zapytanie ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

advertisement
Chełm, dn. 08.03.2016r.
CAZ.URP.072.3.2016.WS
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-10-57-236
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje
szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych.
I. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie do 30.000 euro (art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2015r. poz. 2164) zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV 80533100-0 usługi szkolenia komputerowego
Nazwa szkolenia: „ECDL-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”
Źródło finansowania: : szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych,
realizowane w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro”, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet
inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2
Aktywizacja Zawodowa
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia certyfikatu ECDL STANDARD po
otrzymaniu przez nich pozytywnych wyników egzaminów poszczególnych modułów.
Przewidywany termin realizacji szkolenia: październik 2016r.
Liczba osób do przeszkolenia: 10 osób
Liczba godzin szkolenia: 140 godzin na każdego uczestnika, w tym co najmniej 105 godzin
zajęć praktycznych.
Miejsce realizacji szkolenia: miasto Chełm (w przypadku przeprowadzania egzaminów poza
miastem Chełm należy uwzględnić koszty przewozu uczestników szkolenia do Laboratorium
Egzaminacyjnego i powrotu).
Na uczestnika szkolenia powinno przypadać max. 27 dni szkolenia, w tym poszczególne egzaminy.
Realizacja szkolenia powinna odbyć się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na każdego uczestnika szkolenia, w dni powszednie
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 8.00-18.00 (co najmniej 5
godzin zegarowych zajęć dziennie, nie więcej niż 8 godzin).
Godzina zegarowa szkolenia obejmuje 60 minut i obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych i 15
minut przerwy.
1
Program szkolenia powinien być zgodny z sylabusami zawartymi na stronie internetowej
ECDL www.ecdl .pl i obejmować tematykę obowiązującą na poszczególnych egzaminach tj.:







Sylabus B1- Podstawy pracy z komputerem
Sylabus B2 - Podstawy pracy w sieci
Sylabus B3 - Przetwarzanie tekstów
Sylabus B4 - Arkusze kalkulacyjne
Sylabus S1 - Użytkowanie baz danych
Sylabus S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
Sylabus S3 - IT Security
Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnioną realizację wszystkich tematów określonych
w programie szkolenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada akredytowanego przez PTI Laboratorium
Egzaminacyjnym, gdzie będą przeprowadzane egzaminy zewnętrzne należy dołączyć do
formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający,
prawo do dysponowania w/w Laboratorium Egzaminacyjnym.
Każda osoba powinna otrzymać na własność:

co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia przygotowujący uczestnika
szkolenia do zdania egzaminów /nie może być on kopiowany/

