Nieprzystosowanie społeczne jest to brak

advertisement
Nieprzystosowanie społeczne jest to brak harmonii między przyjętymi
normami społecznymi, a zachowaniem danych jednostek i grup przejawiające się
między innymi w przestępczości.
W społeczeństwie polskim coraz większa liczba dzieci i młodzieży
przejawia cechy jednostek niezsocjalizowanych. Postawy, różne sposoby zachowań
oraz podejście do życia w społeczeństwie tych osób w znaczny sposób odbiegają od
powszechnie panujących i obowiązujących norm i standardów. Proces socjalizacji
polega na pełnieniu pewnych ról społecznych, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi
oraz na nabyciu umiejętności niezbędnych do realizacji tych ról, odbywa się to pod
stałą kontrolą otoczenia, w którym funkcjonuje jednostka. Dzieci i młodzież
nieprzystosowana społecznie mają utrudnioną adaptację w określonych warunkach
życia w danym środowisku, np. ucznia w zespole klasowym, wychowanka w
internacie, czy w domu rodzinnym lub w szerszym środowisku społecznym.
Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w osobowości młodego człowieka,
spowodowane są mikrodefektami i mikrozaburzeniami charakterologicznymi.
Określenie „ dziecko nieprzystosowane społecznie ” wynikło w pewnym sensie z
protestu przeciwko krzywdzie dziecka. Wraz z rozwojem psychologii od pierwszych
dziesiątków lat naszego wieku poczynając obserwujemy też duży wzrost
zainteresowaniami dziecka.
Dziecko nieprzystosowane społecznie nie działa w swoim najlepszym
interesie. Motywacja jego działania jest w związku z tym nie realistyczna, jest
natomiast dowodem daleko posuniętej frustracji. Dowodem frustracji jest także fakt,
że dziecko w swoim działaniem stwarza sobie wiele kłopotów, których samo nie jest w
stanie rozwikłać a których mogło uniknąć. Reakcje takiego dziecka są skomplikowane,
tzn. nie można ich przewidzieć i na ogół są one nie proporcjonalne do bodźców które
ją wywołały. To powoduje, że zachowanie takiego dziecka rzadko kiedy jest
właściwie ocenione przez mało wytrawnych i wnikliwych pedagogów. Dalszą
konsekwencją takiego zachowania się dziecka jest brak sukcesu, tego głównego
motoru wszelkiego działania ludzkiego. W niemożności osiągnięcia sukcesu
towarzyszy złe samopoczucie dziecka, co ostatecznie wyraża się tym, że czuje się ono
nieszczęśliwe.
Wydaje mi się że główne kryteria rozpoznania nieprzystosowania dzieci i
młodzieży w społeczeństwie są wyłącznie psychologiczne, a konsekwencje tego stanu
rzeczy są natury społecznej. Konsekwencje znajdują swój wyraz w różnych formach
zachowaniach się dziecka?
Dziecko takie jest na ogół rzadko lubiane przez inne dzieci, a także i
przez dorosłych. Ponieważ jego reakcji nie można przewidzieć, inni ludzie go też
unikają. Nie ma zaufania do innych ludzi, jest podejrzliwe i niezrozumiałe dla nich. Z
trudnością nawiązuje kontakty i przyjaźnie, co powoduje, że czuje się wyobcowane w
grupie. Dzieci nie mogące zaspokoić swoich potrzeb w sposób normalny czynią to w
sposób okrężny, najczęściej dla otoczenia nieprzyjemny, a czasem wręcz
antyspołeczny.
Najkrócej mówiąc w procesie postępujących dewiacji społecznych u
dzieci i młodzieży można wyodrębnić trzy stadia społecznego wykolejenia się
jednostki w środowisku.
1. Pierwsze stadium wykolejeni społecznego z powodu zaburzeń w
socjalizacji i przy braku integracji jednostki ze środowiskiem, utrudnia jej
zaspokajanie potrzeb i realizację zadań.
2. Drugie
stadium niedostosowania społecznego uwarunkowane
zaburzeniami
charakterologicznymi
jednostki
w
środowisku,
jest
co
uniemożliwia jej realizację zadań w sposób konstruktywny, przez
społeczeństwo akceptowany.
3. Trzecie stadium wykolejenia społecznego jako postać i przejaw
wynaturzenia
społecznej
osobowościowego,
jednostki
w
perwersji
środowisku,
moralnej
przy
i
degradacji
uaktywnionych
psychospołecznych predyspozycjach sadystycznych irracjonalnych polega
na :
 przestępczej działalności godzącej w godność osobistą, zdrowie,
bezpieczeństwo i życie obywateli.
 zrzeszaniu się zdegenerowanej młodzieży szkolnej niedostosowanej
społecznie w grupy przestępcze, dokonujące kradzieży, włamań i
rabunku z dewastacją mienia oraz zadawania bólu i cierpienia
fizycznym ofiarom napadu.
Młodzież i dzieci nieprzystosowani do życia w społeczeństwie często
popada w nałogi. Oni mają chwiejne emocjonalne stany, poszukują w codziennym
życiu : niezwykłości, przygody, myślami i oczami wyobraźni przenoszą się w świat
fikcji, fantazji, niedorzecznie marzą o wizji świetlnej przyszłości. Tym złudnym i
nierealnym
domniemaniom
sprzyja
między
innymi
wszelkiego
rodzaju
narkotyzowanie się, które w linii prostej prowadzi do uzależnień.
Z uwagi na istotę omawianego problemu postępujących dewiacji
społecznych, w podsumowaniu należy podkreślić, że w procesie socjalizacji dzieci i
młodzieży w środowisku otwartym może wystąpić nieprzystosowanie społeczne,
niedostosowanie
społeczne
i
wykolejeni
społeczne.
Mówiąc
nieprzystosowanie społeczne to specyficzny stan destabilizacji osobniczej.
najkrócej
BIBLIOGRAFIA :
1. Aleksander Makowiecki „Dewiacje społeczne socjalizacja reedukacyjna
młodzieży”.
2. Jan Konopnicki „Niedostosowanie społeczne”.
Download