świadomości (AVPU, GCS), sinica centralna, sinica
obwodowa, tony serca, orientacja allo- autopsychiczna, wstrząs, cecha w EKG,
przesuw w EKG, załamki w EKG, odcinki w EKG, odstępy w EKG, zespół QRS w
EKG, linia izoelektryczna w EKG, hipotermia
20. Przedstaw schemat badania fizykalnego oparty o model ABCDE stosowany w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego
21. Omów zasady bandażowania
22. Omów cel, wskazania, p/wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego.
23. Omów istotę, cele oraz zasady wykonywania wstrzyknięcia śródskórnego,
podskórnego, domięśniowego
24. Wymień obowiązujące zasady przy przechowywaniu, przygotowaniu i podawaniu
leków
25. Omów zasady prowadzenia płynoterapii
26. Omów przyczyny, objawy, zasady postępowania w przypadku krwotoku
zewnętrznego i wewnętrznego
27. Omów wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie następujących leków: epinefryna,
atropina, amiodaron, lignokaina, magnez, salbutamol, hydrokortyzon, klemastyna,
diazepam, klonazepam, glukoza 20%, glukagon.
28. Omów fazy akcji ratunkowej
29. Omów zasady segregacji w medycynie katastrof na podstawie znanych i
obowiązujących systemów segregacji
30. Omów wykrywanie skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz medyczne
czynności ratunkowe podczas tych zdarzeń
31. Omów objawy i przyczyny tężyczki oraz postępowanie ratownicze
32. Omów niewydolność krążenia (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie
ratunkowe)
33. Omów zaburzenia zakrzepowo-zatorowe oraz zatorowość płucną
34. Omów zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej
(przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie ratunkowe)
35. Omów odmę wentylową (definicja, rozpoznanie, wskazania do jej odbarczenia i
drenażu)
36. Omów problematykę oparzeń (podział, postępowanie ratownicze, powikłania)
37. Omów śpiączki metaboliczne (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie
ratunkowe)
38. Omów obrażenia kręgosłupa oraz przedstaw działanie ratownicze w tym przypadku
39. Omów możliwe obrażenia miednicy oraz możliwe powikłania
40. Omów znieczulenie ogólne (rodzaje, na czym polega przygotowanie stanowiska do
znieczulenia ogólnego, wykorzystywane leki, przygotowanie pacjenta do znieczulenia
ogólnego, wizyta przedoperacyjna, premedykacja)
41. Omów respiratoterapię
42. Omów obrzęk mózgu - leczenie w fazie przedszpitalnej i w warunkach SOR-u
43. Omów elementy opieki nad dawcą narządów w oddziale intensywnej terapii
44. Wyjaśnij pojęcia: sedacja, analgezja, miorelaksacja
45. Omów nauczanie pierwszej pomocy wg „metody 4 kroków” oraz oceń jej przydatność
TREŚCI OGÓLNE – NAUKI SPOŁECZNE I OGÓLNOMEDYCZNE
(CHIRURGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, PEDIATRIA, TOKSYKOLOGIA, FARMAKOLOGIA, NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA,
TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU, GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE)
1. Omów powikłania nadciśnienia tętniczego
2. Omów metody niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego
3. Wymień objawy i opisz diagnostykę choroby refluksowej
4. Omów diagnostykę i leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy
5. Omów ostry zespół wieńcowy – objawy, diagnostyka, postępowanie terapeutyczne
6. Omów migotanie przedsionków – omów etiologię i zasady leczenia
7. Omów zachłystowe zapalenie płuc
8. Omów powikłania grypy
9. Omów nowotwór nerki – diagnostyka i leczenie
10. Omów ostrą niewydolność nerek (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie
terapeutyczne)
11. Wymień i omów choroby odtytoniowe
12. Omów POChP – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
13. Wymień i omów alergie pokarmowe u dorosłych
14. Uzasadnij: Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku
15. Cukrzyca typ 2 – omów objawy, przyczyny i leczenie
16. Omów zasady postępowania terapeutycznego w stanie astmatycznym
17. Omów zawał serca – przyczyny, objawy, diagnostyka
18. Omów etiologię i objawy niewydolności serca
19. Proszę wymienić i scharakteryzować niezbędne elementy procesu przygotowania
pacjenta do operacji
20. Na czym polega psychologiczne przygotowanie chorego do operacji ?
21. Proszę wymienić poszczególne rodzaje urazów
22. Jakie są różnice pomiędzy raną ciętą a raną szarpaną i jakie są zasady postępowania w
zaopatrywaniu ran ?
23. Proszę opisać poszczególne etapy gojenia się ran
24. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku pacjenta z raną i co należy brać pod
uwagę ?
25. Proszę podać definicję wstrząsu i jego przyczyny
26. Proszę podać najczęstsze przyczyny wstrząsu
27. Proszę
wymienić
najczęstsze
zakażenia
miejscowe,
wymagające
leczenia
chirurgicznego
28. Omów diagnostykę różnicowa ostrych stanów chirurgicznych
29. Proszę rozwinąć pojęcie „ostry brzuch”
30. Jakie są objawy ostrego zapalenia otrzewnej ?
31. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia otrzewnej ?
32. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – objawy, rozpoznanie i sposoby leczenia
33. Niedrożność jelit – definicja, rodzaje, objawy
34. Kamica pęcherzyka żółciowego – etiologia, objawy, diagnostyka
35. Omów skalę APGAR
36. Omów algorytm odbierania porodu w warunkach przedszpitalnych
37. Omów najczęstsze choroby infekcyjne u małych dzieci
38. Zróżnicuj i omów postępowanie w śpiącze hipo- i hiperglikemicznej u dziecka
39. Wymień i omów najczęstsze przyczyny drgawek u dzieci
40. Omów różnicowanie wysypki ospowej z odrową i różyczką
41. Omów zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS) (etiologia, obraz kliniczny,
rozpoznanie różnicowe, ocena kliniczna, postępowanie)
42. Omów odtrutki farmakologiczne stosowane w ostrych zatruciach
43. Omów elementy badania neurologicznego
44. Omów możliwe obrażenia mózgowo-czaszkowe (objawy, postępowanie, powikłania)
45. Omów objawy, rozpoznanie, postępowanie ratownicze oraz możliwe powikłania w
przypadku urazów kończyn
Download