Mikrobiologiczne badania czystościowe, planowane dla oceny

advertisement
Nr postępowania: 01 Z PN 16
Załącznik nr 3 do SIWZ/oferty/umowy
...........................................
........................................., dnia ..............
(pieczęć firmowa Wykonawcy
Limity jakości mikrobiologicznej bielizny wypranej
Zamawiający będzie akceptował jakość prania dezynfekcyjnego, poprzez badanie wielkości
i charakteru kontaminacji mikrobiologicznej bielizny czystej.
W wynikach z przeprowadzonych badań zleceniodawca będzie:
 dopuszczał obecność drobnoustrojów tzw. saprofitów
 dopuszczał obecność drobnoustrojów tworzących formy przetrwalne (spory,
zarodniki) w liczbie nie wyższej niż 1x 103 cfu/jed.dez., z wykluczeniem
drobnoustrojów alarmowych (alert patogenów)
 wykluczał możliwość obecności bakterii chorobotwórczych w formach
wegetatywnych ( w tym prątków) oraz grzybów chorobotwórczych.
Uwaga!
Otrzymanie nieprawidłowych wyników będzie wymagać badań dodatkowych
wyjaśniających cyklu/cyklów prania dezynfekcyjnego przeprowadzonych na koszt
wykonawcy. Zakres badań wyjaśniających Strony ustalą poprzez osoby upoważnione do
kontaktów wraz z Zespołem Kontroli Zakażeń Zamawiającego.
Przykładowe badania wyjaśniające:
Zakres badania [3 kolejne cykle (4 woreczki x 10 krążków)
3x4x10=120prób]
drobnoustroje
inne drobnoustroje
testowe
chorobotwórcze
saprofity
I
(-)
I
(-)
I (-)
II (-)
II (-)
II (+)
I
(-)
I
(-)
I (-)
II (-)
II (+)
II tak/nie
I (-)
II (+)
I (-)
II (-)
I (-)
II tak/nie
Interpretacja
wyników
Wynik akceptowalny
Brak akceptacji
(możliwe wcześniejsze
zakażenie pralnicy i/lub
dostarczanej wody do
pralnicy)
Brak akceptacji możliwość zakażenia
pralnicy
drobnoustrojami
testowymi (np.:
Inokulum >105 lub zbyt
niski współczynnik
redukcji).
I - po praniu właściwym
II - po całkowitym procesie prania
…………………………………...
( podpis/y i pieczęcie Wykonawcy )
Download