Wewnętrzne procesy geologiczne

advertisement
Konspekt lekcji z geografii dla klasy I gimnazjum
Wewnętrzne procesy geologiczne
Cel
ogólny:
opis
na
przykładach
działania
procesów
geologicznych
wewnętrznych i omówienie ich rzeźbiotwórczej działalności.
Sfera poznawcza – cele operacyjne
Uczeń umie:
- wie / zna:
jak
podzielić
procesy
geologiczne
na
wewnętrzne
i zewnętrzne
nazwy procesów wewnętrznych
termin: proces geologiczny
przykłady współczesnych procesów geologicznych
przykłady form powstałych w wyniku lądotwórczych,
górotwórczych zjawisk wulkanicznych
proces rozmieszczenia kontynentów w różnych okresach
- umie:
wskazać
związki
między
strefami
sejsmicznymi,
a występowaniem czynnych wulkanów
wskazać na mapie główne obszary sejsmiczne
wskazać
na
przykładzie
a młodymi górami
1
różnice
między
starymi
Sfera motywacyjna
-
uczeń
samodzielnie
sięga
po
książki
w
celu
wyjaśnienia
niezrozumiałych pojęć i terminów
-
uczeń chętnie korzysta z map, atlasu w celu poznania interesującego
go problemu
-
uczeń odczuwa potrzebę pomocy innym ludziom w razie nieszczęścia.
POMOCE:
•
Film: „Wewnętrzne procesy modelujące powierzchnię ziemi”,
•
podręcznik i ćwiczenia „Geografia I ”, E. Dudek, J. Wójcik,
wyd. WIKING
•
atlas geograficzny, plansze i ilustracje, mapa fizyczna
świata, książka „Rzeźba Ziemi”.
METODY:
podająca: (objaśnienie), problemowa (metoda aktywnego opisu, praca
w
grupach),
eksponująca
(film),
praktyczna
tekstu), programowana (z użyciem podręcznika).
I.
Wstęp
Przypomnienie budowy wnętrza Ziemi
- Podaj nazwy warstw Ziemi. (K)
- Podpisz na rysunku warstwy ziemi (P).
- Podaj pierwiastki z jakich zbudowana jest ziemia (R).
2
(przewodniego
II. Wprowadzenie do tematu
a) Mimo, że Ziemia zastygała wiele mln lat temu ciągle jest pod wpływem
działania różnych czynników – procesów
b) Przedstawienie definicji procesu geologicznego
W zależności od źródła energii, która wywołuje procesy geologiczne,
dzielimy je na dwie grupy
c) Na kartkach macie wymienione procesy zarówno zewnętrzne jak
i wewnętrzne. Spróbujcie je uszeregować. Znając Was na pewno sobie
poradzicie.
Słońce
PROCESY ZEWNĘTRZNE
EROZJA
WIETRZENIE
Ruchy lądotwórcze
Ruchy górotwórcze
RUCHY MASOWE
AKUMULACJA
Zjawiska
wulkaniczne
Trzęsienia ziemi
PROCESY WEWNĘTRZNE
Energia
wnętrza
Ziemi
d) Wpisanie tematu: Wewnętrzne procesy geologiczne
e) Uzupełnienie ćwiczeń.
3
III. Realizacja tematu
a) Za chwilę nasze role odwrócą się. To wy staniecie się nauczycielami, albo
dyrektorami. To Wy będziecie musieli ich nauczyć. Dlatego z uwagą
oglądnijcie film o procesach wewnętrznych i starajcie się zapamiętać.
Pamiętajcie, że każdy z Was będzie mógł być nauczycielem.
b) Obejrzenie filmu: „Wewnętrzne procesy modelujące Ziemię”.
c) Podział na grupy wybraną metodą
I GRUPA RUCHY LĄDOTWÓRCZE
1. Za pomocą planszy lub ryc. 5 podr. str. 75 albo atlasu, omów
proces powstania (rozmieszczenia) kontynentów w różnych
okresach
2. Jak prawdopodobnie będzie wyglądał układ kontynentów na
ziemi za 50 mln lat ryc. 6, podr. s. 75
3. Do czego prowadzą ruchy lądotwórcze.
4. Podaj przykład w Europie, gdzie wybrzeża się obniżają lub
podnoszą (mapka).
II GRUPA RUCHY GÓROTWÓRCZE
1. Do czego prowadzą ruchy górotwórcze.
2. Z jakich trzech faz składa się proces górotwórczy
Uporządkuj:
Gromadzenie się osadów w zagłębieniach(geosynklinach)
Fałdowanie na skutek ściskania
Wypiętrzenie
3. Co świadczy o tym, że góry są młode albo stare.
ilustracje Tatr, Sudetów,
przykład na mapie Kordyliery (młode), Apallachy (stare)
(porównać kolory – różnice wysokości)
4
III GRUPA ZJAWISKA WULKANICZNE
1. Na czym polegają zjawiska wulkaniczne.
„Rzeźba Ziemi”.
2. Omów podstawowe elementy stożka wulkanicznego.
3. Jakie materiały wydobywa się podczas wybuchu ?
4. Podział wulkanów, atlas.
5. Przykłady wulkanów.
IV GRUPA TRZĘSIENIA ZIEMI
1. Co to są trzęsienia ziemi.
2. Gdzie występują trzęsienia ziemi (atlas).
3. Porównaj przebieg granic płyt Ziemi oraz rozmieszczenie wulkanów
i natężeń trzęsień ziemi (atlas).
4. W jakich państwach było trzęsienie ziemi.
d) Omówienie przez poszczególne grupy
IV. Podsumowanie
a) Uzupełnienie ćwiczeń
b) Przyporządkowanie ćwiczeń
•
Ruchy lądotwórcze
•
Ruchy górotwórcze
•
Zjawiska wulkaniczne
•
Trzęsienia ziemi
powiększanie lub przesuwanie się obszaru lodowego
fałdowanie i wypiętrzanie osadów
pokrycie obszarów lawą
pęknięcia skorupy skalnej
przemieszczanie się mas skalnych
c) Ocena pracy uczniów
5
IV. Zadanie domowe.
ćw. 3, str. 38,
schemat do uzupełnienia (dla chętnych),
Poszukaj informacje o trzęsieniach ziemi, np. z Internetu.
6
Download