Zaproszenie-do-skladania

advertisement
Załącznik nr 1
……………………, dnia ………………
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OFERTA
dla
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Odpowiadając
na
zapytanie
ofertowe
z
dnia
………………..
na
zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia z zakresu baz danych SQL oraz PL/pgSQL na bazie danych
PostgreSQL dla pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego firma
………………………………………………………………………………...…………..…………
……………………………………………………………………………………………………...
(nazwa firmy oraz dane teleadresowe wykonawcy w tym adres siedziby i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu
osoby
do
kontaktu)
oferuje
zorganizowanie
szkolenia
za
całkowitą
kwotę
netto*
……………………. dla 9 pracowników (1 grupa szkoleniowa).
…………………………………………………
(data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
zwolnieniu od podatku podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne
niż wymienione w art. 43 pkt 26 ww. ustawy, finansowane w całości ze środków publicznych
1
Załącznik nr 2
……………………, dnia ………………
OŚWIADCZENIE
załączone do oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń komputerowych
z zakresu baz danych SQL oraz PL/pgSQL na bazie danych PostgreSQL dla pracowników
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Niniejszym oświadczam, iż
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, adres)
-
-
posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej,
posiada odpowiadający potrzebom Organizatora program szkolenia lub zapewniamy jego
opracowanie,
dysponuje pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji
programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie,
zapewnia bazę materialną odpowiednią dla danego szkolenia, w szczególności warunki
lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędne do realizacji programu
szkolenia.
………………………………………….
(data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
2
Załącznik nr 3
……………………, dnia ………………
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Formularz: DOŚWIADCZENIE TRENERA
załączony do oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
z zakresu baz danych SQL oraz PL/pgSQL na bazie danych PostgreSQL dla pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Imię i nazwisko trenera 1:…………………………………………………
Lp.
Nazwa szkolenia, które przeprowadził trener*
Odbiorca szkolenia
Data realizacji
(dd.mm.rrrrdd.mm.rrrr)
Rodzaj dokumentu potwierdzającego zrealizowane szkolenia
(Referencje, listy obecności,
(wpisać TAK i załączyć referencje) lub dane kontaktowe do
pracownika odbiorcy szkolenia
Data realizacji
(dd.mm.rrrrdd.mm.rrrr)
Rodzaj dokumentu potwierdzającego zrealizowane szkolenia
(Referencje, listy obecności,
(wpisać TAK i załączyć referencje) lub dane kontaktowe do
pracownika odbiorcy szkolenia
1
2
…
Imię i nazwisko trenera 2:…………………………………………………
Lp.
Nazwa szkolenia, które przeprowadził trener*
Odbiorca szkolenia
1
2
…
*Uwaga: należy wpisać tylko te szkolenia, które były ca najmniej 2 dniowe, gdzie 1 dzień szkoleniowy liczony jest jako minimum 6 godzin zegarowych.
………………………………………….
(data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
3
Załącznik nr 4
……………………, dnia ………………
OŚWIADCZENIE
Potwierdzające posiadane przez trenerów kwalifikacje
uprawniające do przeprowadzenia szkolenia z zakresu baz danych SQL oraz PL/pgSQL na bazie danych PostgreSQL
dla pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Niniejszym oświadczamy, iż wymienieni poniżej trenerzy, którzy będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia, posiadają doświadczenie i kwalifikacje dające rękojmię należytego wykonania usługi – legitymują się certyfikatami Oracle
Advanced PL/SQL Developer Certified Professional oraz Oracle Database SQL Certified Expert lub PostgreSQL EnterpriseDB:
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………….
(data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Do niniejszego załącznika należy dołączyć kopie ww. certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem
4
Załącznik nr 5
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
załączone do oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
z zakresu baz danych SQL oraz PL/pgSQL na bazie danych PostgreSQL
dla pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
1. Oświadczamy, że jako lokalizację realizacji szkoleń proponujemy :
Lp.
Nazwa obiektu,
w którym mieści się sala
szkoleniowa
Adres obiektu,
w którym mieści się sala
szkoleniowa
Odległość obiektu (w km)
od Dworca Centralnego
w Warszawie
(adres: Aleje Jerozolimskie 54, 00-495,
Warszawa)
Parametry techniczne sali szkoleniowej – wielkość sali
w metrach kwadratowych
oraz maksymalna liczba osób,
dla której można jednorazowo przeprowadzić szkolenie
1.
2.
...
2. Proponowane terminy realizacji szkolenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Przyjmujemy jednocześnie do wiadomości, iż ostateczne miejsce realizacji oraz termin szkolenia muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
………………………………………….
(data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards