Litosfera i wnetrze ziemi

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
LITOSFERA I WNĘTRZE ZIEMI
Justyna Drop
Litosfera
• Litosfera - zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę Ziemską i
•
•
•
•
•
warstwę perydotytową zaliczaną do górnego płaszcza ziemskiego. Miąższość
litosfery wynosi ok. 70-80 km, a jej temperatura dochodzi do 700°C.
Generalnie występują dwa rodzaje skorupy ziemskiej.
Litosfera w częściach globu zajętych przez płyty kontynentalne jest nazywana
litosferą kontynentalną.
Litosfera oceaniczna występuje pod oceanami.
Skorupa kontynentalna jest znacznie grubsza niż oceaniczna o 70-80 km, jest
zbudowana z wielu różnych i różnowiekowych skał – magmowych, osadowych i
metamorficznych i jest o wiele starsza niż oceaniczna.
Najstarsze istniejące fragmenty skorupy oceanicznej pochodzą z okresu jury. Na
skorupie oceanicznej leżą nieskonsolidowane osady o wieku od jury do czasów
obecnych. Grubość skorupy oceanicznej szacuje się na ok. 5-12 km. Litosfera
obejmuje obszary wodne: jeziora, rzeki, morza, bagna. Litosfera ma wiele
wspólnego z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą.
Budowa litosfery
Część kontynentalna
część oceaniczna
część subkontynentalna
Skały
osadowe
sial
sima
Górna część
płaszcza Ziemi
Najbardziej zewnętrzną, cienką sferę globu – litosferę budują 3 warstwy:
• Powłoka granitowa, inaczej sial ( ponieważ budują ją przede wszystkim krzem SI oraz glin
AL, a także tlem); jest nieciągła występuje tylko w obrębie kontynentów
• Powłoka bazaltowa, inaczej sima ( budują ją głównie krzem SI i magnez MG przy dużym
udziale tlenu); obejmuje cały glob
• Rozdziela je tzw. granica nieciągłości Conrada
• Warstwa perydotytowa należy do skrajnie zewnętrznych części litosfery, do płaszcza ziemi
• Strefę bazaltową i perydotytową rozdziela nieciągłość Moho ( od Mahorovicica)
Wnętrze Ziemi






Rozwój geofizycznych metod badań w XX wieku umożliwił zweryfikowanie wcześniejszych
hipotez dotyczących budowy wnętrza Ziemi.
Sejsmologia dostarczyła wielu informacji o budowie tego wnętrza; Badania fal sejsmicznych
wywołanych trzęsieniami Ziemi oraz powodowanych przez człowieka wybuchami
podziemnymi, dowodzą, że na pewnych głębokościach fale ulegają załamaniu i odbiciu;
Świadczy to, że wnętrze globu nie jest jednolite lecz istnieją powierzchnie
rozgraniczające sfery o różnych właściwościach fizycznych. Powierzchnie te nazwano
powierzchniami nieciągłości. Są to cienkie kilkusetmetrowe lub kilkukilometrowe powłoki
rozdzielające różniące się sprężystością i gęstością wielkie jednostki-sfery. Podstawowa
granica nieciągłości występuje na głębokości 2900 km.
We wnętrzu Ziemi charakterystyczne jest wzrastanie ciśnienia i temperatury wraz ze
wzrostem głębokości.
Przemieszczenie się o każde 3,7 metra w głąb oznacza jego wzrost o jedną atmosferę.
Zmianę temperatury w skorupie ziemskiej przy określonym wzroście głębokości nazywamy
gradientem geotermicznym.
Odległość (w metrach) o jaką trzeba przemieścić się w głąb Ziemi, aby temperatura wzrosła o
1oC, to tzw. Stopień geotermiczny. Temperatura wzrasta średnio o 1°C co 33 metry
Budowa wnętrza Ziemi
Skorupa ziemska
6-70 km
Płaszcz górny
Strefa przejściowa
200-400 km
660-900 km
Płaszcz dolny
2900 km
Jądro zewnętrzne
5100 km
Jądro wewnętrzne
6378 km
Płyty litosfery
Płyta tektoniczna (płyta litosfery) - największa jednostka podziału litosfery, zgodnie z teorią
tektoniki płyt. W skład płyt kontynentalnych wchodzą tzw. platformy, które zbudowane
są z krystalicznego, prekambryjskiego podłoża i zalegającej na nim pokrywy skał osadowych.