brulion w twardej oprawie A4/96 kartek,

teczkę do przechowywania i transportu dokumentów,

długopis,

kolorowy zakreślacz,
Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy
/kawa, herbata, napoje, ciastka/.
Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminów zewnętrznych
poszczególnych modułów szkolenia przed akredytowanym egzaminatorem w akredytowanym
przez PTI Laboratorium Egzaminacyjnym po zakończeniu poszczególnych modułów szkolenia
i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminów i jego wynikach.
Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminów wewnętrznych oraz do wszystkich
egzaminów wchodzących w skład certyfikatu ECDL STANDARD .
Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały i zaświadczenia szkoleniowe powinny być
oznakowane zgodnie z odpowiednimi logotypami, które będą określone w umowie szkoleniowej.
Wyżej wymienione szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym po każdym
module szkolenia informatycznego oraz egzaminami zewnętrznymi z poszczególnych modułów
wchodzących w skład certyfikatu ECDL STANDARD przeprowadzonymi przez
akredytowanego egzaminatora w akredytowanym przez PTI Laboratorium
Egzaminacyjnym oraz otrzymaniem przez uczestników szkolenia:
-
zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych wraz z suplementami do nich zawierającymi okres trwania
2
-
szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczeń, do
których suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę
przeprowadzającego szkolenie,
certyfikatu ECDL STANDARD lub certyfikat ECDL BASE lub certyfikat ECDL Profile
W przypadku, gdy nie ma możliwości oznakowania ww. zaświadczeń należy dołączyć dodatkowy
dokument (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) z informacją, że szkolenie realizowane było
w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro”, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
b) wpis do CEID zgodny z treścią art.38 ust.4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej albo wpis do KRS,
c) posiadanie doświadczenia:
 zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2
szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) dysponowanie potencjałem technicznym:
sala wykładowa do prowadzenia zajęć teoretycznych wyposażona w stoliki, krzesła, tablicę,
sprzęt multimedialny.
10 stanowisk komputerowych z legalnym oprogramowaniem niezbędnym do
przeprowadzenia zajęć przewidzianych programem szkolenia (każdy uczestnik szkolenia
powinien mieć zapewnione indywidualne stanowisko pracy).
e) dysponowanie kadrą dydaktyczną:
1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, udokumentowane
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu, 1 egzaminator ECDL posiadający
udokumentowane uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych modułów
ECDL.
f) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem (tj. Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania
ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczenia przedstawionych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt.IV lit.c.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę szkolenia –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego-należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
b) Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy,
bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
c) Do oferty ( wg wzoru –załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy dołączyć:
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem - załącznik 3
 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
Wykonawca – załącznik Nr 4;
 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
 wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności - załącznik Nr 5,
 wykaz wykonanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia, wraz z załączonymi
dowodami czy usługi zostały wykonane należycie (np. referencje) - załącznik Nr 6
Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innego podmiotu to zobowiązany jest
udokumentować ten fakt poprzez złożenie stosownych dokumentów (np. umowa najmu,
użyczenia itp.) wraz z opisem potencjału technicznego niezbędnego do realizacji szkolenia.
V. Miejsce i termin składania ofert szkolenia:
1. Oferty należy składać do dnia 17.03.2016 do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, parter, pok. 44
kancelaria.
Ofertę szkolenia należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której będzie adnotacja – Oferta na
realizację szkolenia „ECDL-Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” nie otwierać
przed 17.03.2016 do godz. 14.00.
2. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub
w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
VI. Sposób obliczenia ceny:
Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie
z kosztami egzaminów zewnętrznych przed akredytowanym egzaminatorem, w przypadku
przeprowadzania egzaminów poza miastem Chełm należy uwzględnić również koszty przewozu
uczestników szkolenia do Laboratorium Egzaminacyjnego i powrotu, z kosztami wydania
certyfikatów, serwisem kawowym, materiałami dydaktycznymi i biurowymi itp.
Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi preliminarz kosztów zamówienia stanowiący
załącznik Nr 7.
VII. Kryteria oceny oferty szkolenia:
Oceny otrzymanych ofert dokonuje się uwzględniając poniższe kryteria. W trakcie oceny
Zamawiający może zwracać się do instytucji szkoleniowej o dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne
4
przy ocenie, a także zwizytować placówkę w celu zweryfikowania zgłoszonej bazy szkoleniowej
i wyposażenia.
L.p. Kryterium oceny
1.
Koszt szkolenia -50%
2.
3.
Sposób oceny
Najniższa cena - 50 pkt.
(Cn:Cb) x 100 x 50%
gdzie Cn - cena najniższa
Cb – cena badana
Najkorzystniejsza oferta może otrzymać
maksymalnie 50 pkt.
Doświadczenie
w Spełnia minimalne wymagania:
prowadzeniu
szkoleń 2 szkolenia – 2 pkt.
będących
przedmiotem
zamówienia-30%
Liczba przeprowadzonych kursów w zakresie
szkolenia będącego przedmiotem zamówienia:
- od 3 do 7 - 3 pkt
- od 8 do 12 – 4 pkt
- powyżej 12- 5 pkt.
Obliczenie punktów za powyższe kryterium
nastąpi wg. poniższego wzoru:
(Lpk: maxLp) x 100 x 30%
gdzie:
Lpk – liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLp – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
Certyfikaty jakości usług Posiadanie certyfikatu jakości – 1 punkt
posiadane przez instytucje Posiadanie akredytacji w zakresie przedmiotu
szkoleniowe -20%
zamówienia – 2 punkty
Posiadanie przez instytucję szkoleniową
certyfikatu jakości usług ocenione będzie wg
następującego wzoru:
(Lp : maxLp) x 100 x 20%
gdzie:
Lp- liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLP – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
W celu udokumentowania posiadania certyfikatu jakości usług do oferty należy załączyć ważne
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
Certyfikat jakości może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę,
jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. W tym
kryterium będą uwzględnione różne formy certyfikatów, np.: Certyfikaty Systemu Zarządzania
Jakością ISO, akredytacje Kuratora Oświaty itp.
Ocenie w w/w kryterium nie podlega wpis do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
5
Ze złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone kryteria oceny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie www.pupchelm.pl oraz przesłana Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
VIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę
najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
IX. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy za zgodą obu stron
w formie pisemnego aneksu, które dotyczyć mogą:
1. osób prowadzących szkolenie, w następujących przypadkach:
 udokumentowanej (potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim) niezdolności do
wykonania pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny lub pobytu
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 konieczności stawienia się przed sądem lub organem administracji publicznej (potwierdzone
stosownym wezwaniem);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
2. godzin realizacji zajęć, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.),
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
3. miejsca prowadzenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.).
4. materiałów dydaktycznych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom szkolenia,
w następujących przypadkach:
 wstrzymania przez dane wydawnictwo druku pozycji książkowej wskazanej przez
Wykonawcę;
5. terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (np. brak
światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
6. Warunkiem dokonania w/w zmian jest:
6
a) niezwłocznie zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie
wniosku zawierającego:
 opis i ewentualne udokumentowanie okoliczności, której zmiana dotyczy wraz
z uzasadnieniem;
 propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej
korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
c) Podpisanie aneksu do umowy.
X. Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie miał obowiązek:
 umieścić
obowiązujące
logotypy,
nazwy
projektu
oraz
informacje
o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą
określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane
zajęcia,
materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach
o ukończeniu kursu
 przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Urząd
o miejscu archiwizacji w/w dokumentów.
 ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn. zm.)
oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych uczestników szkolenia,
 prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi
szkoleniowej.
Spis załączników :
1. Oferta na realizację usługi szkoleniowej- załącznik nr 1
2. Program szkolenia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych w postępowaniu na realizację usługi
szkoleniowej – załącznik nr 3
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu komputerowego z legalnym oprogramowaniem,
jakimi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 4
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5
6. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych potwierdzonych referencjami - załącznik nr 6
7. Proponowany preliminarz kosztów szkolenia - załącznik nr 7
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmie
Jolanta Krop
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards