Harmonogram - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia

advertisement
Harmonogram
Nazwa Beneficjenta: Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Olsztynie
Numer projektu RPWM.10.05.00-28-0003/15
Tytuł projektu „Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni”
Nazwa szkolenia zawodowego/ kursu Mobilny menedżer w turystyce z językiem
angielskim
Kurs nr 10/038/2016
Uczestnik 1 osoba
Termin realizacji 27.06.2016-15.07.2016
Miejsce realizacji Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum
Edukacji w Szczytnie ul. Chrobrego 4, 10-100 Szczytno, Warmińsko-Mazurski Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5
1. Harmonogram
Data realizacji
Godziny realizacji
zajęć (od-do)
Temat zajęć
Miejsce
realizacji
zajęć/nazwa
instytucji
(miejscowość, ulica, nr
lokalu, nr Sali)
27.06.2016
8:00-8:45
What is tourism?
CE Szczytno
8:45-9:30
What is tourism?
ul. Chrobrego 4
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Tourism: the biggest business in the world
10:25-11:10
Tourism: the biggest business in the world
11:10-11:55
Country fact sheet
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Country fact sheet
13:10-13:55
World destinations
13:55-14:40
World destinations
8:00-8:45
Where do tourists come from?
CE Szczytno
8:45-9:30
Where do tourists come from?
ul. Chrobrego 4
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Tourism features and attractions
10:25-11:10
Tourism features and attractions
11:10-11:55
Tour operators
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Tour operators
13:10-13:55
Tour operators in your country
13:55-14:40
Talking to tour operators Designing a package
tour
8:00-8:45
Tourist motivations
CE Szczytno
8:45-9:30
Changes in tourist motivation
ul. Chrobrego 4
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Old and new tourism in your country or region
10:25-11:10
Travel agencies
29.06.2016
01.07.2016
04.07.2016
05.07.2016
06.07.2016
11:10-11:55
The sales process The impact of the Internet
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Transport in tourism
13:10-13:55
Transport in your country
13:55-14:40
What is most important for tourists when
travelling? Timetable information
8:00-8:45
Accommodation
CE Szczytno
8:45-9:30
Local accommodation
ul. Chrobrego 4
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Marketing and promotion
10:25-11:10
Local tourism promotion
11:10-11:55
What is marketing? Promotional techniques
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
The airline industry
13:10-13:55
The airline industry
13:55-14:40
The air travel route map
8:00-8:45
Holidays with a difference
CE Szczytno
8:45-9:30
Cultural tips
ul. Chrobrego 4
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Reservations and sales
10:25-11:10
Confirming a booking
11:10-11:55
Reservation systems for tourism
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Airport departures
13:10-13:55
Your nearest airport
13:55-14:40
Airport fact file
Charakterystyka sprawozdań finansowych
kształtujących wynik finansowy
przedsiębiorstwa:
8:00-8:45
- funkcja i cel sporządzania sprawozdania,
- rodzaje sprawozdań,
8:45-9:30
Rachunek zysków i start informacją o efektach
finansowych działalności prowadzonej przez
przedsiębiorstwo turystyczne :
CE Szczytno
ul. Chrobrego 4
- rodzaje kosztów,
- zasady monitoringu i efektywności finansowej,
9:30-9:40
9:40-10:25
Przerwa
Zasady konstruowania budżetu dla
przedsiębiorstwa turystycznego.
-planowanie finansowe,
-budowa budżetu,
- budżetowanie działalności gospodarczej,
- zobowiązania budżetowe,
10:25-11:10
11:10-11:55
11:55-12:25
12:25-13:10
Zarządzanie jakością i wdrażanie systemów
zarządzania jakością ISO w turystyce:
- pojęcie jakości, modele zarządzania jakością, - wprowadzenie do zarządzania jakością w
turystyce,
- podstawy zarządzania jakością w oparciu o
normę ISO,
Podstawowe regulacje prawne dotyczące
bezpieczeństwa i ubezpieczeń:
- źródła branżowego prawa krajowego i
międzynarodowego,
- ogólne przepisy prawne w obszarze usług
turystycznych,
- szczegółowe zapisy i zobowiązania w sektorze
turystycznym.
Przerwa obiadowa
Zasady ochrony konsumenta /turysty w oparciu
o zapisy :
- ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta,
- ustawy o usługach turystycznych,
- kodeksu cywilnego (odpowiedzialność
kontraktowa i deliktowa, odpowiedzialność z
tytułu czynów niedozwolonych,
odpowiedzialność zakładu hotelarskiego, biura
podróży wobec klienta),
- klauzule niedozwolone (istota klauzul
niedozwolonych, źródła klauzul
niedozwolonych, przegląd klauzul
niedozwolonych, stosowanych w turystyce
- organizacja ochrony konsumenta:
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
- rzecznicy konsumentów,
- organizacje ochrony praw konsumenta
(Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich),
- Globalny Kodeks Etyki w Turystyce.
Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:
13:10-13:55
-strategiczna koncepcja zarządzania zasobami
ludzkimi;
-style kierowania zespołem.
-prowadzenie prezentacji przed audytorium;
Tworzenie zespołu pracowników
13:55-14:40
- planowanie zasobów ludzkich,
- profile wymaganych kompetencji na
stanowiskach,
- kwalifikacje pożądane u pracowników branży
turystycznej,
- dobór pracowników, proces rekrutacji,, gdzie i
jak znaleźć
wykwalifikowanych pracowników, „młodość czy
doświadczenie?”,
- selekcje kandydatów,
- elastyczne formy organizacji pracy – praca
sezonowa, praca w
niepełnym wymiarze, telepraca, praca zmienna
czasowo,
- analiza potencjału kadrowego; badanie efektów
pracy zatrudnionej
kadry.
- reorganizacja struktury organizacyjnej firmy,
- zmiana zakresu przydzielonych obowiązków i
zadań.
14:40-15:25
Wprowadzanie zasad współpracy i komunikacji
w zespole:
- dynamika rozwoju zespołu,
- ustalanie i wprowadzanie zasad współpracy w
zespole,
- konflikt w zespole; ćwiczenie – konflikt w
zespole; style rozwiązywania konfliktów,.
- budowanie pozytywnego nastawienia wśród
członków zespołu,
- ustalanie zasad wymiany informacji,
- diagnozowanie i usuwanie barier hamujących i
zniekształcających komunikację.
15:25-16:10
Delegowanie zadań, kontrola i ocena efektów
pracy:
- zasady efektywnej organizacji pracy,
- delegowanie zadań,
- kontrola realizacji zadań,
- diagnoza problemów podczas realizacji zadań,
- ocenianie pracowników.
Motywowanie pracowników :
07.07.2016
8:00-8:45
CE Szczytno
- proces motywacyjny i jego struktura,
- modele motywacji, ćwiczenie – motywowanie
pracowników,
- uwarunkowania i sposoby skutecznego
motywowania zewnętrznego i wewnętrznego,
- narzędzia motywacyjne,
- motywowanie pracowników podczas
wprowadzania zmiany w
przedsiębiorstwie,
- prowadzenie motywujących rozmów z
pracownikami,
- motywująca i demotywująca funkcja stresu w
pracy,
- ćwiczenia.
Szkolenie pracowników:
8:45-9:30
- analiza potrzeb szkoleniowych,
- identyfikacja indywidualnych i zespołowych
potrzeb szkoleniowych,
- określenie celów i treści programu szkolenia,
- wybór metody realizacji programu szkolenia,
- mocne i słabe strony metod uczenia,
- szkolenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
- ocena efektywności szkolenia.
9:30-9:40
9:40-10:25
Przerwa
Struktura zarządzania w przedsiębiorstwie
turystycznym
- wybrane formy organizacji i zarządzania firma
turystyczną
10:25-11:10
Cele i zadania przedsiębiorstwa a jego
organizacja :
- budowa efektywnej i przejrzystej struktury
zarządzania,
- zakresy zadań i obowiązków w strukturze
zadaniowej formy,
11:10-11:55
Internet w turystyce
– rola i znaczenie oraz sposoby wykorzystani a
poszczególnych
internetowych
narzędzi
komunikacji ,
– Internet nowoczesnym środek w promocji i
sprzedaży usług przedsiębiorstw turystycznych,.
ul. Chrobrego 4
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Zarządzanie zawartością serwisu internetowego:
-marketingowe ujęcie serwisu internetowego,
-serwis internetowy przedsiębiorstwa jako baza
wiedzy dla klientów,
-sposoby kreowania atrakcyjności serwisów,
13:10-13:55
13:55-14:40
Informacja turystyczna
przykłady
stron
:www.visiteurope.com,
www.poland.travel/pl, ROT, LOT, Itd.