W obrębie platform wyróżnia się tarcze powstałe w wyniku zdarcia pokrywy osadowej
i odsłonięcia krystalicznego trzonu.
 Płyty litosfery graniczą ze sobą wzdłuż stref o nierzadko wzmożonej aktywności sejsmicznej i
wulkanicznej, jednakże same zachowują stosunkowo dużą spójność i sztywność. Mogą
przemieszczać się poziomo po strefach obniżonej lepkości występujących w górnej części
płaszcza Ziemi.
 Wyróżnia się płyty kontynentalne i oceaniczne.
 Obecnie wyodrębnia się kilka wielkich płyt litosfery. Układ i wykształcenie płyt ulegały
ustawicznym zmianom w przeszłości geologicznej; przejawiało się to m.in. w przekształcaniu
się dwóch płyt w jedną większą i w zrastaniu się kontynentów w jeden większy
„superkontynent”, w wyniku procesów kolizji. Z kolei rozwój ryftów doprowadzał niekiedy
do rozpadu kontynentu na dwie części i powstania między nimi nowego oceanu, z czym
wiązał się podział jednej płyty litosfery na dwie płyty Na przykład na przełomie paleozoiku i
mezozoiku przeważająca część istniejącej wówczas kontynentalnej skorupy ziemskiej była
skupiona w jednym superkontynencie zwanym Pangeą; jego stopniowy rozpad doprowadził
do obecnego układu stosunkowo licznych kontynentów.

Płyty litosfery
Współczesna teoria tektoniki płyt zakłada podział litosfery ziemskiej na płyty zbudowane ze skorupy
kontynentalnej, oceanicznej lub obu jej typów, wraz z materiałem sztywnego płaszcza (warstwą
perydotytową). Granice płyt wyznaczają główne strefy występowania ognisk trzęsień ziemi czyli rowy,
grzbiety oceaniczne oraz uskoki transformacyjne. Wyróżniamy siedem wielkich płyt: pacyficzną,
euroazjatycką, afrykańską, indoaustralijska, północnoamerykańska, południowoamerykańska oraz
antarktyczna. Poza tymi dużymi płytami istnieje jeszcze kilkanaście płyt małych i mikropłyt.
Model tektoniki płyt litosfery
Strefa
subdukcji
Rów oceaniczny
Komórka
konwekcyjna
Dolina Ryftowa
Grzbiet
Oceaniczny
Wznosząca
się magma
Komórka
konwekcyjna
Dryf kontynentów
•
•
•
•
Dryf kontynentów to poziome zmiany położenia kontynentów względem siebie oraz względem
biegunów. Płyty tektoniczne powoli przemieszczają się po płynnych warstwach górnego płaszcza.
Ruch ten wywołany jest prądami konwekcyjnymi, które występują we wnętrzu Ziemi.
Na stykach płyt tworzą się strefy subdukcji i strefy ryftowe, którym zawsze towarzyszą zjawiska
wulkaniczne i trzęsienia ziemi.
Subdukcja polega na wciąganiu płyty oceanicznej pod płytę kontynentalną lub inną płytę
oceaniczną. Odbywa się to w miejscach, gdzie występuje w astenosferze prąd komórki
konwekcyjnej skierowany ku dołowi. Wówczas cieńsza i lżejsza skorupa oceaniczna jest wciągana
w głąb płaszcza Ziemi i tam następuje jej przetopienie.
Strefa ryftowa
Jest to strefa, w której dochodzi do pęknięcia skorupy ziemskiej, a następnie jej rozsunięcia. Do
powstałej szczeliny (ryftu) od dołu przebija się magma, która zastyga tworząc nową skorupę
ziemską. Strefy ryftowe występują głównie na obszarach oceanicznych, ale istnieją także ryftu
kontynentalne (to one przyczyniły sie do rozpadu kontynentów w przeszłości).
