Zastosowanie metody projektu jako metody pracy

advertisement
Lach Ewa
Jastrzębie Zdrój
3
Metoda projektu
Zastosowanie metody projektu jako metody pracy
przyczyniającej się do Rozwoju Organizacyjnego Szkoły (ROS)
Współzawodnictwo klas w sporcie
Cel projektu
1. Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższych etapach edukacji w zakresie
wychowania fizycznego z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych poprzez:
- gotowość do uczestnictwa w dziecięcych formach aktywności ruchowej
- dbałość o zdrowie, higienę i czystość najbliższego otoczenia
- sprawność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- organizowanie i uczestnictwo w rekreacji, zawodach sportowych, turystyce z
przestrzeganiem obowiązujących zasad
2. Wychowanie ucznia, który świadomie dokonuje wyboru i jest gotowy do
samodzielnego osiągnięcia właściwego dla niego sukcesu szkolnego poprzez:
- planowanie i organizację
- skuteczne porozumiewanie
- efektywne współdziałanie w zespole
- rozwiązywanie problemów ( poznanie mocnych i słabych stron oraz próba
pracy nad nimi )
- operowanie informacjami
Metoda projektu i formy realizacji
uczestnictwo społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, rady pedagogicznej
indywidualnie lub grupowo we współzawodnictwie w aspekcie dziedzin:
a) pro zdrowotnej „ RUCH TO ŻYCIE – ŻYCIE TO RUCH”
b) ekologicznej
c) wychowania do życia w społeczeństwie
d) czytelniczej
- terminy realizacji – całość projektu IX. 2000- VI. 2001
szczegółowy terminarz i punktacja w instrukcji projektu i regulaminie
- osoby odpowiedzialne: opiekunowie zespołów zadaniowo-wiekowych
kl. 6 E. LACH
kl. 5 I. ROSIŃSKA ( do czasu rozpoczęcia pracy E. LACH )
kl. 4 E. MATYJASIK
kl. 3 E. MATYJASIK
kl. 2 I. ROSIŃSKA
-
kl. 1 B.PIECZATOWSKA
Wychowawcy klas:
Nauczyciel informatyki A.SOJKA ( klasy 6 zajęcia z informatyki)
Instrukcja projektu i praca grupowa nad nimi
A.
1. Przedstawienie projektu na posiedzeniu RP dn. 30.08.2000 w postaci regulaminu i
opisu form
a) akceptacja odpowiedzialności opiekunów zadaniowo-wiekowych do realizacji
projektu
b) akceptacja realizacji projektów wychowawców i nauczyciela informatyki
2. Zadania opiekunów:
- realizacja projektu w grupach wiekowych
- współpraca opiekunów z liderami klas i wychowawcami
- przedstawienie projektu liderom klas i wychowawcom
Liderzy klas na godz. wychowawczych wszystkim uczniom
a) terminarz spotkań z liderami
b) sposób prowadzenia dokumentacji
c) sposób przekazywania informacji w tym informacji zwrotnych od
wychowawców i uczniów do opiekunów zadaniowych (rozmowy,
teczki osobowe, tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim
d) informacje dla uczniów i wychowawców o terminach – na bieżąco –
tablice informacyjne
e) listy uczestników imprez i uzupełnianie punktacji na bieżąco
3. Zadania wychowawców
- współpraca z opiekunami zadaniowymi poprzez informacje o konkursach
poza sportowych, pracy rodziców i ewentualnych sprawach spornych
- współdziałanie z liderem klasy, informacje na bieżąco o
zaangażowaniu
poszczególnych uczniów
- kontrola dokumentacji lidera (zeszyt klasowy)
4. Zadania nauczyciela informatyki
- projekty dyplomów
- tabele, protokoły
5. Zadania liderów
- prowadzenie zeszytu klasowego
- współpraca z opiekunem i wychowawcą
B. Zapoznanie z projektem liderów i uczniów na spotkaniach w grupach wiekowych
- regulamin
- forma realizacji
C. Zapoznanie z projektem uczniów na lekcjach w-f
Prezentacja projektu
-
gry i zabawy zespołowe
konkurencje indywidualne
wpłaty na zbiórki makulatury
- albumy, gazetki, plakaty
- inscenizacje lub odczytanie prac pisemnych
- wytwory uczestników
- apel podsumowujący
Ocena projektu
w/g opracowanej karty w VI.2001
Download