Lasy w mojej okolicy

advertisement
Lasy
w mojej okolicy
Magdalena Grzywaczewska 3d
Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP
Lasy Poleskiego Parku Narodowego

Lasy są zwykle najmocniejszym
akcentem krajobrazu, świadczącym
o naturalności. Są również elementem
przyciągającym turystów, którzy szukają
wypoczynku z dala od hałaśliwych,
zatłoczonych plaż.

W Poleskim Parku Narodowym,
lasy są przystosowane dla turystów.
Znajduje się tu wiele ścieżek
rowerowych i dydaktycznych,
a także kilka miejsc przeznaczonych
do odpoczynku.
Historia

Dzisiejszy charakter lasów Parku,
kształtował się głównie w okresie
powojennym.

Na kształt drzewostanów miał jednak
wpływ cały historyczny ich rozwój.
Na początku lasy pokrywały w znacznej
części wszystkie wyniesienia terenowe,
co miało miejsce głównie w okresie
od średniowiecza około 1700 roku.

Były to przeważnie lasy o charakterze
grądów, o czym świadczą dzisiejsze nazwy
wsi: Grabniak, Lipniak, Wiązowiec,
Olszowo, Dębina, Dębowiec.

W okresie międzywojennym także wiele
lasów zostało wyciętych . Przed wojną na
tym terenie istniały tylko większe
kompleksy leśne .Po wojnie , kiedy
większość ludności tych terenów
wyemigrowała lub została wysiedlona,
na opuszczonych gruntach sadzono głównie
sosnę, zamieniając piaszczyste pola w lasy.
Zbiorowiska leśne

Lasy Poleskiego Parku Narodowego
zajmują 4706,04 ha, co stanowi 49%
całej powierzchni Parku. Drzewostany
tworzone są głównie przez brzozę
(39%), sosnę (35%) i olchę (19%).

Dzisiaj na tym terenie największe
powierzchnie zajmują bory sosnowe
i bory mieszane. W Parku występują też
lasy o charakterze bagiennym, rosnące
na torfowiskach, zajmują one 21%
powierzchni PPN-u.
Grądy

Występują one na żyznych glebach
brunatnych.

Są to zwykłe lasy liściaste, a najbardziej
reprezentatywne dla tej jednostki są grąd
subkontynentalny (lipowo-grabowy) oraz
występująca w małych fragmentach dąbrowa
świetlista.
Bory

Występują na ubogich glebach bielicowych.

Dużą powierzchnie borów zajmuje
subkontynentalny bór sosnowy , który
najczęściej ma postać sztucznie sadzonej
drągownicy sosnowej.
Lasy bagienne

Lasy te należą do jego
najmocniejszych ekosystemów
leśnych. Zajmują one 21%
powierzchni Poleskiego Parku
Narodowego. Na szczególną uwagę
zasługują wykształcające się na
torfowiskach wysokich bory
bagienne z dominującą w runie
borówka bagienną i bagnem
zwyczajnym. Drugim typem lasów
są olsy porzeczkowe i sfagnowe
o charakterystycznej strukturze
kępowo-dolinkowej.
Stadia i fazy rozwojowe drzewostanów.

Znaczna część drzewostanów Parku osiągnęła
stadium dojrzałości, prawie równie licznie jest
reprezentowane stadium dorastania, zaś stadium
młodociane, starzenia się i rozpadu występują
nielicznie. W obrębie stadium dojrzałości,
dominuje faza optymalna wczesna.
Oznacza to, że drzewostany niedawno
wkroczyły w stadium dojrzałości. W stadium
dorastania rozkład drzewostanów na fazy jest
bardziej równomierny,
z pewną przewagą fazy starszej. W stadium
młodocianym, najliczniej reprezentowana jest
faza młodociana - młodniki, mniej licznie faza
inicjalna – uprawy. , Drzewostany w stadium
starzenia się zajmują 5,4% powierzchni, z czego
większość , stanowi faza terminalna wczesna, a
faza terminalna późna tylko 0,5%. Najrzadziej
jest spotykane stadium rozpadu, zajmujące, w
obrębie którego wyróżniono wyłącznie fazę
obumierania.
Obszary leśne objęte ochroną czynną.

Różnorodne funkcje wynikające z
przyjętych przedmiotów i celów ochrony:
- ochrona ekosystemów leśnych jako całości;
- ochrona określonych zbiorowisk roślinnych
stanowiących pośrednie stadia w łańcuchach
sukcesyjnych;
- ochrona wybranych gatunków roślin
i zwierząt, uznanych za przedmiot szczególnej
troski;
- pełnienie przez ekosystemy leśne funkcji
służebnych (zabezpieczających) względem
wybranych ekosystemów nieleśnych;
- pełnienie przez obszary leśne funkcji
krajobrazowych i kulturowych;
- funkcja poznawcza;
- monitoring
Dziękuję za uwagę!
Korzystałam z:
-własnych zdjęć, zrobionych specjalnie na konkurs ( wszystkie z wyjątkiem trzeciego slajdu)
-książki „Poleski Park Narodowy” autorzy: Tadeusz Grądziel, Elżbieta Kowalik, Andrzej Różycki
-https://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi&ei=LA_aVLrGOordywOKmYHQCw&ved=0CAQQqi4oAg
-http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=173
Pracę przygotowałam pod kierunkiem nauczyciela geografii : Pani Anny Dębickiej.
Download