Przykładem współczesnych, aktywnych ryftów kontynentalnych jest system Wielkich Rowów
Afrykańskich ciągnący się od rejonu Kanału Mozambickiego po wybrzeże M. Czerwonego. Samo
Morze Czerwone wypełnia także dolinę ryftową, na tyle obniżoną, że wkroczyło w nią morze.
Dolina ta ciągnie się na północ aż do M. Martwego (najgłębszej depresji na Ziemi). Jeżeli proces
ten będzie trwał dalej, to w przyszłości wschodnia Afryka stanie się oddzielnym lądem, a M.
Czerwone będzie znacznie szersze i połączy się z Morzem Martwym.
Charakterystyka warstw wnętrza Ziemi
Głębokość
maksymalna
w km
Warstwa (powłoka)
80 - 150
Litosfera
380
Astenosfera
400
400-650
Płaszcz górny
Strefa przejściowa
Elementy
charakterystyczne
Sztywna skorupa ziemska (strefa granitowa SIAL i
bazaltowa SIMA) oraz górny płaszcz Ziemi
Plastyczna część zewnętrznego płaszcza Ziemi, prądy
konwekcyjne, ruch materii
Gęstość, w
gm/cm3
Temperatura,
w °C
2,7 - 3,3
do 700
3,5
do 1 500
Charakteryzuje się znaczną plastycznością, składa się
głównie z chromu, żelaza, krzemu i magnezu
CROFESIMA; zachodzą tu wszystkie procesy tektoniczne
3,8 - 4,7
Płaszcz dolny
Zachodzą prawdopodobnie zjawiska związane z powolnym
przemieszczaniem się w górę plastycznych mas materii pod
wpływem ciepła (ruchy konwekcyjne)., zbudowany głównie
z niklu, żelaza, krzemu i magnezu – NIFESIMA
5,0 – 6,6
do 3 000
5 100
Jądro zewnętrzne
Zachodzą prawdopodobnie zjawiska związane z powolnym
przemieszczaniem się w górę plastycznych mas materii pod
wpływem ciepła (ruchy konwekcyjne).zbudowane
najprawdopodobniej z żelaza i niklu - NIFE
9,4 - 12,0
do 4 500
6 370
Jądro wewnętrzne
Jądro wewnętrzne w stanie półplastycznym lub stałym
11,5 - 17,0
do 6 100
2900
do 2 300
Geologiczne Dzieje Ziemi
Badaniem zmian zachodzących w litosferze i na jej powierzchni zajmuje się geologia
historyczna. Przyjmuje ona zasadę, że zjawiska i procesy geologiczne mające miejsce
w przeszłości są odzwierciedlone we współcześnie odnalezionych skamieniałościach. Pozwalają
one bardzo precyzyjnie określić wiek skał – zarówno bezwzględny (metoda izotopowa),
jak i względny. Na podstawie badań radiometrycznych w miarę precyzyjnie określono
bezwzględny wiek Ziemi na ok. 4,6 miliarda lat.
 Dzieje Ziemi często przedstawia się w tabelach stratygraficznych. Należy je czytać od dołu;
najniżej zapisano najwcześniejsze wydarzenia, a wyżej umieszczono późniejsze. Obok nazw er i
okresów w takich tablicach umieszcza się czas, który upłynął od tego wydarzenia do czasów
obecnych. Czas ten podaje się zwykle w przybliżeniu, ponieważ trudno ustalić dokładną datę tak
zamierzchłych wydarzeń.
 Wiek względny - wiek obiektów geologicznych (skał, deformacji tektonicznych) oraz zdarzeń w
odniesieniu do innych obiektów geologicznych. Określanie wieku względnego ustala tylko, które
elementy i zdarzenia są starsze, a które młodsze, bez podawania wieku w latach.
 Wiek bezwzględny - to wiek skał lub zdarzeń geologicznych wyrażony w latach, które upłynęły
od tego zdarzenia do dziś.

Podstawowe metody poznawania wieku Ziemi
•
•
•
•
•
•
Wiek bezwzględny
Metoda izotopowa - metody datowania próbek, oparte na zjawisku rozpadu
promieniotwórczego
Metoda radiometryczna Wykorzystuje ona właściwości pierwiastków promieniotwórczych.
