informacja - załącznik

advertisement
APEL
Apeluję do wszystkich osób, którym zależy na pomaganiu innym ludziom, nie tylko do lekarzy,
pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychoterapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych czy też
instytucji i organizacji
pozarządowych,
których celem statutowym jest niesienie pomocy
osobom chorym i niepełnosprawnym, ale przede wszystkim do Państwa Radnych Gminnych i
Powiatowych aby podjęli Państwo zdecydowane działania w celu przeprowadzenia przy udziale
miejscowych instytucji/organizacji,
zidentyfikowania
diagnozy społecznej mieszkańców swoich obszarów dla
skali potrzeb w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym chorobą
otępienną. Wyniki tej diagnozy będą podstawą do "powołania do życia" na terenie powiatu
oleśnickiego, innowacyjnego, zintegrowanego modelu Wsparcia - "Centrum Spotkań dla osób z
chorobą otępienną oraz ich opiekunów"
Wprowadzenie
Otępienie nie jest specyficzną chorobą. Termin ten opisuje szeroki zakres objawów, pojawiających się
głównie u osób starszych, lecz nie tylko. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health
Organization) otępienie to zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu, zwykle o charakterze
przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze, takie jak: pamięć,
myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, język, uczenie się, ocena itd
Można zatem powiedzieć, że otępienie jest spowodowane powolnym zanikaniem pracy komórek
nerwowych oraz obumieraniem struktur mózgu. Zaburzenia funkcji poznawczych powodują trudności
z wykonywaniem codziennych - złożonych, a w kolejnych fazach choroby - prostych czynności. Do tego
dochodzą współistniejące zmiany nastroju i zachowania, które częściowo spowodowane są zmianami
chemicznymi w mózgu. W związku ze zmianami zachodzącymi w mózgu pacjent może doświadczać
poczucia zagrożenia, halucynacji lub utrudnień w komunikowaniu się.
Nagłe zmiany nastroju, bywają też reakcją pacjenta na przebywanie w środowisku postrzeganym przez
niego jako nowe, dziwne, niewytłumaczalne i przerażające. Należy pamiętać, że otępienie to choroba
postępująca: objawy stopniowo się rozwijają. Otępienie wiąże się nie tylko z pogorszeniem
funkcjonowania osoby chorej - wpływa także na wiele dziedzin codziennego funkcjonowania
osób bliskich oraz ich poczucie jakości życia. Chociaż ideałem byłoby wyeliminowanie choroby za
pomocą leków, współczesna medycyna nie jest jeszcze na to przygotowana. Nie ma możliwości
odwrócenia uszkodzeń, które zachodzą w mózgu osób dotkniętych otępieniem. Stąd tak ważne jest
wykorzystywanie potencjału pozafarmakologicznych
oddziaływań terapeutycznych,
które oferuje
model Wsparcia - Centrum Spotkań.
Program
i wsparcia
Wsparcia
Centrum
i jest
przeznaczony
opiekuna/opiekunów
Spotkań
dla
oferuje
osoby
z
zintegrowany
otępieniem
Program łączy działania wspomagające,
oraz
pakiet
jej
opieki
nieformalnego
które okazały się skuteczne
w
przypadku osób z otępieniem oraz ich opiekunów w badaniach i/lub w praktyce. Obejmują one
stymulację poznawczą, zajęcia grupowe, terapię muzyczną, terapię psychomotoryczną, grupy wsparcia,
psychoedukację i doradztwo .Dla osób chorych organizowany jest klub seniora (trzy razy w tygodniu), w
ramach którego chorzy mogą uczestniczyć
w twórczych
zajęciach
rekreacyjnych
oraz terapii
psychomotorycznej. Dla opiekunów przewidziano spotkania psychoedukacyjne oraz grupy dyskusyjne.
Zarówno pacjenci, jak i ich opiekunowie mogą także korzystać z zajęć grupowych, cotygodniowych
konsultacji oraz regularnych
spotkań,
które umożliwiają
wolontariuszom dzielenie się doświadczeniami.
wszystkim
uczestnikom,
personelowi
i
Personel może również pomagać w koordynowaniu
opieki w domu chorego .Strategia wsparcia jest strategią innowacyjną,
ponieważ jest w pełni
dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników. W zależności od określonych potrzeb strategie
wsparcia dla osób z otępieniem różnią się i mogą obejmować szeroki wachlarz działań: od dostarczania
informacji, by pomóc chorym lepiej radzić sobie ze zmianami w ich życiu, po próby reaktywacji,
resocjalizacji
i optymalizacji
ich emocjonalnego
funkcjonowania.
Z kolei strategie wsparcia dla
opiekunów rodzinnych obejmują dostarczanie informacji oraz oferowanie praktycznego, emocjonalnego
i społecznego wsparcia.
Zwracam się z gorącą prośbą do Państwa Radnych wszystkich gmin z terenu powiatu oleśnickiego,
abyście Państwo zapoznali się z moim apelem i podjęli w Komisjach oświaty, zdrowia, i opieki
społecznej, merytoryczną dyskusję na ten temat a ewentualne propozycje współpracy przesłali na dres
e.mail:[email protected] Jestem przekonana, że partnerskie podejście do rozwiązania tej kwestii
bardziej zmobilizuje uwagę powiatowych władz samorządowych do poszukiwania skutecznych
rozwiązań problemów, jakie napotykają osoby dotknięte chorobą otępienną i ich opiekunowie m.in. zbyt
długie oczekiwanie na dostęp do profesjonalnej opieki ,zupełny brak szkoleń dla opiekunów domowych
a także znaczne przeciążenie opiekunów rodzinnych
W celu przeciwdziałania fragmentacji usług w zakresie opieki i pomocy socjalnej, program Centrów
Spotkań jest realizowany przez niewielką grupę specjalistów i wolontariuszy w ścisłej współpracy z
innymi specjalistami/organizacjami
w regionie, które oferują opiekę w zakresie otępienia. Ta grupa
obejmuje lekarzy rodzinnych, poradnie leczenia zaburzeń pamięci, kluby seniora, stowarzyszenia i
organizacje zajmujące się opieką w zakresie zdrowia psychicznego oraz domy opieki. Centra Spotkań
powinny być zlokalizowane
w łatwo dostępnych ośrodkach społecznych
(np. w domach kultury,
instytucjach państwowych), maksymalizując integrację społeczną z osobami z sąsiedztwa To sprawia,
że są bardziej atrakcyjne niż instytucjonalna opieka dzienna (powszechna w wielu krajach Unii
Europejskiej), a przy tym ułatwiają ludziom korzystanie ze wsparcia już w początkowym
stadium
choroby, co jest niezwykle istotne dla osoby, u której rozwija się proces otępienny,
ponieważ
pomaga jej funkcjonować
w społeczeństwie
względnie niezależnie, tak długo, jak to możliwe.
27 i 28 lutego b.r. we Wrocławiu odbędzie się Konferencja Naukowa "Programy wsparcia dla osób
z otępieniem oraz ich opiekunów w Europie. Finał Programu MeetingDEM w Polsce".
Projekt MEETINGDEM, ma na celu adaptację, wdrożenie oraz ocenę innowacyjnego i zintegrowanego
podejścia, by wspierać osoby z łagodnym i umiarkowanym otępieniem oraz ich opiekunów. Projekt
swoim zasięgiem obejmuje pięć ośrodków w czterech krajach Unii Europejskiej: we Włoszech, w
Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Holandii.
Obecnie w Polsce jest prawdopodobnie okolo 470 000 osób z otępieniem (wliczając osoby
niezdiagnozowane i nieleczone), w tym około 200 000 pacjentów zdiagnozowanych i leczonych z
powodu choroby Alzheimera. Uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia
zaburzeń otępiennych w Polsce oraz prognozy demograficzne, a także wyniki dużego badania
epidemiologicznego PoiSenior sugerującego podejrzenie otępienia u 1/3 osób badanych powyżej 65
roku życia, będących reprezentatywną próbą dla populacji Polskiej, naukowcy wskazują na pilną
potrzebę opracowania programów wsparcia dla osób z otępieniem.
Ponieważ osobiście od ponad 3 lat opiekuję się mężem dotkniętym choroba Alzheimera o wczesnym
początku i na co dzień doświadczam wielu trudnych i przykrych sytuacji, spowodowanych zaburzeniami
wywołanymi chorobą, postanowiłam podjąć się misji zjednoczenia i zaktywizowania wszystkich
środowisk naszego powiatu, aby otworzyć w najbliższym możliwym terminie Powiatowe Centrum
Wsparcia dla osób dotkniętych chorobą otępienną i ich opiekunów. Mam świadomość, że samodzielnie
nie podołam takiemu wyzwaniu, dlatego apeluję do Państwa o wsparcie mojej inicjatywy społecznej.
Pierwsze takie Centrum Wsparcia w Polsce zostało otwarte we wrześniu 2015 roku przy ul. Ciepłej we
Wrocławiu, lecz z uwagi na źródło finansowania projektu, mogą w nim uczestniczyć tylko mieszkańcy
Wrocławia. Kolejną placówkę tego rodzaju prowadzi Fundacja OMIKOMI z Wrocławia, czy też Parafia
Ewangelicko - Augsburska we Wrocławiu. Nawiązałam już kontakt z koordynatorem Centrum Spotkań
Fundacji OMIKOMI. Osoba ta jest w każdym momencie gotowa wesprzeć merytorycznie i
organizacyjnie moje starania.
Przewodnicząca
Rady Mie
iej w Bierutowie
Z poważaniem: Małgorzata Borówka
Radna Rady Miejskiej w Bierutowie
01ru1<fq~,,-O~cpo1~
Download