Jak zwierzęta spędzają zimę

advertisement
Jak zwierzęta spędzają zimę
dr Marek Guzik
Anabioza – stan życia utajonego
stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej
organizmu, zwykle w odpowiedzi na niekorzystne warunki
środowiska naturalnego.
Wiele gatunków, głównie ptaki, odlatuje na południe, gdzie są
lepsze warunki termiczne i dostępny pokarm
Migrują również owady – dwa nasze piękne motyle
Wiele osobników tych gatunków odlatuje jesienią od nas na południe, jak
również wiele zimuje jako formy imaginalne
rusałka osetnik
rusałka admirał
Warunki życia w zimie
1. Ziemia pokryta śniegiem
2. Niska temperatura
3. Brak lub mało pokarmu
Jak zwierzę reaguje na zmianę temperatury otoczenia ?
1. Dostosowuje temperaturę swojego ciała do temperatury otoczenia
Zwierzęta zmiennocieplne
temperatura ciała zmienna = temperatura otoczenia
2. Utrzymuje stałą, charakterystyczną temperaturę swojego ciała,
niezależnie od zmian temperatury otoczenia
Zwierzęta stałocieplne
temperatura ciała stała ≠ temperatura otoczenia
Podział zwierząt ze względu na zdolność do termoregulacji
zmiennocieplne
stałocieplne
Gdzie spędzają zimę zwierzęta zmiennocieplne
w wodzie
na lądzie
Bezkręgowce spędzające zimę w wodzie
Dla bezkręgowców lądowych zima jest okresem krytycznym
Najbardziej efektowne z nich – owady, po złożeniu jaj, wraz z
nadchodzącymi chłodami najczęściej po prostu giną.
Te, które przeżywają zimę robią to
w stadium jaja
w stadium poczwarki
w stadium larwalnym
w stadium imago
w stadium jaja
pasikonik
niepylak apollo
pierścienica nadrzewka
zwójka zieloneczka
brudnica nieparka
w stadium młodocianym i larwy
barczatka
niedźwiedziówka
chrabąszcz majowy
rębacz sosnowy
w stadium poczwarki
paź żeglarz
narożnica zbrojówka
bielinek kapustnik
zmrocznik wilczomleczek
dorosłe osobniki, owady w stadium imago
owady społeczne
u trzmieli, os czy szerszeni zimują
przyszłe królowe
u pszczół i mrówek zimują
królowe i robotnice
Kilka gatunków np. niektóre muchy, pająki czy
motyle możemy spotkać w naszych domach, na
strychach w piwnicach a także w jaskiniach
nasosznik trzęś
kątnik domowy
A jak spędzają zimę kręgowce
zmiennocieplne
nie zmieniają
zachowania
zapadają w stan
odrętwienia
stałocieplne
nie zmieniają
zachowania
wpadają w stan
hibernacji
ryby
są równie aktywne jak w lecie
zapadają w stan odrętwienia
płazy
w wodzie
na lądzie
gady
w wodzie
na lądzie
pojedynczo
masowo
ptaki
ssaki
ssaki
Ssaki przede wszystkim wymieniają futra letnie na zimowe o dłuższym
włosie i bardziej gęste.
Niektóre jak gronostaj zmieniają również barwę futerka, w lecie są
czekoladowobrązowe natomiast w zimie białe. Pozostaje im tylko czarny koniec ogona.
Ubarwienie zmienia też zając bielak
a także lis polarny
Hibernacja

Hibernacja naturalna – fizjologiczny stan organizmu, o charakterze
przystosowawczym, polegający na wyłączeniu termoregulacji, znacznym
spowolnieniu procesów życiowych i obniżeniu temperatury ciała,
zwiększający tolerancję organizmu wobec niesprzyjających warunków
środowiskowych. Organizmy zdolne do przechodzenia w stan hibernacji
nazywane są hibernatorami.

Hibernacja jest strategią pozwalającą uniknąć energochłonnego,
szybkiego tempa metabolizmu niezbędnego do utrzymania stałej
temperatury ciała. Jest to precyzyjnie regulowany i kontrolowany stan
fizjologiczny.

Podstawową strategią większości zwierząt hibernujących jest
wyszukanie odpowiedniej kryjówki (hibernakulum), w której temperatura
otoczenia nie spada znacznie poniżej 0 °C, zachowana zostaje odpowiednia
wilgotność, a zwierzę ukryte jest przed drapieżnikami.
Wchodzenie w stan hibernacji charakteryzuje się m.in.:
 znacznym spadkiem metabolizmu,
 spowolnieniem akcji serca do kilku uderzeń na minutę,
 zwężeniem naczyń krwionośnych,
 spowolnieniem tempa oddychania do wystąpienia bezdechu
włącznie,
 spadkiem zużycia tlenu,
 znacznym obniżeniem temperatury ciała, często do
temperatury nieznacznie wyższej od temperatury środowiska,
 spadkiem aktywności mózgu,
 obniżeniem pobudliwości nerwowej, co objawia
odrętwieniem ciała i nikłą reakcją na bodźce zewnętrzne.
się
ptaki
lelek zimowy (zimnodrętw)
Długość 18 – 22 cm. ciężar 36 – 58 g.
Temperatura ciała pogrążonych we śnie ptaków wynosi 18-19°C,
podczas gdy ich temperatura w czasie życia aktywnego wynosi 40 – 41 °C.
Okres hibernacji trwa u tych ptaków ok. 3 miesiące.
kolibry z Andów
Poruszają się lotem furkoczącym, właściwym owadom. Ich serce uderza 1000 razy w ciągu
minuty, w tym czasie oddychają ok. 250 razy. Częstotliwość uderzeń skrzydeł może dochodzić do 80 na
sekundę. Większość gatunków zamieszkuje strefy zwrotnikowe i tropikalne obu Ameryk. Nieliczne
spotykane są w zimniejszych strefach kontynentu. Występują także na terenach położonych na wysokości
5000 m. n.p.m., na przykład w Andach, gdzie na okres nocy zapadają w stan hibernacji.
górzak fioletowogłowy
safo kometa
górzak andyjski
górzak klinosterny
U wielu ssaków sen zimowy poprzedza go zazwyczaj okres intensywnego
żerowania, bowiem zwierzę na czas snu musi zgromadzić znaczne zapasy tkanki
tłuszczowej. Pod koniec życia aktywnego np. suseł perełkowany, jeż czy świstak
zwiększają masę ciała ponad 2 – krotnie, popielica 2 – 3 - krotnie, nietoperze „tylko”
od 50 do 90%.
niedźwiedź
U niedźwiedzia w czasie spoczynku zimowego temperatura ciała spada
jedynie z 380C do 31,30C, liczba uderzeń serca zmniejsza się z 40 do 8 uderzeń na min.
a samica rodzi w tym czasie młode.
jeż
temperatura ciała jeża obniża się do ok 1 – 2° C a liczba uderzeń serca
zmniejsza się z ok. 180 do 20 na minutę
świstak
U świstaka temperatura ciała obniża się z 37,7 °C do 8 – 10° C, a więc do
temperatury niższej o około 2–3 °C od temperatury panującej w norze. Częstość
oddechów spada z 16 nawet do 2 – 5 na minutę, bowiem zużycie tlenu w czasie
hibernacji maleje około trzydziestokrotnie, a częstotliwość pracy serca zmniejsza się z
220 do 30 skurczów na minutę.
nietoperze
u nietoperzy temperatura ciała w czasie hibernacji spada o ponad 30° C
tętno nocka dużego, osiąga w locie 880 uderzeń na minutę, w stanie
spoczynku wynosi 250 – 450, podczas hibernacji tylko 18 – 80.
przerwy miedzy kolejnymi oddechami trwają do 90 minut, podczas gdy w
stanie aktywności zaledwie 6 sekund.
podczas hibernacji nietoperze tracą dziennie około 0,2% masy ciała, co w
ciągu kilku miesięcy składa się nawet na 30 – 40% masy ciała.
Download