zapytanie ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

advertisement
Chełm, dn. 09.03.2016r.
CAZ.URP.072.3.2016.WS
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-10-57-236
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje
szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych oraz aktualny
wpis do rejestru prowadzonego przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego potwierdzający spełnienie przez
ośrodek szkolenia wymagań do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
I. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie do 30.000 euro (art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
Nazwa szkolenia: „Przecinarki do nawierzchni dróg (wszystkie typy) kl.III”
Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane
w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro”, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i:
Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja
Zawodowa.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia kwalifikacji zawodowych operatora
przecinarki do nawierzchni dróg po otrzymaniu przez kursantów pozytywnego wyniku egzaminu
państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.
Przewidywany termin realizacji szkolenia: maj 2016r.
Liczba osób do przeszkolenia 12.
Liczba godzin szkolenia: 44 godz. na każdego uczestnika, w tym 34 godz. teorii 10 godz.
praktyki. Podczas realizacji zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia winni być podzieleni na co
najmniej 2 grupy.
Miejsce realizacji szkolenia: preferowane Miasto Chełm, w przypadku realizacji szkolenia poza
Miastem Chełm proszę uwzględnić w ogólnym koszcie szkolenia również koszt związany
z zapewnieniem przewozu uczestników szkolenia z Chełma do miejsca realizacji szkolenia
i z powrotem każdego dnia.
1
Natomiast przy założeniu, że zajęcia teoretyczne będą realizowane w Chełmie a zajęcia
praktyczne poza Miastem Chełm, Wykonawca winien zapewnić i pokryć koszty transportu
uczestników szkolenia z Chełma do miejsca realizacji zajęć praktycznych i z powrotem.
Uczestnikami szkolenia będą m.in. osoby bezrobotne zamieszkałe w różnych miejscowościach
powiatu chełmskiego, dlatego też wyjazd z Chełma winien być zapewniony ok. godz.8.00 zaś
powrót do Chełma do godz. 18.00.
Na uczestnika szkolenia powinno przypadać max. 7 dni szkolenia+ egzamin państwowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnego placu manewrowego, należy dołączyć do
formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający,
prawo do dysponowania placem manewrowym umożliwiającym przeprowadzenie zajęć
praktycznych w danym zakresie.
Wykonawca winien dołączyć informację opisową o sposobie organizacji zajęć praktycznych
szkolenia tj. określić sposób podziału na grupy uczestników szkolenia wraz z podaniem
liczebności grup i nazwisk opiekunów grup i w sposób szczegółowy wymienić liczbę przecinarek
do nawierzchni dróg, innych maszyn, urządzeń, sprzętu niezbędnych do zrealizowania zajęć
praktycznych.
Wykonawca winien opisać sposób organizacji transportu uczestników szkolenia – w przypadku
realizacji szkolenia poza miastem Chełm.
Program szkolenia powinien być zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn
i
innych
urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych
i drogowych /DZ.U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263/ oraz zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Realizacja szkolenia powinna odbyć się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na każdego uczestnika szkolenia, w dni powszednie
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 8.00-18.00 (co najmniej 5
godzin zegarowych zajęć dziennie, nie więcej niż 8 godzin).
Godzina zegarowa szkolenia obejmuje 60 minut i obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych i 15
minut przerwy.
Każda osoba powinna otrzymać na własność:

co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia przygotowujący uczestnika
szkolenia do zdania egzaminu państwowego /nie może być on kopiowany/

brulion w twardej oprawie A4/96 kartek,

teczkę do przechowywania i transportu dokumentów,

długopis,

kolorowy zakreślacz,
Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy
/kawa, herbata, napoje, ciastka/ oraz uzapewnić odzież ochronną na czas realizacji zajęć
praktycznych szkolenia.
2
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca winien zorganizować egzamin wewnętrzny,
a następnie egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego i pokryć koszty egzaminu państwowego.
Wykonawca winien również pokryć koszty wydania świadectw i książek operatora maszyn
roboczych uczestnikom szkolenia, po uzyskaniu przez nich pozytywnego wyniku egzaminu
państwowego.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie i miejscu
w/w egzaminów oraz o ich wynikach. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu
wewnętrznego i państwowego.
Egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu
szkolenia.
Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników
szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań
dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu państwowego w terminie najpóźniej do 3
tygodni od dnia zakończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego
o terminie egzaminu.
Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały i zaświadczenia szkoleniowe powinny być
oznakowane zgodnie z odpowiednimi logotypami, które będą określone w umowie szkoleniowej.
Wyżej wymienione szkolenie winno zakończyć się otrzymaniem:
 zaświadczeń o ukończeniu kursu, zgodnych ze wzorem określonym w § 18 ust.2
(Załącznik nr 5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w
sprawie
kształcenia
ustawicznego
w
formach
pozaszkolnych
wraz
z suplementami do nich zawierającymi okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć
edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem, wraz
z podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie.
 świadectw, wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych /DZ.U.
z 2001r. Nr 118 poz. 1263/
 książek operatora maszyn roboczych, wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych /DZ.U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263/
W przypadku, gdy nie ma możliwości oznakowania ww. zaświadczeń należy dołączyć dodatkowy
dokument (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) z informacją, że szkolenie realizowane było
w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, aktualnego wpisu do rejestru
prowadzonego przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego potwierdzający spełnienie przez ośrodek
szkolenia wymagań do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn zgodnie z Rozporządzeniem
3
Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
b) wpis do CEID zgodny z treścią art.38 ust.4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej albo wpis do KRS,
c) posiadanie doświadczenia:
 zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2
szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) dysponowanie potencjałem technicznym:
 w przypadku zajęć teoretycznych: zajęcia teoretyczne winny być prowadzone w lokalu
przestronnym i przewiewnym, który posiada dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien
gwarantować w trakcie zajęć wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. w tym
zakresie. Sala wykładowa powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne dla
określonych specjalności, umożliwiające prawidłową realizację kształcenia będącego
przedmiotem zamówienia.
 w przypadku zajęć praktycznych: podczas realizacji zajęć praktycznych winny być
zapewnione maszyny – przecinarka do nawierzchni dróg oraz inne maszyny, urządzenia,
sprzęt niezbędne do realizacji szkolenia spełniające wymagania bhp, p.poż. uregulowane
w odrębnych przepisach.
Podczas realizacji zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia winni być podzieleni na co
najmniej 2 grupy
e) dysponowanie kadrą dydaktyczną:
 co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, udokumentowane
doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności- zagęszczarki
i ubijaki wibracyjne.
 w przypadku zajęć praktycznych –co najmniej 1 instruktor/na grupę posiadający
wykształcenie min. średnie oraz przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu jak również uprawnienia operatora przecinarki do nawierzchni dróg.
W/w kadra dydaktyczna winna być zatwierdzona przez Centrum Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
w Warszawie
f) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem (tj. Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania
ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczenia przedstawionych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt.IV lit.c.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę szkolenia –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego-należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
b) Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy,
bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
c) Do oferty ( wg wzoru –załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy dołączyć:
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem - załącznik 3
 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
Wykonawca – załącznik Nr 4;
 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej; wpis do rejestru prowadzonego przez
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu
Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego potwierdzający spełnienie przez ośrodek szkolenia
wymagań do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn,
 wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności - załącznik Nr 5,
 wykaz wykonanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia, wraz z załączonymi
dowodami czy usługi zostały wykonane należycie (np. referencje) - załącznik Nr 6
V. Miejsce i termin składania ofert szkolenia:
1. Oferty należy składać do dnia 18.03.2016r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, parter, pok. 44
kancelaria.
Ofertę szkolenia należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której będzie adnotacja – Oferta na
realizację szkolenia „Przecinarki do nawierzchni dróg (wszystkie typy) kl.III” nie otwierać
przed 18.03.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub
w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
VI. Sposób obliczenia ceny:
Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie
z kosztami egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, kosztami wydania książek operatora i świadectw, kosztami
związanymi z zapewnieniem ewentualnego przewozu uczestników szkolenia z Chełma do
miejsca realizacji szkolenia i z powrotem każdego dnia, kosztami transportu uczestników
szkolenia z miasta Chełm do miejsca realizacji części praktycznej szkolenia i z powrotem,
serwisem kawowym, materiałami dydaktycznymi i biurowymi.
Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi preliminarz kosztów zamówienia stanowiący
załącznik Nr 7.
5
VII. Kryteria oceny oferty szkolenia:
Oceny otrzymanych ofert dokonuje się uwzględniając poniższe kryteria. W trakcie oceny
Zamawiający może zwracać się do instytucji szkoleniowej o dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne
przy ocenie, a także zwizytować placówkę w celu zweryfikowania zgłoszonej bazy szkoleniowej
i wyposażenia.
L.p. Kryterium oceny
1.
Koszt szkolenia -50%
2.
Sposób oceny
Najniższa cena - 50 pkt.
(Cn:Cb) x 100 x 50%
gdzie Cn - cena najniższa
Cb – cena badana
Najkorzystniejsza oferta może otrzymać
maksymalnie 50 pkt.
Sposób organizacji zajęć Spełnia minimalne wymagania tj.
praktycznych określonych w  zapewnienie 1 przecinarki do nawierzchni
programie szkolenia -30%
dróg oraz podział uczestników na 2 grupy –
1 punkt
Podział uczestników szkolenia na więcej niż 2
grupy- 2 punkt
zapewnienie co najmniej po 1 przecinarce do
nawierzchni
dróg
dla
każdej
grupy
uczestników szkolenia – 2 pkt.
(Lp : maxLp) x 100 x 30%
gdzie:
Lp- liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLP – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
3.
Doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń
będących przedmiotem
zamówienia-20%
Spełnia minimalne wymagania:
2 szkolenia – 2 pkt.
Liczba przeprowadzonych kursów w zakresie
szkolenia będącego przedmiotem zamówienia:
- od 3 do 7 - 3 pkt
- od 8 do12 – 4 pkt
- powyżej 13- 5 pkt.
Obliczenie punktów za powyższe kryterium
nastąpi wg. poniższego wzoru:
(Lpk: maxLp) x 100 x 20%
gdzie:
Lpk – liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLp – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
6
Ze złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone kryteria oceny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie www.pupchelm.pl, i przesłana Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
VIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę
najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
IX. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy za zgodą obu stron
w formie pisemnego aneksu, które dotyczyć mogą:
1. osób prowadzących szkolenie, w następujących przypadkach:
 udokumentowanej (potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim) niezdolności do
wykonania pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny lub pobytu
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 konieczności stawienia się przed sądem lub organem administracji publicznej (potwierdzone
stosownym wezwaniem);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
2. godzin realizacji zajęć, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.),
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
3. miejsca prowadzenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.).
4. materiałów dydaktycznych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom szkolenia,
w następujących przypadkach:
 wstrzymania przez dane wydawnictwo druku pozycji książkowej wskazanej przez
Wykonawcę;
5. terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (np. brak
światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
6. Warunkiem dokonania w/w zmian jest:
7
a) niezwłocznie zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie
wniosku zawierającego:
 opis i ewentualne udokumentowanie okoliczności, której zmiana dotyczy wraz
z uzasadnieniem;
 propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej
korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
c) Podpisanie aneksu do umowy.
X. Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie miał obowiązek:
 umieścić
obowiązujące
logotypy,
nazwy
projektu
oraz
informacje
o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą
określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane
zajęcia,
materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach
o ukończeniu kursu
 przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Urząd
o miejscu archiwizacji w/w dokumentów.
 ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych uczestników szkolenia,
 prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi
szkoleniowej.
Spis załączników :
1. Oferta na realizację usługi szkoleniowej- załącznik nr 1
2. Program szkolenia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych w postępowaniu na realizację usługi
szkoleniowej – załącznik nr 3
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca załącznik nr 4
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5
6. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych potwierdzonych referencjami - załącznik nr 6
7. Proponowany preliminarz kosztów szkolenia - załącznik nr 7
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie
Jolanta Krop
8
Download