POWTÓRZENIE IV (klasa II, jednostki 32

advertisement
POWTÓRZENIE IV
(klasa II, jednostki 32-42)
I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
Uczeń po katechezie:
Umiejętności:
Uczeń po katechezie:
3. Metody i formy pracy: gra w statki
4. Środki dydaktyczne: plansze do gry dla poszczególnych grup, kopie zadań dodatkowych
dla wszystkich grup, lista uczniów (do notowania punktów)
II.
Przebieg katechezy:
1. Modlitwa:
Katecheta wprowadza do modlitwy:
Polećmy czas naszego dzisiejszego spotkania Matce Bożej. Przez Jej wstawiennictwo
prośmy o owocne wykorzystanie tego czasu:
Zdrowaś Maryjo…
2. Sytuacja egzystencjalna:
Katecheta wprowadza w temat:
Zakończyliśmy ostatni etap naszej tegorocznej pracy. Zanim sprawdzimy na ile udało
się nam przyswoić kolejne wiadomości proponuję wam dziś małe powtórzenie wiadomości. By
jednak trochę urozmaicić i osłodzić trud przypominania sobie tego co już wiemy zapraszam
was do znanej zabawy. Zagramy w statki
3. Wiara i życie Kościoła:
Katecheta rozwija podjęty wątek:
Za chwile podzielimy się na grupy.
Katecheta dzieli klasę według własnego pomysłu. Następnie wyjaśnia zasady:
Każda grupa dostanie ode mnie czystą planszę do gry.
Na swojej planszy już umieściłam statki: jest na niej jeden pięciomasztowiec, dwa
czteromasztowce, trzy trójmasztowce, cztery dwumasztowce i pięć jednomasztowców. W
każdej grupie kolejni jej członkowie po kolei wyznaczają pola na których umieszczone są
statki. Na szczycie każdego trafionego masztu jest pytanie. Odpowiadać na nie będzie osoba,
która trafiła maszt. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać dwa punkty. Jeśli osoba,
która powinna udzielić odpowiedzi na pytanie nie będzie znać odpowiedzi może poprosić o
pomoc grupę, ale wtedy uzyskuje za odpowiedź tylko jeden punkt. Dodatkowo na mojej
planszy ukryte są tez pola minowe, a na nich „zadania specjalne”. Jeśli traficie na to pole
zadanie wykonują wszystkie grupy. Za prawidłowo wykonane zadanie można uzyskać aż
cztery punkty dla wszystkich członków grupy. Pięciu najlepszych graczy zostanie na koniec
nagrodzonych oceną.
Wszystkie potrzebne do gry pomoce umieszczono w załączniku
4. Praca domowa:
Utrwalić powtórzone wiadomości do sprawdzianu
5. Modlitwa:
Katecheta zachęca do dziękczynienia za dar katechezy i rozpoczyna modlitwę:
Dzięki Ci Boże za światło tej nauki…
ZAŁACZNIK 1:
Plansza dla nauczyciela:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
7
D
E
F
G
21
2
26
12
22
13
H
I
J
11
18
3
I
33
23
29
6
II
20
32
V
4
10
24
34
35
27
25
IV
19
31
15
14
5
28
1
30
III
8
16
17
9
INFORMACJA DLA NAUCZYCIELA:
Pola zielone to statki. Umieszczone na nich cyfry odpowiadają numerom pytań. Pola
czerwone to „pola minowe” - umieszczone na nich cyfry odnoszą się do zamieszczonych poniżej
zadań dodatkowych.
Podczas zabawy nauczyciel musi notować punkty dla odpowiadających uczniów
Pytania:
1. Przypomnij najważniejsze fakty z życia św. Królowej Jadwigi
2. Jakie były skutki unii zawartej między Polską a Litwą?
3. Czego możemy się uczyć od św. Królowej Jadwigi?
4. Co obiecał Polakom Władysław Jagiełło w zamian za tron polski i rękę Jadwigi
Andegaweńskiej?
5. Jakie ważne wydarzenia uznawane są za początek epoki odrodzenia?
6. Scharakteryzuj krótko humanizm chrześcijański
7. Wymień nazwiska znanych ci przedstawicieli polskiej literatury renesansowej
8. Określ ramy czasowe epoki odroczenia
9. Wymień znane ci przyczyny reformacji
10. Jakie błędy popełnił Marcin Luter?
11. Jakie były główne idee protestantyzmu?
12. Wymień kraje europejskie w których rozprzestrzenił się protestantyzm
13. W jaki sposób narodził się Kościół anglikański?
14. W jakich latach obradował sobór Trydencki?
15. Dlaczego zwołany został sobór Trydencki?
16. Co postanowił sobór Trydencki w kwestii prawd wiary?
17. Co postanowił sobór Trydencki w sprawach dyscypliny i organizacji Kościoła?
18. W jaki sposób zasłużył się dla Polski kard. Stanisław Hozjusz?
19. Czym jest barok?
20. Wymień znanych ci muzyków epoki baroku
21. Jacy malarze tworzyli swoje dzieła w okresie baroku?
22. Czego możemy się uczyć od twórców epoki baroku?
23. Dlaczego w ciągu dziejów mówiono o Polsce, że jest „krajem tolerancyjnym”?
24. Omów krótko działalność księdza Piotra Skargi
25. Co to jest tolerancja?
26. Czym charakteryzuje się obrządek bizantyjsko-ukraiński?
27. Dlaczego zawarto unię brzeską?
28. Wymień znane ci podobieństwa pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem
prawosławnym
29. Wymień przymioty Kościoła?
30. Co to znaczy, że Kościół jest jeden?
31. Co to znaczy, że Kościół jest święty?
32. Co potwierdza prawdziwość religii chrześcijańskiej?
33. Co to jest ekumenizm?
34. Gdzie szukać korzeni ruchu ekumenicznego?
35. Dlaczego mówimy, że Kościół jest powszechny?
Zadania dodatkowe:
I.
Napiszcie list, do wyznawców protestantyzmu i wyjaśnijcie, co nas dzieli a co łączy
II. Narysujcie rebus z hasłem EKUMENIZM
III. W siatce stwórzcie krzyżówkę, której hasłem jest nazwa epoki, która nastąpiła po renesansie
Bohaterami krzyżówki uczyńcie znanych wam polskich świętych i błogosławionych
IV. Przyporządkujcie daty do wydarzeń:
1054
Chrzest W. Jagiełły
1517
Początek soboru Trydenckiego
1386
Unia brzeska
1545
Początek reformacji
1596
Schizma wschodnia
V. Uzupełnij w diagramie ramy czasowe wymienionych epok:
Plansza dla poszczególnych grup (do powielenia w zależności od ilości grup uczestniczących w
zabawie):
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Download