Geografia DLA KLAS 3

advertisement
Geografia DLA KLAS 3
Termin pracy do 11 lutego 2012 r.
III Dział Środowisko – człowiek na przykładzie kontynentów
I
Nazwa
kontynentu
Położenie
geograficz
ne
Krainy
geograficz
ne
Strefy
klimatycz
ne i
roślinne
1.Azja
2.Afryka
3.Ameryka
Płn
4.Ameryka
Pd
5.Europa
6.Australia
7.Antarkty
da
II Wyjaśnij pojęcia
1.Ankara
2.Ameryka Pd
3.Amsterdam
4.Amazonka
5.Afryka
6.Angola
7.Bryza
8.Brazylia
9.Biosfera
10.Bawełna
11.Boston
12.Amplituda
13.Australia
14.Autonomia
15.Barometr
16.Chile
17.Chiny
18.Bielice
19.Czaroziemy
20.Czad
Główne Najważniejs
surowce ze uprawy
mineraln
e
Pięć
największyc
h państw
oraz ich
stolice
Geografia DLA KLAS 3
Termin pracy do 22 grudnia 2011
II Dział Ziemia – środowisko życia – jej historia
1. Podział na kontynenty (:nazwa kontynentu, powierzchnia , najwyższy
szczyt).
2 Wymień formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
3 Opisz budowę atmosfery, skład powietrza.
4. Klimat – strefy klimatyczne świata – elementy pogody
Pojęcia : amplituda , niż baryczny , wyż baryczny
pasaty , monsuny , bryza , fen ( halny )
5. Wody lądowe : rzeki, jeziora, lodowce ( procentowy udział )
Najdłuższe rzeki wg kontynentów .Największe jeziora .
Pojęcia : dorzecze , dział wodny , dopływ , ujście, zlewisko .
Wszechoceany (nazwy oceanów, powierzchnie)
6. Pojęcie : litosfera Podział dziejów Ziemi na ery i okresy
Najważniejsze wydarzenia geologiczne ( podaj nazwę i okres występowania )
- ruchy górotwórcze
- zlodowacenie
- pojawienie się człowieka na Ziemi
- powstanie węgla kamiennego
7 Podział skał ze względu na genezę powstania ( przykłady )
Pojęcie : :minerał , skała
8. Procesy wewnętrzne : ( endogeniczne )
- ruchy górotwórcze ( rodzaje gór )
- ruchy lądotwórcze ( teoria powstania kontynentów )
- trzęsienia Ziemi ( obszary sejsmiczne na świecie )
- wybuchy wulkaniczne ( budowa wulkanu ,produkty wybuchu
wulkanicznego, podział wulkanów )
9 Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi ( egzogeniczne )
- wietrzenie ( rodzaje )
- erozja (rzeczna ,morska, lodowcowa)
- akumulacja
10. Rodzaje gleb (strefowe, astrefowe) .Główne formacje roślinne świata
Piętra roślinne w górach
Geografia DLA KLAS 3
Termin pracy do 22 listopada 2011r.
I Dział - Geografia fizyczna ogólna i astronomia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pojęcia: mapa, plan. Podział map ze względu na skalę i na treść.
Pojęcie: skala, rodzaje skal, przeliczanie skali.
Mapa poziomicowa. Wysokość względna i bezwzględna..
Cechy południków i równoleżników. Siatka geograficzna i
kartograficzna.
Współrzędne geograficzne, długość i szerokość geograficzna.
Galaktyka-Droga Mleczna. Układ Słoneczny-budowa.
Ciała niebieskie- gwiazdy, planety, satelity, komety, meteory.
Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa (czas słoneczny, strefy
czasu).
Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa (pory roku strefy
oświetlenia Ziemi)
Download