Warszawa, dn - Lubuski Urząd Wojewódzki

advertisement
Gorzów Wlkp. 13.08.2012r.
BG-IV.272.21.2012.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu
Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
Dotyczy:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79.51.10.00 - Usługi operatorów telefonicznych
64.21.10.00 - Publiczne usługi telefoniczne
W dniu 07.08.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 38 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz
stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:
Pytanie 1:
Lubelski Urząd Wojewódzki nie ma osobowości prawnej i powinien być oznaczony jako Skarb Państwa –
Wojewoda – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – proszę Zamawiającego o potwierdzenie
oznaczenia.
Odpowiedź:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. może występować jako podmiot uprawniony do zawierania
umów.
Pytanie 2:
Pkt. 4 SIWZ pkt. 12) - Proszę Zamawiającego o określenie, w jakim procencie przewiduje zmówienia
uzupełniające?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami pkt. II.1.4 ogłoszenia o zamówieniu przewidział zamówienia uzupełniające
o wielkości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
Pytanie 3:
Oferta oraz Zał. nr 1 do Umowy pkt. 4.5 ppkt. 7. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu
płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury czy 21 dni od daty otrzymania faktury? Wykonawca zwraca
uwagę, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 21
dni od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co
w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku
VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)).
Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od
towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania
kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres
płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie
warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych
terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków.
Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności
od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis, który zostanie ujęty w modyfikacji SIWZ
Pytanie 4:
Zał. nr 1 do Umowy pkt. 1.2 – Proszę Zamawiającego o określenie co się kryje pod pojęciem „abonenckie
usługi specjalne”, „sieć inteligentna”?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem Abonenckie Usługi Specjalne rozumie – Biuro Numerów (118913), a
Sieć Inteligentna – to połączenia zaczynające się od numerów: 0800,0801.
Pytanie 5:
Zał. nr 1 do Umowy pkt. 2.6 – abonent – zgodnie z prawem telekomunikacyjnym – to podmiot będący
stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Stroną uośut z Wykonawcą będzie Zamawiający –
zatem abonentów może być co najwyżej 2. Proszę o uwzględnienie tego w zakwestionowanym zapisie
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. 2.6 Umowy pod pojęciem abonenta rozumie użytkowników w wymienionych
lokalizacjach.
Pytanie 6:
Zał. nr 1 do Umowy pkt. 2.19 pkt. 4) – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu, aby
wysokość stawek za połączenia nie ujęte w kalkulacji cenowej były zgodne z cennikiem dla Klientów
biznesowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis, który zostanie ujęty w modyfikacji SIWZ.
Pytanie 7:
Zał. nr 1 do Umowy pkt. 4.6. 11 – Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy
sprzętu do 21 dni, zgodnie z terminami jakie oferują serwisy gwarancyjne producentów sprzętu
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie 8:
Umowa generalna oraz umowy szczegółowe par 8 – Proszę Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych o
50%

Za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia świadczenia usług – 0,1% wartości umowy za każdy dzień
przekroczenia terminu

Za każda godzinę przerwy w świadczeniu usług – 1% średniej opłaty miesięcznej

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 10% wartości umowy

Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 5 % wartości umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9:
Umowa generalna oraz umowy szczegółowe par 8 ust 6 –Czy Zamawiający zgodzi się żeby zapłata kar
umownych nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej –
potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności
naliczenia tych kar.
Odpowiedź:
Wykonawca będzie miał możliwość ustosunkowania się do wszelkich zastrzeżeń, ponieważ zamawiający
będzie składał reklamację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w
sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291)
Pytanie 10:
Umowa generalna oraz umowy szczegółowe par 8 ust 7 - Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację
par 8 ust 7 w taki sposób „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem
utraconych korzyści.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11:
Umowa generalna oraz umowy szczegółowe par 9 ust 2 – Czy Zamawiający doprecyzuje zakres
dopuszczalnych zmian w umowie, o których wspomina w par 9 ust. 2 ? Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy zakres dopuszczalnych zmian nie zostanie określony w
SIWZ, możliwe będą jedynie zmiany nieistotne w stosunku do treści oferty. Z uwagi jednak na długość
kontraktu, w trakcie jego wykonania, zmiany mogą okazać się niezbędne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.
Pytanie 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy , który będzie miał zastosowanie do
świadczenia usług przez wykonawcę , w zakresie niesprzecznym z umową ? Obowiązek doręczenia takiego
regulaminu abonentowi/zamawiającemu przez wykonawcę / operatora wynika z przepisów ustawy prawo
telekomunikacyjne. – ten element jest zawarty w pkt 3 SIWZ.
Odpowiedź:
Powyższa kwestia została uregulowana przez Zamawiającego w pkt II.3 SIWZ.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards