pieczęć szkoły .............................................................. miejscowość, data

advertisement
pieczęć szkoły
..............................................................
miejscowość, data
Opinia szkoły
o uczniu ubiegającym się o indywidualne nauczanie
Imię i nazwisko ucznia..............................................................klasa...................
Data urodzenia...........................Miejscowość………………PESEL.................
Adres zamieszkania..............................................................................................
I. Ocena sytuacji szkolnej ucznia- Frekwencja, najczęstsze przyczyny nieobecności w szkole
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Funkcjonowanie ucznia w szkole/klasie (kontakt z rówieśnikami, pozycja w klasie, zachowanie, inne)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Osiągnięcia edukacyjne ucznia (jeżeli wyniki są słabe, to co jest przyczyną)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zainteresowania, mocne strony ucznia
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Czy Państwa zdaniem stan zdrowia ucznia uniemożliwia/znacznie utrudnia funkcjonowanie w szkole?
W jaki sposób?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
II. Formy pomocy udzielone przez szkołę dla ucznia – cel, rodzaj pomocy, czas udzielania pomocy
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Uzyskane efekty pomocy.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
III. Czy w Państwa ocenie zostały wyczerpane wszystkie możliwości (podejmowane przez szkołę, rodziców,
ucznia) pozwalające uczniowi kontynuować naukę w systemie klasowo-lekcyjnym?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IV. Współpraca rodziców ze szkołą
- zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: wystarczające, niewystarczające, brak
- wymagania rodziców/opiekunów, dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatne do możliwości, zbyt niskie
- postawy rodziców/opiekunów wobec dziecka: poprawne; nieporadność wychowawcza; niekonsekwencja w postępowaniu wobec
dziecka;
zaspokajanie tylko potrzeb materialnych dziecka; beztroski stosunek do potrzeb psycho-fizycznych dziecka;
usprawiedliwianie zachowań dziecka; nadmierna troskliwość, skłonność do zaspokajania wszystkich zachcianek; nadmiernie
krytyczny stosunek do zachowania się dziecka; skłonność do stawiania surowych represji wobec dziecka,
- kontakty rodziców ze szkołą, udział w zebraniach...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
V. Inne istotne uwagi
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Dziękujemy za rzetelne wypełnienie arkusza.
Proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera wszystkie konieczne wpisy i pieczęci.
....................................................
podpis wychowawcy
...........................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Informacje dla rodziców
1.
2.
3.
Diagnoza w Poradni odbywa się na wniosek rodzica, w związku z powyższym wymagana jest obecność przynajmniej
jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w trakcie wizyty.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie badania o ile osoba upoważniona przez rodzica okaże
pisemną zgodę.
Zapoznałem się z treścią niniejszej opinii.
………………………………
data
…………………..………………………..
podpis rodzica
Download