Każdy z izotopów ma określony czas, po którym połowa jego atomów ulega rozpadowi na
atomy pierwiastków potomnych. Jest to tzw. czas połowicznego rozpadu.
Wiek względny
metoda stratygraficzna oparta na ułożeniu skał mówi, że skała osadowa leżąca wyżej jest
młodsza od skały osadowej leżącej poniżej.
Metoda paleontologiczna (biostratygraficzna) - polega na ustaleniu wieku skał na
podstawie znajdujących się w nich skamieniałości przewodnich, czyli takich, które żyły
dość krótko, ale za to były bardzo rozpowszechnione (ich szczątki znajdujemy w wielu
miejscach kuli ziemskiej); znajdując szczątki tych organizmów w formacjach skalnych
położonych w różnych miejscach na kontynencie, możemy wnioskować, że skały te powstały
w tym samym czasie.
Przykład skamieniałości
przewodnich
Historia naszej planety
•
•
•
Dzieje Ziemi podzielone zostały na pięć er, natomiast ery dzieli się z kolei na okresy.
Era archaiczna i proterozoiczna są czasem nazywane prekambrem.
Nazewnictwo er wywodzi się z języka grackiego (archaios- starożytny, proteros- pierwszy,
palaios- dawny, mezos- środkowy, oraz kainas- nowy). Nazwy okresów natomiast pochodzą
najczęściej od miejscowości, bądź obszarów na kuli ziemskiej, gdzie po raz pierwszy
geolodzy poznali skały danego okresu np. miasto Perm we Francji, czy Jura na granicy
Szwajcarii i Francji. Niektóre okresy swe nazwy zawdzięczają charakterystycznym skałom
(np. kreda, czy karbon). Czas trwania poszczególnych er jest niejednakowy. Najdłużej
przebiegały dwie najstarsze ery: archaiczna i proterozoiczna, które trwały ok. 4 mld lat.
Prekambr
Paleozoik
Kambr
Ordowik
Sylur
Dewon
Mezozoik
Karbon
Perm
Trias
Jura
Kreda
Kenozoik
Trzeciorzęd
Czwartorzęd
Prekambr
PREKAMBR (archaik i proterozoik) – najstarsza, najdłuższa i najsłabiej poznana era:
•
•
•
•
•
•
•
rozpoczął się z chwilą powstania skorupy ziemskiej, czyli od ok. 4 600 mln lat do 570 mln lat temu.
jego czasokres zajmuje więc 85% spośród całej historii naszego globu.
uformowały się pierwsze kontynenty,
powstała pierwotna atmosfera ( złożona głównie z dwutlenku węgla, pary wodnej, kwasu solnego i
innych związków) i hydrosfera;
trwały nieustanne procesy górotwórcze i wybuchy wulkanów;
brak skamieniałości świadczyć może o braku życia; wiadomo jednak jest, że już w proterozoiku
pojawiły się pierwsze pojedyncze komórki utożsamiane z bakteriami i sinicami, z których zaczęły
ewoluować pierwsze rośliny zdolne do procesu fotosyntezy (produkcji tlenu);
wzrost zawartości tlenu w atmosferze spowodował znaczny rozwój świata organicznego, co zakończyło
prekambr.
Składnik atmosfery 4 mld lat temu
Obecnie
dwutlenek węgla
17%
0,03%
para wodna
80%
0-4%
tlen
0
21%
azot
0,2%
78,1%
kwas solny
1,7%
0
argon
śladowo
0,93%
Tabela
przedstawiająca
zmianę składu
atmosfery w ciągu 4
miliardów lat
Era paleozoiczna
•
•
•
wyznacznikiem tej ery były pierwsze zwierzęta wytwarzające szkielet.