Wizerunek firmy :
- komunikowanie się firmy z otoczeniem,
- znaczenie komunikacji w sprzedaży,
- profesjonalny wizerunek pracownika,
- komunikacja w kontakcie z klientem,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- metody ułatwiające komunikację z klientem,
- wywieranie wpływu na klienta – dostosowanie
ofert do potrzeby klienta,
- techniki wywierania wpływu na ludzi.
Wizerunek firmy :
14:40-15:25
- komunikowanie się firmy z otoczeniem,
- znaczenie komunikacji w sprzedaży,
- profesjonalny wizerunek pracownika,
- komunikacja w kontakcie z klientem,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- metody ułatwiające komunikację z klientem,
- wywieranie wpływu na klienta – dostosowanie
ofert do potrzeby klienta,
- techniki wywierania wpływu na ludzi.
Potrzeby klienta związane z usługą turystyczną:
15:25-16:10
- zdefiniowanie norm standardu jakości usług
turystycznych,
- potrzeby i oczekiwania klienta; związane z
usługą turystyczną,
- co wpływa na decyzje podejmowane przez
klientów przedsiębiorstw turystycznych.
08.07.2016
8:00-8:45
Obsługa klienta nigdzie nie jest tak ważna jak w
CE Szczytno
turystyce:
ul. Chrobrego 4
- główne
wrażenie,
zasady
obsługi
klienta;
pierwsze
- etapy rozmowy z klientem,
- jak obsługa klienta może zwiększyć sprzedaż?
- typologia klienta,
- radzenia sobie z trudnym klientem; reklamacje,
- obsługa klienta prze telefon, e-mail,
- trendy konsumenckie i związane z tym
wyzwania,
- etyka biznesu i savoir vivre.
8:45-9:30
Obsługa klienta nigdzie nie jest tak ważna jak w
turystyce:
- główne
wrażenie,
zasady
obsługi
klienta;
pierwsze
- etapy rozmowy z klientem,
- jak obsługa klienta może zwiększyć sprzedaż?
- typologia klienta,
- radzenia sobie z trudnym klientem; reklamacje,
- obsługa klienta prze telefon, e-mail,
- trendy konsumenckie i związane z tym
wyzwania,
- etyka biznesu i savoir vivre.
9:30-9:40
Przerwa
9:40-10:25
Marketing dla laików:
- marketing – definicja, istota, funkcje, struktura,
- podstawowe pojęcia związane z marketingiem
(reklama, PR, promocja,
marka),
- elementy otoczenia marketingowego,
- podstawowe strategie marketingowe,
- komunikacja marketingowa (etapy, cele, modele,
kanały),
- reklama – rodzaje reklamy, tworzenie przekazu
reklamowego.
10:25-11:10
Marketing dla laików:
- marketing – definicja, istota, funkcje, struktura,
- podstawowe pojęcia związane z marketingiem
(reklama, PR, promocja,
marka),
- elementy otoczenia marketingowego,
- podstawowe strategie marketingowe,
- komunikacja marketingowa (etapy, cele, modele,
kanały),
- reklama – rodzaje reklamy, tworzenie przekazu
reklamowego.