bardzo charakterystyczne dla paleozoiku są wielkie ruchy górotwórcze (orogeneza kaledońska,
orogeneza hercyńska), które spowodowały powstanie olbrzymich łańcuchów górskich;
podczas całej ery kontynenty dryfowały i zmieniając swoje położenie zmieniały strefy
klimatyczne, ostatecznie jednak ponownie połączyły się w jeden wielki superkontynent
nazwany Pangeą;
- świat organiczny intensywnie się rozwijał; w połowie tej ery pierwsze rośliny i zwierzęta
zaczęły zdobywać lądy
Intensywny rozwój roślinności i występujące jednocześnie ruchy górotwórcze doprowadziły do
powstania złóż węgla;
- w kambrze pojawiły się pierwsze bezkręgowce zdolne do wytwarzania szkieletów i pancerzy,
z tego okresu pochodzą m.in. ślady trylobitów – pierwszej skamieniałości przewodniej;
Wygląd Ziemi w erze paleozoicznej
Tak wyglądała Ziemia w górnym kambrze, na początku paleozoiku
Pod koniec tej ery, w permie kontynenty się połączyły tworząc superkontynent o
nazwie Pangea oraz jeden ocean: Tetydy
Era mezozoiczna
• w dalszym ciągu zmieniał się rozkład kontynentów
i oceanów – Pangea uległa rozpadowi, a powstałe
w ten sposób kontynenty dryfowały w kierunku
obecnego ich położenia;
• w erze tej zanotowano stosunkowo małe nasilenie
ruchów górotwórczych, dopiero w kredzie
pojawiły się pierwsze oznaki (fazy) orogenezy
alpejskiej;
• był to czas wielkich zalewów morskich i ciepłego
klimatu, stąd pochodzą pokłady wapieni i innych
skał osadowych;
• w świecie flory dominowały rośliny
nagozalążkowe ustępując pod koniec ery roślinom
okrytozalążkowym;
- na lądzie, w wodzie i w powietrzu zaczęły panować
gady;
- na okres jury przypada szczyt rozwoju grupy gadów
zwanej dinozaurami, która wyginęła pod koniec
kredy;
- w jurze pojawił się pierwszy ptak (archeopteryks);
- skamieniałościami przewodnimi mezozoiku były
amonity i belemnity;
Prawdopodobnie upadek na Ziemię wielkiej
planetoidy spowodował wyginięcie wielu gatunków
zwierząt i roślin oraz zakończył tę erę.
Albertozaur
Tyranosaurus rex
Wygląd Ziemi w erze mezozoicznej
Ziemia w górnej jurze. Pangea rozpadła się na dwa kontynenty: Laurazję i
Gondwanę
Era kenozoiczna
•
•
Era kenozoiczna zaczęła się ok. 65 mln lat temu. Trwa do dzisiaj i jest erą dominacji ssaków.
- w starszym okresie (trzeciorzędzie) miało miejsce właściwe wypiętrzenie gór fałdowania
alpejskiego (jego działanie odczuwamy do dziś jako np. trzęsienia ziemi);
- na początku czwartorzędu, wraz z ochłodzeniem klimatu, nastąpiło zlodowacenie wielu
obszarów naszego globu (epoka plejstocenu);
- ukształtowanie pionowe i poziome kontynentów przybrało obraz zbliżony do współczesnego
(patrz: rozmieszczenie lądów na Ziemi w Trzeciorzędzie);
- ewolucja organizmów doprowadziła do powstania obecnych gatunków, które w dalszym
ciągu odkrywane są przez gatunek dominujący – homo sapiens, tj. człowiek rozumny.
Przykład pierwszych Homosapiens
Wygląd Ziemi na początku ery kenozoicznej
Wraz z początkiem trzeciorzędu nastąpił dalszy podział: Laurazji na Amerykę Północną i Eurazję
Gondwany na Amerykę Południową, Australię, Afrykę i Antarktydę;
Istniejące współcześnie kontynenty w dalszym ciągu zmieniają swoje położenie – dryf kontynentów trwa
nadal.
Kontynenty zderzały się i rozbiegały w całej historii Ziemi prawdopodobnie kilka razy. Obecny ruch
kontynentów, biorąc pod uwagę kierunek przesuwania oraz prędkość, także może doprowadzić do ich
zderzenia i połączenia za kilkadziesiąt milionów lat.
Tabela stratygraficzna: Dzieje Ziemi
Era
kenozoiczna
mezozoiczna
paleozoiczna
Okres
geologiczny
Czas
(w mln lat)
czwartorzęd
2 do dziś
Zlodowacenia, Homosapiens
trzeciorzęd
65-2
Alpejskie ruchy górotwórcze, powstanie złóż węgla brunatnego,
soli kamiennej, siarki, ropy naftowej i gazu ziemnego
kreda
140-65
Transgresje i regresje morskie, ciepły klimat, dominacja gadów dinozaury
jura
195-140
trias
230-195
perm
290-230
Hercyńskie ruchy górotwórcze, powstanie złóż soli kamiennej,
ropy naftowej i gazu ziemnego
karbon
360-290
Hercyńskie ruchy górotwórcze, powstanie złóż węgla kamiennego
dewon
395-360
Hercyńskie ruchy górotwórcze, pojawienie się pierwszych roślin i
zwierząt lądowych (np. owady i płazy)
sylur
435-395
Kaledońskie ruchy górotwórcze
ordowik
500-435
Kaledońskie ruchy górotwórcze
kambr
570-500
Kaledońskie ruchy górotwórcze
2600-570
Powstanie atmosfery z tlenem
4600-2600
Początki Ziemi – brak śladów życia
Prekambr
( Era archaiczna i proterozoiczna)
Wydarzenia
Ruchy górotwórcze
 Góry powstały wiele milionów lat temu w wyniku długotrwałych i rozległych




ruchów skorupy ziemskiej, które nazywane są ruchami górotwórczymi
(orogenezą).
Wyróżnione zostały 3 główne okresy wielkich ruchów górotwórczych:
orogeneza kaledońska (najstarsza) – z tego okresu zachowały się góry niskie,
orogeneza hercyńska – góry średnie,
orogeneza alpejska (najmłodsza) – góry średnie i wysokie.
Orogeneza kaledońska
Ruchy górotwórcze trwające od kambru po
wczesny dewon. Największe nasilenie w
Ameryce Północnej osiągnęły u schyłku
ordowiku i na początku syluru a w Europie na
przełomie kambru i ordowiku oraz pod
koniec syluru. W wyniku fałdowania
kaledońskiego powstały góry zwane
kaledonidami. Zaliczamy do nich:
Góry Kaledońskie, Grampian ,
Góry Skandynawskie
północno-wschodnią część Appalachów
góry zachodniego Kazachstanu
północny Tien-szan
Sajany
Ałtaj
Wielkie Góry Wododziałowe
Góry Świętokrzyskie
Wschodnie Sudety
Góry Skandynawskie
Sudety Wschodnie
Orogeneza hercyńska
•
•
•
okres intensywnych ruchów górotwórczych zachodzących w paleozoiku, pomiędzy
późnym sylurem a końcem permu. W ich wyniku powstały góry określane mianem
hercynidów.
W tej orogenezie ukształtowały się m.in.
Wogezy, Harz, Ural, Appalachy ,Góry Smocze, Wielkie Góry Wododziałowe,
Ałtaj, Góry Iberyjskie
Ural
Góry Iberyjskie
Orogeneza alpejska
Ostatni okres globalnych fałdowań
górotwórczych, w czasie którego doszło
do powstania górotworu alpejskiego.
Orogenezę alpejską pośrednio wywołał
rozpad Gondwany. Po oderwaniu się płyt
afrykańskiej, arabskiej i indoaustralijskiej
podryfowały one na północ i zderzyły się
z płytą eurazjatycką, powodując
intensywne fałdowanie. Większość gór
powstałych w trakcie tej orogenezy alpidów - rozciąga się wzdłuż krawędzi
tych płyt.
Orogeneza alpejska zaczęła się u schyłku
mezozoiku i trwa nadal.
W wyniku tej orogenezy zostały
wypiętrzone m.in:
Himalaje, Karpaty, Andy, Alpy, Góry
Skaliste, Pireneje, Andy Daleki Wschód,
Elbrus, Góry Pontyjskie, Apeniny,
Bałkan, Góry Dynarskie, Kordyliery
Himalaje Mount Everest
Alpy
Obszary głównych fałdowań górskich
Obszary fałdowań alpejskich
Obszary fałdowań hercyńskich
Obszary fałdowań kaledońskich
Download