11:10-11:55
Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym:
- specyfika produktów oferowanych
przedsiębiorstwa turystyczne
przez
- piękno natury, dziedzictwo kulturowe, szeroki
zakres i wysoka jakość
usług turystycznych,
- dostosowanie produktu turystycznego na miarę
potrzeb, klienta
11:55-12:25
Przerwa obiadowa
12:25-13:10
Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym:
- specyfika produktów oferowanych
przedsiębiorstwa turystyczne
przez
- piękno natury, dziedzictwo kulturowe, szeroki
zakres i wysoka jakość
usług turystycznych,
- dostosowanie produktu turystycznego na miarę
potrzeb, klienta
13:10-13:55
Formy
i
zasady
turystycznych:
budowanie
turystycznego,
marketingu
marki
produktów
przedsiębiorstwa
- znaczenie przekazu wizualnego w promocji
produktów turystycznych,
- formy promocji usług turystycznych,
- rola sieci promocji usług turystycznych
13:55-14:40
Formy
i
zasady
turystycznych:
budowanie
turystycznego,
marketingu
marki
produktów
przedsiębiorstwa
- znaczenie przekazu wizualnego w promocji
produktów turystycznych,
- formy promocji usług turystycznych,
- rola sieci promocji usług turystycznych
Historia Warmii i Mazur,
14:40-15:25
Strategia rozwoju turystycznego regionu Warmii
i Mazur:
- metody aktywizacji turysty krajowego,
- promocja usług i regionalnego produktu
turystycznego za granicą,
- pozyskiwanie klienta zagranicznego
11.07.2016
12.07.2016
15;25-16:10
Atrakcje Warmii i Mazur. Marki turystyczne
regionu warmińsko-mazurskiego Najważniejsze
nowe produkty turystyczne
08:00-08:45
Znaki ostrzegawcze
ul. Mickiewicza 5
08:45-09:30
Znaki zakazu, nakazu
10-548 Olsztyn
09:30-09:45
Przerwa
09:45-10:30
Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości,
uzupełniające
10:30-11:15
Znaki drogowe poziome
11:15-11:30
Przerwa
11:30-12:15
Sygnały świetlne,
kierującego ruchem
12:15-13:00
Włączanie się
równorzędne
ruchu,
skrzyżowania
08:00-08:45
Skrzyżowania
ze
znakami
pierwszeństwo przejazdu
określającymi
08:45-09:30
Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
09:30-09:45
Przerwa
09:45-10:30
Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych,
miejsca przystanków komunikacji publicznej.
10:30-11:15
Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze
skrzyżowania, zatrzymanie i postój.
11:15-11:30
Przerwa
11:30-12:15
Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy,
bezpieczna jazda w tunelach.
12:15-13:00
Wyprzedzanie.
sygnały
do
dawane
przez
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
13.07.2016
14.07.2016
15.07.2016
08:00-08:45
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
ul. Mickiewicza 5
08:45-09:30
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
10-548 Olsztyn
09:30-09:45
Przerwa
09:45-10:30
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
10:30-11:15
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
11:15-11:30
Przerwa
11:30-12:15
Omijanie, wymijanie, cofanie.
12:15-13:00
Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów
pojazdów.
08:00-08:45
Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
ul. Mickiewicza 5
08:45-09:30
Wyposażenie
pojazdu
związane
z
bezpieczeństwem,
korzystanie
z
pasów,
zagłówków i fotelików.
10-548 Olsztyn
09:30-09:45
Przerwa
09:45-10:30
Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności
w stosunku do innych użytkowników drogi,
wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
10:30-11:15
Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o
ograniczonej możliwości poruszania się.
11:15-11:30
Przerwa
11:30-12:15
Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
12:15-13:00
Zachowanie na przejazdach kolejowych i
tramwajowych. Odstępy i hamowanie pojazdu.
08:00-08:45
Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami
drogowymi, w szczególności ze zmianą tych
warunków w zależności od pogody i pory dnia
lub nocy, właściwości różnych typów dróg i
związane z tym obowiązujące wymagania.
08:45-09:30
Różne pola widzenia kierowców. Technika
kierowania pojazdem.
09:30-09:45
Przerwa
09:45-10:30
Ogólne
zasady
określające
zachowanie
kierowcy w momencie awarii lub wypadku.
Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie
decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji
oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i
produktów leczniczych, stanem świadomości i
zmęczeniem.
10:30-11:15
Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do
pojazdu, ładunku i przewożonych osób,
odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu.
11:15-11:30
Przerwa
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
18.07.201622.08.2016
11:30-12:15
Obowiązki
właściciela/posiadacza
pojazdu,
ubezpieczenia, wymagane dokumenty.
12:15-13:00
Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem
bezpieczeństwa na drodze.
08:00-20:00
Praktyczna nauka jazdy
2. Termin egzaminu: Prawo jazdy kat. B – 31.08.2016
3. Uwagi: kurs łączony
Plac manewrowy
ul. Lubelska 33 i miasto
Olsztyn
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards